Coi Trọng Xây Dựng Đảng Bộ Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Về Tư Tưởng

Xây dựng Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh - 18


quan và chủ quan, dễ dẫn đến những sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các trường SQQĐ cần phải nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cá nhân và tổ chức.

Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết phải thực hiện chu đáo, chặt chẽ, sâu sắc, được tiến hành thường kỳ trong sinh hoạt lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng hoặc định kỳ đối với các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết có tính dài hạn. Có thể sơ kết, tổng kết, đánh giá toàn diện nghị quyết hoặc đối với từng chủ trương, nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, công tác chủ yếu. Quá trình sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, qui rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì, các tổ chức quần chúng, đặc biệt là trách nhiệm đối với những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, đồng thời kịp thời bổ sung các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của cấp mình.

* Thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ,

đảng viên ở Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội

Đây là biện pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ các TSQQĐ vững mạnh về chính trị. Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc” [69, tr.319]. Bản lĩnh chính trị là phẩm chất quan trọng hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên, là ý chí quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi gian khổ và không dao động trước thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.

Để góp phần rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên ở các Đảng bộ các TSQQĐ cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp, vai trò của cơ quan chính trị. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chú trọng giáo dục tính đảng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao tính chiến đấu, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ các TSQQĐ. Làm tốt việc trang bị cho cán bộ, đảng viên hệ thống tri thức toàn diện về các vấn đề chính trị - xã hội. Thường xuyên quan tâm xây dựng môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh, quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị.


4.2.3. Coi trọng xây dựng Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội về tư tưởng

* Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng bộ các TSQQĐ về tư tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình...” [65, tr.611]. Người còn nhấn mạnh: “Muốn cho quân đội ta quyết chiến quyết thắng hơn nữa thì phải săn sóc đời sống vật chất của họ, nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị, làm cho có lập trường vững chắc” [61, tr.398].

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 224 trang: Xây dựng Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ các TSQQĐ cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

Một là, tăng cường phát huy vai trò cấp ủy, nhất là vai trò của bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ở các TSQQĐ trong tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phải kết hợp “xây” với “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, “chống” là quan trọng, cấp bách.

Xây dựng Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh - 18

Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”, lấy tư tưởng tiến bộ, tích cực để đẩy lùi tư tưởng tiêu cực. Chú ý lắng nghe, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo về tư tưởng và triển khai thực hiện thống nhất trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, trong sinh hoạt đảng cần thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình.

Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là ở cấp cơ sở.


Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải chuyển hóa thành tình cảm, thái độ, niềm tin, tạo thành động cơ bên trong thôi thúc ý chí hành động của cán bộ, đảng viên.

* Làm tốt công tác quản lý tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên

Hồ Chí Minh từng nói: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng” [62, tr.279]. Do đó, làm tốt công tác quản lý tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ các TSQQĐ về tư tưởng.

Qua thực tế điều tra, khảo sát về việc quản lý, nắm bắt, giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở các TSQQĐ cho thấy, có 53.2% ý kiến được hỏi cho rằng việc quản lý, nắm bắt, giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở các TSQQĐ “còn thụ động” [xem Phụ lục 9]

Để làm tốt công tác quản lý tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ các TSQQĐ cần tập trung thực hiện một số nội dung:

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị ở các trường SQQĐ cần làm tốt việc phân tích, đánh giá chính xác tình hình tư tưởng, quan điểm, lập trường, thái độ của cán bộ, đảng viên đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trên cơ sở những phân tích, đánh giá đó, xác định phương hướng, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng phù hợp, hiệu quả, đảm bảo giữ vững sự ổn định, thống nhất, đồng thuận cao ở từng trường sĩ quan và trong từng cơ quan, đơn vị.

Duy trì nền nếp chế độ báo cáo, giao ban, phản ánh tình hình tư tưởng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với biện pháp hành chính. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, các chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, tọa đàm, đối thoại, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình.


Cơ quan chính trị, đội ngũ chính trị viên tiểu đoàn, chính trị viên đại đội phải trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng, phải thường xuyên sâu sát, gắn bó, tâm huyết với đơn vị, nhất là với đảng viên là học viên. Quan tâm, lắng nghe, kịp thời giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cấp dưới.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tích cực, chủ động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở các TSQQĐ. Các hoạt động này cần phải được tiến hành thường xuyên, có nền nếp, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, phức tạp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên chăm lo quyền lợi, lợi ích chính đáng, chế độ, tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên. Tập trung giải quyết nhanh chóng, thỏa đáng những mắc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị.

* Kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các đảng bộ và các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động

Đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng các Đảng bộ các TSQQĐ. Do vậy, Đảng ủy các TSQQĐ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên về những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, chính trị mà Đảng đã xác định. Đồng thời, thường xuyên làm tốt giáo dục, nâng cao tính đảng, tính chiến đấu cho cán bộ, đảng viên. Khuyến khích, trân trọng, bảo vệ những tư tưởng, quan điểm, hành động tiến bộ, đúng đắn, cao đẹp. Đấu tranh phê phán các biểu hiện sai trái, lệch lạc trong nhận thức và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Đảng ủy các TSQQĐ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng giáo dục nhận thức của cán bộ, đảng viên về đề cao ý thức, trách nhiệm của bản thân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Khơi dậy mạnh mẽ tính tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh với các thế lực thù địch. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan tuyên huấn, đội ngũ báo cáo viên chuyên trách nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chính thống tới mọi cán bộ, đảng viên. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch trên mạng internet ở các TSQQĐ, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của lực lượng này.

Bên cạnh đó, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy phòng ngừa, bảo vệ là chính và lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ, lọt thông tin bí mật quân sự, bí mật nhà nước ra ngoài và không để các ấn phẩm có nội dung xấu độc xâm nhập vào các TSQQĐ.

4.2.4. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội về tổ chức

* Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, chi bộ cơ sở; gắn việc bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cấp uỷ viên các cấp với nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy trong đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội

Đây là giải pháp hết sức quan trọng nhằm tạo tiền đề để xây dựng Đảng bộ các TSQQĐ trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Đảng mạnh là do các chi bộ tốt. Vì vậy xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh ở các TSQQĐ hiện nay nhất thiết phải quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy, gắn việc bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cấp uỷ viên với nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy trong đảng bộ các TSQQĐ.

Qua thống kê kết quả phân loại cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ các TSQQĐ thấy rằng, tỉ lệ cấp ủy, tổ chức đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc, tốt nhiệm vụ có năm, có đảng bộ còn còn thấp [xem Phục lục 4]. Qua điều tra về thực trạng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ các TSQQĐ hiện nay thấy rằng, vẫn có 20.5% ý kiến cho rằng năng lực lãnh


đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ các TSQQĐ đạt mức “trung bình” [xem Phụ lục 9].

Để xây dựng Đảng bộ các TSQQĐ về tổ chức, hiện nay cần phải coi trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ cơ sở. Trong đó, cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy đủ số lượng, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Cấp uỷ cơ sở ở Đảng bộ các TSQQĐ là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội do đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở bầu ra. Cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, tập trung trí tuệ, ý chí của đảng bộ, chi bộ; có trách nhiệm lãnh đạo mọi mặt đơn vị thuộc quyền, trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ cơ sở phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phẩm chất, năng lực của đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt của bí thư là rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy ở đâu, cấp ủy vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ và thực sự là hạt nhân đoàn kết thì tổ chức đảng và đơn vị vững mạnh. Ngược lại, phẩm chất, năng lực của cấp ủy hạn chế, là nguyên nhân căn bản làm cho tổ chức đảng yếu kém, đơn vị rệu rã, kết quả thực hiện nhiệm vụ thấp

Để kiện toàn, nâng cao phẩm chất, năng lực cấp uỷ viên hiện nay phải nắm chắc những quy định hướng dẫn của trên. Kiện toàn cấp ủy phải chú trọng, cả số lượng, chất lượng, cơ cấu và phải bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa, trong đó chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Chất lượng của cấp ủy bao gồm cả chất lượng của tập thể cấp ủy và chất lượng của từng cấp ủy viên. Chất lượng đó được thể hiện ở tiêu chuẩn cấp ủy viên, ở kết quả hoạt động thực tiễn của cấp ủy và từng cấp ủy viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Vì vậy, khi củng cố, kiện toàn cấp ủy phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, bảo đảm lựa chọn được những đảng viên thực sự tiêu biểu, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào cấp ủy. Tiêu chuẩn của cấp ủy viên phải rất toàn diện, tuân thủ các quy định chung của Đảng và được vận dụng xem xét cụ thể với từng trường hợp khi kiện toàn cấp ủy. Trong tình hình hiện nay, lựa chọn các cấp ủy viên ở Đảng bộ các TSQQĐ cần phải


chú ý các tiêu chuẩn về nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực trí tuệ, trình độ chuyên môn, uy tín với quần chúng, kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể.

Cùng với coi trọng chất lượng phải thường xuyên bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu cấp uỷ viên hợp lý. Về số lượng cấp ủy viên các cấp, nhất thiết phải căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên và đặc điểm của từng Đảng bộ TSQQĐ. Bảo đảm đủ số lượng cấp ủy viên là cơ sở điều kiện để phát huy và tập trung trí tuệ của đông đảo các cấp ủy viên tạo nên sức mạnh tổng hợp cho cấp ủy. Bảo đảm cơ cấu cấp ủy hợp lý là điều kiện để tăng cường khả năng bao quát trong lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường sức mạnh toàn diện của cấp ủy.

Để giải quyết tốt các vấn đề trên đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải nắm vững nguyên tắc, thủ tục, quy định, hướng dẫn của cấp trên, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng và công tác tổ chức trong chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Kết hợp chặt chẽ giữa cấp trên với cấp cơ sở để chuẩn bị tốt cả về nội dung và nhân sự, nhất là về nhân sự để kiện toàn cấp ủy.

Trong kiện toàn cấp ủy phải xem xét nghiên cứu kỹ từng trường hợp, phải lấy tiêu chuẩn để xem xét, đồng thời quan tâm tới cương vị phụ trách và hướng phát triển để không ngừng bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu và tính ổn định cao của cấp ủy trong suốt nhiệm kỳ. Quá trình hoạt động lãnh đạo các cấp ủy cần chủ động dự kiến nhân sự, chủ động có phương án bổ sung cấp ủy khi có sự thay đổi nhiệm vụ hoặc biến động về tổ chức và nhân sự cán bộ, đồng thời chủ động chuẩn bị bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo để sẵn sàng thay thế khi cần thiết.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ việc bồi dưỡng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cấp uỷ viên với nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy

Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là đội ngũ bí thư; kết hợp giữa xây dựng củng cố, kiện toàn cấp ủy với qui hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các phòng, ban, khoa, hệ, tiểu đoàn, các đại đội ở các TSQQĐ. Việc bồi dưỡng phải làm thường xuyên và tích cực. Phải bồi dưỡng toàn diện cho cấp ủy viên và tập thể cấp ủy cả về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn và phương pháp, tác phong công tác.


Phát huy vai trò của cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cấp dưới và quần chúng đóng góp xây dựng cho cấp trên và cấp ủy cấp mình. Thông qua các lớp tập huấn, qua đào tạo nghiệp vụ, qua hội nghị tổng kết, trao đổi kinh nghiệm để bồi dưỡng cấp uỷ viên... Bản thân cấp ủy, cấp ủy viên trước hết là bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ phải tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Cấp ủy cấp trên phải tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện bồi dưỡng, hướng dẫn giúp đỡ cấp dưới. Những trường hợp vi phạm kỷ luật, nguyên tắc, pháp luật phải xử lý nghiêm minh để củng cố cấp ủy vững mạnh, không bao che, dung túng.

Coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, giữa bí thư cấp ủy với người chỉ huy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng, củng cố đoàn kết trong đảng bộ, chi bộ và đơn vị. Duy trì nghiêm túc nguyên tắc, chế độ nền nếp sinh hoạt cấp ủy, giải quyết tốt các mối quan hệ trên cơ sở nguyên tắc, vì nhiệm vụ chung, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau vì sự tiến bộ của mỗi người và tổ chức. Đấu tranh khắc phục những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong kiện toàn cấp ủy và bồi dưỡng, rèn luyện các cấp ủy viên, những biểu hiện, lười học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên và những biểu hiện sai trái khác trong cấp uỷ cơ sở.

* Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng

Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Đảng bộ các TSQQĐ trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vì, các nguyên tắc: Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình, đoàn kết nhất trí, là các nguyên tắc quy định toàn bộ hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, quyết định NLLĐ và SCĐ, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Nếu chấp hành không nghiêm các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt của Đảng, sẽ làm suy yếu tổ chức đảng, không phát huy được trí tuệ tập thể và vai trò của cá nhân, làm giảm sút chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Để thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt của Đảng, trước hết, từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ,

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số