Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 16Câu 12: Đồng chí hãy cho biết vai trò chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc tổ chức hoạt động HTTL học đường nơi đồng chí đang công tác. Đồng chí đánh dấu (+) vào mức độ thực hiện tương ứng.Stt


Nội dung

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

thực hiện

1

Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ

tâm lý học đường
2

Chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức

HTTL học đường
3

Chỉ đạo tăng cường vai trò giám sát của cán

bộ quản lý với hoạt động HTTL học đường
4

Chỉ đạo phổ biến kế hoạch một cách sâu

rộng tới các chủ thể liên quan
5

Chỉ đạo nêu gương các điển hình về công

tác hỗ trợ tâm lý học đường

6

Chỉ đạo kết hợp các tổ chức trong nhà

trường, phát huy vai trò của GV, cán bộ Đoàn - Đội, Ban cán sự các lớp

7

Chỉ đạo kết hợp gia đình, Hội cha mẹ học

sinh và nhà trường trong hoạt động HTTL học đường
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 141 trang tài liệu này.

Tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lí học đường ở các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - 16

Stt


Nội dung

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Không

thực hiện

8

Chỉ đạo kết hợp nhà trường với địa

phương trong hoạt động HTTL học đường

9

Chỉ đạo kết hợp nhà trường với các chuyên gia tâm lý giáo dục trong hoạt

động HTTL học đường
10

Chỉ đạo việc xây dựng và duy trì môi

trường làm việc tốt tạo động cơ làm việc
11

Chỉ đạo việc đôn đốc, động viên, khen

thưởng, phê bình kịp thời, khách quan


Câu13: Các nội dung nào được Hiệu trưởng thực hiện thường xuyên trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động HTTL học đường ở đơn vị đồng chí hiện nay? Đồng chí đánh dấu (+) vào ô lựa chọn.


Stt

Nội dung

Mức độ thực hiện

thường xuyên

1

Xác định nội dung kiểm tra hoạt động hỗ trợ tâm lý

học đường


2

Xác định hình thức, phương pháp kiểm tra


3

Phân công lực lượng kiểm tra hoạt động hỗ trợ tâm

lý học đường


4

Xây dựng và quy định các tiêu chuẩn đánh giá hoạt

động hỗ trợ tâm lý học đường


5

Tiến hành đánh giá kế hoạch


6

Theo dõi, giám sát trực tiếp hoạt động hỗ trợ tâm lý

học đường7

Đánh giá hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường thông qua nhận xét của cấp trên, qua các lực lượng giáo

dục, qua học sinh và cha mẹ học sinh8

Tổng kết, rút kinh nghiệm từng giai đoạn để kịp thời

điều chỉnh hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường có hiệu quả


Câu 14: Đồng chí hãy cho biết, các yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình tổ chức hoạt động HTTL học đường ở trường THCS? Đánh dấu (+) vào mức độ ảnh hưởng tương ứng.Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Ảnh hưởng

nhiều

Ảnh

hưởng

Không

ảnh hưởng

Chủ quan

1. Năng lực quản lý của hiệu trưởng
2. Hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường của

giáo viên
3. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường
Khách quan

1. Nhận thức của phụ huynh học sinh, xã

hội về hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường
2. Sự kết hợp giữa gia đình học sinh, các tổ

chức xã hội với nhà trường trong việc triển khai hoạt động HTTL học đường
3. Sự quan tâm, chú ý của các sở, ban,

ngành đến hoạt động HTTL học đường ở trường THCS
Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi điều về bản thân :


Đang công tác tại đơn vị:…………………………………………… Môn giảng dạy, lĩnh vực phụ trách:....................................................

Trình độ chuyên môn, quản lý:...........................................................


Chức vụ:…………………………………………………………….. Đã công tác được...............năm

Giới tính: Nam Nữ


Dân tộc: Tày Nùng H’mông Dao Giấy Sán dìu Dân tộc khác (ghi cụ thể):………………………………..


Xin trân trọng cảm ơn!

PHỤ LỤC 3


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho học sinh)


Các em học sinh thân mến!


Để có cơ sở khoa học giúp chúng tôi đề ra các biện pháp thích hợp nhằm tổ chức hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS trên địa bàn TP. Thái Nguyên, xin các em vui lòng trả lời theo đúng suy nghĩ của mình về một số vấn đề sau đây.

Mọi thông tin các em lựa chọn chỉ phục vụ mục đích khoa học và sẽ hoàn toàn được giữ kín.


Chân thành cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các em !


Câu 1: Em cho biết ý kiến về vai trò của hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở các trường THCS TP. Thái Nguyên hiện nay. Em hãy đánh dấu (+) vào phương án trả lời phù hợp theo mức độ lựa chọn.Stt


Nội dung

Mức độ đánh giá

Rất

quan trọng

Quan trọng

Không

quan trọng

1

Giúp học sinh nhận diện những khó khăn về tâm lý và biết cách tìm nơi trợ giúp

2

Giúp phụ huynh học sinh biết phát hiện khó khăn về tâm sinh lý của con cái; biết phối hợp với các lực lượng giáo dục

3

Giúp nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh

4

Góp phần giáo dục, đào tạo cho xã hội một đội ngũ tri thức trẻ trong tương lai, phát triển hài hòa về các mặt: thể chất; trí tuệ; đạo đức; thẩm mỹ; có kỹ năng lao động; kỹ năng làm chủ bản thân, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Câu 2: Ở trường THCS em đang học hiện nay, hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cho học sinh gồm các nội dung nào sau đây? Em hãy đánh dấu (+) vào mức độ thực hiện tương ứng.Stt


Nội dung hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường

Mức độ thực hiện

Thường xuyên thực hiện

Đôi khi


thực hiện

Không


thực hiện


1

Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.

2

Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3

Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.
4

Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp.

5

Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.
Câu 3: Em hãy cho biết ý kiến về các nội dung hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường em học hiện nay. Hãy đánh dấu (+) vào phương án trả lời phù hợp theo mức độ hài lòng của bản thân.Stt


Nội dung của hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường

Mức độ hài lòng của học sinh

Rất hài lòng

Hài lòng

Chưa hài lòng


1

Tư vấn về tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.

2

Tư vấn về kỹ năng sống, biện pháp ứng xử văn hóa; phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3

Tư vấn về tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ với gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.
4

Tư vấn về kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp.

5

. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.
Câu 4: Em hãy cho biết ý kiến về vai trò và mức độ thực hiện của người làm công tác hỗ trợ tâm lý học đường (HTTLHĐ) ở trường em. Em đánh dấu (+) vào ô lựa chọn tương ứng.Stt


Chủ thể

Mức độ tham gia

Kết quả đạt được

Thường xuyên tham gia

Đôi khi tham gia

Không Tham gia


Hỗ trợ tốt

Hỗ trợ được

phần nào

Chưa hỗ trợ được cho HS

1

Các chuyên gia TLGD2

Giáo viên chủ nhiệm3

Giáo viên bộ môn
4

Giáo viên phụ trách

Đoàn - Đội5

Ban Giám hiệu6

Chuyên viên Phòng Giáo

dục7

Hội cha mẹ học sinh8

Gia đình9

Nhân viên y tế trong

trường10

Chủ thể khác (kể tên):…
Câu 5: Ý kiến của em về mứ độ đáp ứng của trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường ở trường mình như thế nào? Em đánh dấu (+) vào phương án trả lời theo các mức độ sau:


Stt

Trang thiết bị cho hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường

Mức độ đáp ứng

Rất tốt

Tốt

Chưa tốt

1

Bàn, ghế để tư vấn
2

Tranh ảnh, vi deo tuyên truyền
3

Tài liệu tuyên truyền
4

Điện thoại
5

Máy vi tính có kết nối internet
6

Hộp thư tham vấn được treo ở trong trường
7

Bảng tin tư vấn thông tin 2 chiều
8

Các tài khoản tư vấn qua mạng xã hội
9

Website của nhà trường
10

Phương tiện khác (Kể tên):…………….
Câu 6: Những khó khăn tâm lý thường gặp của em là gì? Em hãy đánh dấu (+) vào mức độ tương ứngStt


Các biểu hiện

Mức độ khó khăn

Thường xuyên

khó khăn

Đôi khi khó

khăn

Không khó

khăn

1

Khó khăn tâm lý liên quan đến học tập

1.1. Khó tập trung chú ý trên lớp

1.2. Không hiểu bài giảng

1.3. Thiếu phương pháp học tập hiệu quả

1.4. Khó khăn trong việc vận dụng kiến thức đã

được học để giải giải quyết các nhiệm vụ học tập

1.5. Khó khăn trong việc ghi nhớ các nội dung đã

học trên lớp

1.6. Phải chịu nhiều áp lực học tập từ bạn bè, cha

mẹ, thầy, cô giáo
2

Khó khăn tâm lý liên quan đến vấn đề định

hướng nghề nghiệp trong tương lai

2.1. Thiếu thông tin về ngành nghề

2.2. Dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác

2.3. Mong muốn về nghề nghiệp của bản thân

trái ngược với mong muốn của bố mẹ

2.4. Mong muốn về nghề nghiệp của bản thân

trái ngược với định hướng của thầy, cô giáo

2.5. Mong muốn về nghề nghiệp của bản thân

trái ngược với ý kiến của bạn bè

2.6. Mong muốn về nghề nghiệp của bản thân

mâu thuẫn với khả năng của mình
3

Khó khăn tâm lý liên quan đến giao tiếp, các

mối quan hệ tình cảm

3.1. Khó khăn trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô giáo

3.2. Khó khăn trong giao tiếp, ứng xử với bạn bè,

đặc biệt là bạn khác giới

3.3. Khó khăn trong giao tiếp, ứng xử với các

thành viên trong gia đình

3.4. Khó khăn trong giao tiếp, ứng xử với cộng đồng
Xem tất cả 141 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí