Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 29


Phụ lục 4.3.

KẾT QUẢ CFA GIÁ TRỊ DỊCH VỤ CẢM NHẬN (PSV)


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

63

1436.986

213

.000

6.746

Saturated model

276

.000

0Independence model

23

16198.154

253

.000

64.024

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 258 trang tài liệu này.

Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 29


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.123

.913

.887

.704

Saturated model

.000

1.000Independence model

.545

.291

.226

.267


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.911

.895

.923

.909

.923

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.063

.060

.066

.000

Independence model

.210

.207

.212

.000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

EP8

<---

EP

1.000

EP10

<---

EP

1.008

.037

27.089

***

par_1

EP11

<---

EP

.861

.038

22.937

***

par_2

EP7

<---

EP

.900

.040

22.329

***

par_3

FS5

<---

FS

1.000

FS4

<---

FS

.805

.036

22.208

***

par_4

FS3

<---

FS

.929

.035

26.660

***

par_5

FS2

<---

FS

.881

.036

24.234

***

par_6

FS1

<---

FS

.771

.036

21.541

***

par_7


IM13

<---

IM

1.000

IM14

<---

IM

.967

.027

35.368

***

par_8

IM12

<---

IM

.545

.028

19.505

***

par_9

EM18

<---

EM

1.000

EM17

<---

EM

2.761

.182

15.177

***

par_10

EM16

<---

EM

2.370

.157

15.086

***

par_11

FQ21

<---

FQ

1.000

FQ20

<---

FQ

1.322

.032

41.578

***

par_12

FQ19

<---

FQ

1.281

.033

39.070

***

par_13

SO24

<---

SO

.675

.033

20.363

***

par_14

SO23

<---

SO

.980

.035

27.882

***

par_15

SO22

<---

SO

1.000

SO25

<---

SO

.613

.037

16.532

***

par_16

IM15

<---

IM

.760

.026

28.891

***

par_17


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

EP8

<---

EP

.752

EP10

<---

EP

.793

EP11

<---

EP

.657

EP7

<---

EP

.639

FS5

<---

FS

.778

FS4

<---

FS

.614

FS3

<---

FS

.732

FS2

<---

FS

.671

FS1

<---

FS

.602

IM13

<---

IM

.878

IM14

<---

IM

.836

IM12

<---

IM

.509

EM18

<---

EM

.412

EM17

<---

EM

.908

EM16

<---

EM

.804

FQ21

<---

FQ

.799

FQ20

<---

FQ

.951

FQ19

<---

FQ

.881

SO24

<---

SO

.563

SO23

<---

SO

.823

SO22

<---

SO

.836

SO25

<---

SO

.465

IM15

<---

IM

.702


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

IM

<-->

EM

.191

.020

9.454

***

par_18

EM

<-->

FQ

.220

.021

10.716

***

par_19

FQ

<-->

SO

.433

.036

11.892

***

par_20

FS

<-->

SO

.478

.039

12.304

***

par_21

EP

<-->

FQ

.392

.033

11.750

***

par_22

EP

<-->

IM

.492

.038

12.850

***

par_23

EP

<-->

FS

.638

.040

15.828

***

par_24

FS

<-->

IM

.611

.043

14.221

***

par_25

IM

<-->

FQ

.456

.039

11.821

***

par_26

FS

<-->

FQ

.558

.039

14.335

***

par_27

EP

<-->

EM

.220

.020

10.818

***

par_28

FS

<-->

EM

.294

.025

11.688

***

par_29

EP

<-->

SO

.437

.036

12.270

***

par_30

IM

<-->

SO

.426

.040

10.632

***

par_31

EM

<-->

SO

.198

.020

9.954

***

par_32

e2

<-->

e1

.315

.034

9.140

***

par_33

e24

<-->

e25

.349

.038

9.196

***

par_34


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

IM

<-->

EM

.377

EM

<-->

FQ

.480

FQ

<-->

SO

.398

FS

<-->

SO

.445

EP

<-->

FQ

.403

EP

<-->

IM

.457

EP

<-->

FS

.665

FS

<-->

IM

.515

IM

<-->

FQ

.380

FS

<-->

FQ

.521

EP

<-->

EM

.535

FS

<-->

EM

.649

EP

<-->

SO

.448

IM

<-->

SO

.353

EM

<-->

SO

.431

e2

<-->

e1

.299

e24

<-->

e25

.276


Phụ lục 4.4.

KẾT QUẢ CFA SỰ GẮN KẾT CỦA SINH VIÊN (SE)


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

21

287.824

34

.000

8.465

Saturated model

55

.000

0Independence model

10

7417.589

45

.000

164.835


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.072

.962

.938

.595

Saturated model

.000

1.000Independence model

.747

.341

.194

.279


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.961

.949

.966

.954

.966

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.072

.065

.080

.000

Independence model

.338

.332

.345

.000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

EE1

<---

EE

1.000

EE2

<---

EE

1.126

.037

30.659

***

par_1

EE3

<---

EE

1.136

.039

29.321

***

par_2

EE4

<---

EE

.996

.036

27.789

***

par_3

EE5

<---

EE

1.107

.037

29.878

***

par_4

CE8

<---

CE

1.000

CE9

<---

CE

1.161

.045

25.946

***

par_5

CE10

<---

CE

1.194

.046

25.973

***

par_6


CE11

<---

CE

.902

.042

21.321

***

par_7

CE13

<---

CE

.792

.043

18.245

***

par_9


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

EE1

<---

EE

.716

EE2

<---

EE

.854

EE3

<---

EE

.814

EE4

<---

EE

.771

EE5

<---

EE

.831

CE8

<---

CE

.668

CE9

<---

CE

.825

CE10

<---

CE

.826

CE11

<---

CE

.645

CE13

<---

CE

.541


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

EE

<-->

CE

.565

.039

14.587

***

par_8


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

EE

<-->

CE

.608


Phụ lục 4.5.

KẾT QUẢ CFA TÍNH BỀN BỈ (GR)


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

18

66.082

18

.000

3.671

Saturated model

36

.000

0Independence model

8

4324.922

28

.000

154.462


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.054

.989

.978

.494

Saturated model

.000

1.000Independence model

.775

.510

.370

.397


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.985

.976

.989

.983

.989

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.043

.032

.055

.831

Independence model

.327

.319

.335

.000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CI1

<---

CI

1.000

CI2

<---

CI

1.177

.047

25.314

***

par_1

CI3

<---

CI

1.505

.072

21.018

***

par_2

CI4

<---

CI

1.396

.067

20.963

***

par_3

PE5

<---

PE

1.000

PE6

<---

PE

1.357

.066

20.643

***

par_4

PE7

<---

PE

1.356

.064

21.216

***

par_5

PE8

<---

PE

1.053

.058

18.212

***

par_6


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

CI1

<---

CI

.586

CI2

<---

CI

.683

CI3

<---

CI

.846

CI4

<---

CI

.803

PE5

<---

PE

.592

PE6

<---

PE

.758

PE7

<---

PE

.844

PE8

<---

PE

.621


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CI

<-->

PE

.200

.027

7.542

***

par_7

g1

<-->

g2

.669

.056

12.007

***

par_8


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

CI

<-->

PE

.268

g1

<-->

g2

.416CMIN

Phụ lục 4.6.

KẾT QUẢ CFA MÔ HÌNH TỚI HẠN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

136

4950.001

1295

.000

3.822

Saturated model

1431

.000

0Independence model

53

43532.000

1378

.000

31.591


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.109

.873

.859

.790

Saturated model

.000

1.000Independence model

.477

.184

.153

.177


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.886

.879

.913

.908

.913

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.044

.043

.046

1.000

Independence model

.146

.145

.147

.000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

PE

<---

GR

6.119

1.668

3.669

***

par_25

CI

<---

GR

1.000

FS

<---

PSV

1.000

EP

<---

PSV

.756

.040

18.852

***

par_39

EM

<---

PSV

.393

.030

13.293

***

par_40

IM

<---

PSV

.726

.043

16.814

***

par_41

FQ

<---

PSV

.796

.041

19.434

***

par_42

SO

<---

PSV

.727

.041

17.550

***

par_43

EE

<---

SE

1.184

.067

17.682

***

par_44

CE

<---

SE

1.000

Xem tất cả 258 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí