Đối Với Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tp. Thái Nguyên

Kết luận chương 3

Căn cứ vào cơ sở lý luận, vào kết quả khảo sát thực trạng, chúng tôi đã đề xuất 5 biện pháp tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS TP. Thái Nguyên.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, về tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về hỗ trợ tâm lý học đường cho đội ngũ CBQL, GV tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS.

- Đa dạng hóa nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS.

- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, và các tổ chức xã hội trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS.

- Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật, sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học cho hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS

Các biện pháp này đã được các chuyên gia tâm lý giáo dục, các nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm về quản lý giáo dục đóng góp ý kiến, các biện pháp được đánh giá là có tính cấp thiết và tính khả thi cao. Tuy nhiên để vận dụng có hiệu quả mỗi biện pháp mà chúng tôi đề xuất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như các điều kiện nội tại của các trường THCS TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên như cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí, trình độ, kinh nghiệm của Hiệu trưởng các trường THCS khi tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh. Phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài như sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo và Đào tạo TP. Thái Nguyên, sự quan tâm các cán bộ quản lý giáo dục các cấp, của UBND tỉnh Thái Nguyên, các lực lượng xã hội khác...v.v. Vì vậy, để áp dụng các biện pháp thành công đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của rất nhiều các lực lượng khác nhau trong xã hội mà lực lượng chủ lực là ngành giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận chung

1.1. Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS TP. Thái Nguyên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt. Giúp học sinh giải quyết, xử lý được các khó khăn tâm lý mà các em gặp phải. Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường còn tạo cơ hội cho các cán bộ quản lý, giáo viên được tiếp cận, được trải nghiệm qua các hoạt động thực tiễn, giúp các nhà quản lý có một cách nhìn mới về hoạt động giáo dục học sinh, giúp cán bộ quản lý, giáo viên hiểu học sinh hơn, gần gũi, thân thiện với các em, từ đó có chí hướng phấn đấu và tự hoàn thiện bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Thực trạng công tác tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường của cán bộ QLGD bậc THCS ở TP. Thái Nguyên còn ở mức trung bình. Thậm chí nhiều nơi còn chưa thật sự quan tâm, còn bỏ ngỏ. Bên cạnh những cán bộ QLGD có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát thì vẫn còn có những cán bộ quản lý giáo dục chưa biết cách tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường một cách hiệu quả, phù hợp. Thực trạng này do nhiều nguyên nhân, do nhiều yếu tố tạo nên. Trong đó có 3 yếu tố chủ quan và 3 yếu tố khách quan như đã phân tích trong luận văn.

1.3. Các biện pháp chúng tôi đề xuất đã được khảo nghiệm và cho kết quả khả quan về tính cần thiết và tính khả thi. Để đạt hiệu quả mong muốn, khi thực hiện các biện pháp phải đặt chúng trong mối quan hệ biện chứng với nhau. Kết quả tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS là sự vận dụng tổng hợp các biện pháp đã đề xuất trong từng hoàn cảnh, đối tượng cụ thể, và phụ thuộc vào tài năng, nghệ thuật của những người làm công tác quản lý và sự tích cực, chủ động của cán bộ giáo viên, của các lực lượng tham gia vào công tác hỗ trợ tâm lý học đường, cũng như sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của các tổ chức đoàn thể, các ban ngành trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.

2. Khuyến nghị

Để tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS TP. Thái Nguyên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chúng tôi xin kiến nghị một số ý kiến sau:

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quan tâm chỉ đạo đồng bộ việc tăng cường hơn nữa năng lực quản lý cho các cán bộ QLGD trong cả nước. Phát động các phong trào thi đua thiết thực để các nhà QLGD có cơ hội và điều kiện phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để hoàn thiện bản thân, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm nhiều hơn nữa đến giáo dục, nhất là vấn đề nâng cao kỹ năng, năng lực quản lý cho đội ngũ QLGD các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm tổ chức các phong trào, các cuộc thi tìm hiểu về lĩnh vực quản lý giáo dục nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị, lòng tự hào dân tộc, tính tự giác, tích cực tự vươn lên của các cán bộ giáo viên trong toàn tỉnh nói chung và các cán bộ QLGD nói riêng. Mặt khác đồng thời cũng cần có sự kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể, các nhà giáo dục cùng nhau chung tay thực hiện công tác tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường THCS.

2.3. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thái Nguyên

- Đối với lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo cần phải sát sao quan tâm hơn nữa các hoạt động của các trường THCS do mình quản lý.

- Phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát chặt chẽ hoạt động của các trường, chú trọng đến kê hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường của từng trường. Trên cơ sở đó, có biện pháp can thiệp, điều chỉnh và định hướng kịp thời.

- Phải tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ QLGD để họ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý.

- Phải xây dựng chế độ khen thưởng kịp thời, công bằng, dân chủ, khách quan để động viên, khích lệ các trường thực hiện tốt nhiệm vụ. Song bên cạnh đó cũng phải nghiêm khắc với những trường và các cán bộ QL chưa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, còn làm theo kiểu chống đối.

2.4. Đối với chính quyền địa phương

Để công tác tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Nguyên có hiệu quả thì rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh, các tổ chức khác trong xã hội cùng nhau quan tâm, đầu tư cho giáo dục để giáo dục ngày càng khởi sắc, đào tạo thế hệ trẻ có trình độ, tư duy nhạy bén, sáng tạo, phát triển nhân cách toàn diện.

2.5. Đối với các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

- Tăng cường tuyên truyền để tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của giáo viên trong và ngoài nhà trường, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường.

- Nhà trường đặc biệt phải động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý học đường tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày càng cao của GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay.

- Chủ động đề xuất các biện pháp phù hợp với đặc điểm theo đặc thù của từng đơn vị. Tổ chức tập huấn, mời chuyên gia tâm lý về tư vấn tâm lý lứa tuối, giới tính, hôn nhân, gia đình, kĩ năng sống, phương pháp học tập…

- Tăng cường CSVC để đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các đơn vị.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về tâm lý học đường (2011), Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học đường tại Việt Nam.

2. Nguyễn Ngọc Bích (1988), Tâm lý học nhân cách, NXB Giáo dục Hà Nội.

3. Phạm Thanh Bình (2014), Nhu cầu tham vấn tâm lý học đường của học sinh trung học cơ sở, Luận án tiến sĩ tâm lý học.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Kỷ yếu hội thảo: Xây dựng và phát triển mạng lưới TV trong trường học.

5. Vũ Dũng (2008), Từ điển tâm lý học học, NXB từ điển Bách Khoa.

6. Trần Thị Minh Đức (2000), Quan niệm về tư vấn tâm lý, Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 6.

7. Trần Thị Minh Đức (2002), Bàn về hiệu quả của tư vấn trên báo, Tạp chí Tâm lý học, số 7.

8. Trần Thị Minh Đức (2002), Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học tư vấn, Đề tài nghiên cứu, ĐHQG Hà Nội.

9. Trần Thị Minh Đức (2002), Tư vấn và tham vấn - Thuật ngữ và cách tiếp cận, Tạp chí Tâm lý học, số 8.

10. Trần Thị Minh Đức (2012), Giáo trình tham vấn tâm lý, NXB ĐHQG Hà Nội.

11. Trần Thị Minh Đức, Đỗ Hoàng (2006), Tham vấn học đường - Nhìn từ góc độ giới, Tạp chí tâm lý học, số 11.

12. Trần Thị Giồng (1996), Tầm quan trọng của tham vấn, Tài liệu tập huấn trẻ em làm trái pháp luật, Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển - Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Hà Nội.

13. Phạm Minh Hạc (2002), Tuyển tập Tâm lý học, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

14. Phùng Thị Hằng (2017), Giáo viên THCS với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS.

15. Dương Thị Diệu Hoa và cộng sự (2007), KKTL và nhu cầu tham vấn của HS trung học phổ thông, Tạp chí Tâm lý học, số 2.

16. Lê Văn Hồng (1999), Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm, NXB ĐHQG Hà Nội.

17. Trần Thị Hương (2006), Một số ý kiến về hoạt động tham vấn học đường, Đại học Mở Bán công TP. Hồ Chí Minh.

18. Bùi Thị Thu Huyền (2007), Tham vấn - trị liệu tâm lý đối với HS có biểu hiện rối nhiễu hành vi, Tạp chí Tâm lý học, số 12/2007.

19. Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tư vấn tâm lý – giáo dục lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

20. Khoa Tâm lý - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội (2005), Đề tài: Nhu cầu tham vấn của học sinh một số trường trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

21. Trần Tuấn Lộ (2006), Tư vấn tâm lý và những khái niệm liên quan, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tư vấn tâm lý - giáo dục lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển. Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

22. Nguyễn Văn Lũy (2000), Nghiên cứu nhu cầu nhận thức của học sinh kém bậc tiểu học, Luận án Tiến sĩ tâm lý học.

23. Bùi Thị Xuân Mai (2003), Bàn về thuật ngữ: Tư vấn, tham vấn, cố vấn, Tạp chí Tâm lý học, (4), tr 39.

24. Bùi Thị Xuân Mai (2005), Tham vấn - Một dịch vụ xã hội cần được phát triển ở Việt Nam, Tạp chí Tâm lý học, (2), tr 49-50.

25. Nguyễn Thị Hồng Nga (2006), Đề tài: Nhu cầu tham vấn của sinh viên, Trường Đại học Lao động - Xã hội.

26. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý người, NXB ĐHSP Hà Nội.

27. Trương Bích Nguyệt (2003), Bước đầu tìm hiểu sự cần thiết của công tác tư vấn học đường hiện nay ở một số trường cấp 2-3 tại TP.HCM, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

28. Hoàng Phê (Chủ biên) (2002), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

29. Hoàng Anh Phước (2012), Kỹ năng tham vấn của cán bộ tham vấn học đường, Luận án tiến sĩ tâm lý học.

30. Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Trần Thị Lệ Thu (2015), Giáo trình Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHSP Hà Nội.

31. Nguyễn Thơ Sinh (2001), Tư vấn tâm lý căn bản, NXB Lao động

32. Trần Quốc Thành (2006), Nhu cầu tham vấn trong xã hội hiện nay, Kỷ yếu hội thảo: Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

33. Vũ Kim Thanh (2001), Tư vấn tâm lý - một nhu cầu xã hội cần được đáp ứng, Tạp chí tâm lý học, số 2.

34. Mai Thị Việt Thắng (2010) (dịch và giới thiệu), Đạo đức và nguyên tắc hành nghề tư vấn.

35. Nguyễn Anh Thư (Chủ biên), Trần Văn Công (2008), Nghiên cứu mô hình tham vấn học đường trên thế giới và đề xuất mô hình ở Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phụ nữ - ĐHQG Hà Nội.

36. Võ Thị Tích (2004), Tìm hiểu thực trạng và các giải pháp định hướng về nhu cầu tư vấn học đường của học sinh các trường THCS trong nội thành TP.HCM, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

37. Phạm Thị Trúc (2010), Nhu cầu tham vấn tâm lí của học sinh THPT huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Luận văn thạc sĩ tâm lí học, ĐH Sư phạm Tp.HCM.

38. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2008), Tài liệu khoá đào tạo về Tâm lý trường học - Giảng viên của Đại học Saint Jonh, Hoa Kỳ.

39. Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên) (2005), Giáo trình tâm lý học đại cương, NXB ĐHSP Hà Nội.

40. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên): Giáo trình tâm lý học đại cương, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2006.

41. Trần Thị Minh Đức (2005), Tham vấn tâm lý, Nxb ĐHQG Hà Nội

42. Website: www.cpv.org.vn, Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

43. Website: www.giaoduc.edu.vn, Báo Giáo dục Tp HCM online.

44. Website: www.luanvan.net

45. Website: www.thamvantamly.wordpress.com

46. Website: www.thuvienluanvan.com, mục Luận văn Thạc sĩ QLGD.

47. Website: www.tuoitre.vn, mục Giáo dục.

48. Website: vi.wikipedia.org, Bách khoa toàn thư.

PHỤ LỤC 1


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho CBQL)


Để có cơ sở khoa học giúp chúng tôi đề ra các biện pháp thích hợp nhằm tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Nguyên, xin đồng chí vui lòng trả lời theo đúng suy nghĩ của mình về một số vấn đề sau đây.

Mọi thông tin các đồng chí lựa chọn chỉ phục vụ mục đích khoa học và sẽ hoàn toàn được giữ kín.

Chân thành cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các đồng chí !


Câu 1: Đồng chí cho biết ý kiến về vai trò của hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS TP. Thái Nguyên hiện nay. Đồng chí đánh dấu (+) vào phương án trả lời phù hợp theo mức độ lựa chọn.Stt


Nội dung

Mức độ đánh giá

Rất

quan trọng

Quan

trọng

Không

quan trọng

1

Giúp HS nhận diện những khó khăn về tâm lý và biết cách tìm nơi trợ giúp

2

Giúp PHHS biết phát hiện khó khăn về tâm sinh lý của con cái; biết phối hợp với các lực lượng giáo dục

3

Giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh

4

Góp phần giáo dục, đào tạo cho xã hội một đội ngũ tri thức trẻ trong tương lai, phát triển hài hòa về các mặt: thể chất; trí tuệ; đạo đức; thẩm mỹ; có kỹ năng lao động; kỹ năng làm chủ bản thân, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 141 trang tài liệu này.

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 13

Xem tất cả 141 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí