Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 30


EP8

<---

EP

1.000

EP10

<---

EP

1.003

.037

26.951

***

par_1

EP11

<---

EP

.866

.038

23.088

***

par_2

EP7

<---

EP

.886

.040

22.013

***

par_3

FS5

<---

FS

1.000

FS4

<---

FS

.794

.036

22.037

***

par_4

FS3

<---

FS

.928

.035

26.858

***

par_5

FS2

<---

FS

.884

.036

24.498

***

par_6

FS1

<---

FS

.770

.036

21.617

***

par_7

EE1

<---

EE

1.000

EE2

<---

EE

1.125

.037

30.633

***

par_8

EE3

<---

EE

1.145

.039

29.513

***

par_9

EE4

<---

EE

1.006

.036

28.016

***

par_10

EE5

<---

EE

1.114

.037

30.005

***

par_11

CE8

<---

CE

1.000

CE9

<---

CE

1.159

.044

26.058

***

par_12

CE10

<---

CE

1.185

.046

25.989

***

par_13

CE11

<---

CE

.908

.042

21.510

***

par_14

CE13

<---

CE

.801

.043

18.483

***

par_15

QL1

<---

QL

1.000

QL4

<---

QL

.976

.031

31.143

***

par_16

QL3

<---

QL

1.017

.026

38.500

***

par_17

QL2

<---

QL

.900

.026

34.651

***

par_18

CI1

<---

CI

1.000

CI2

<---

CI

1.175

.046

25.372

***

par_19

CI3

<---

CI

1.499

.071

21.089

***

par_20

CI4

<---

CI

1.392

.066

21.026

***

par_21

PE8

<---

PE

1.000

PE7

<---

PE

1.148

.046

25.167

***

par_22

PE6

<---

PE

1.140

.049

23.263

***

par_23

PE5

<---

PE

.908

.045

20.178

***

par_24

AC4

<---

AC

1.000

AC3

<---

AC

1.052

.030

35.552

***

par_26

AC2

<---

AC

1.066

.034

31.082

***

par_27

AC1

<---

AC

1.167

.039

30.246

***

par_28

PL4

<---

PL

1.315

.061

21.411

***

par_29

PL3

<---

PL

1.223

.059

20.674

***

par_30

PL1

<---

PL

1.000

IM13

<---

IM

1.000

IM14

<---

IM

.969

.028

35.226

***

par_31

IM12

<---

IM

.543

.028

19.375

***

par_32

EM18

<---

EM

1.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 258 trang tài liệu này.

Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 30


EM17

<---

EM

2.737

.178

15.365

***

par_33

EM16

<---

EM

2.367

.156

15.196

***

par_34

FQ21

<---

FQ

1.000

FQ20

<---

FQ

1.315

.031

41.888

***

par_35

FQ19

<---

FQ

1.279

.033

39.282

***

par_36

SO24

<---

SO

.682

.033

20.597

***

par_37

SO23

<---

SO

.977

.035

28.248

***

par_38

SO22

<---

SO

1.000

PL5

<---

PL

1.176

.055

21.373

***

par_61

SO25

<---

SO

.624

.037

16.833

***

par_62

IM15

<---

IM

.759

.026

28.806

***

par_63


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

PE

<---

GR

.835

CI

<---

GR

.203

FS

<---

PSV

.840

EP

<---

PSV

.699

EM

<---

PSV

.770

IM

<---

PSV

.545

FQ

<---

PSV

.659

SO

<---

PSV

.602

EE

<---

SE

.875

CE

<---

SE

.696

EP8

<---

EP

.754

EP10

<---

EP

.792

EP11

<---

EP

.662

EP7

<---

EP

.631

FS5

<---

FS

.780

FS4

<---

FS

.607

FS3

<---

FS

.733

FS2

<---

FS

.674

FS1

<---

FS

.602

EE1

<---

EE

.712

EE2

<---

EE

.850

EE3

<---

EE

.817

EE4

<---

EE

.775

EE5

<---

EE

.832

CE8

<---

CE

.669

CE9

<---

CE

.824

CE10

<---

CE

.821

CE11

<---

CE

.649


CE13

<---

CE

.547

QL1

<---

QL

.850

QL4

<---

QL

.846

QL3

<---

QL

.848

QL2

<---

QL

.787

CI1

<---

CI

.588

CI2

<---

CI

.684

CI3

<---

CI

.845

CI4

<---

CI

.803

PE8

<---

PE

.674

PE7

<---

PE

.817

PE6

<---

PE

.728

PE5

<---

PE

.614

AC4

<---

AC

.740

AC3

<---

AC

.791

AC2

<---

AC

.861

AC1

<---

AC

.832

PL4

<---

PL

.809

PL3

<---

PL

.757

PL1

<---

PL

.573

IM13

<---

IM

.878

IM14

<---

IM

.837

IM12

<---

IM

.507

EM18

<---

EM

.414

EM17

<---

EM

.905

EM16

<---

EM

.807

FQ21

<---

FQ

.801

FQ20

<---

FQ

.949

FQ19

<---

FQ

.882

SO24

<---

SO

.568

SO23

<---

SO

.819

SO22

<---

SO

.834

PL5

<---

PL

.806

SO25

<---

SO

.472

IM15

<---

IM

.701


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

PSV

<-->

SE

.516

.036

14.294

***

par_45

PL

<-->

PSV

.358

.028

12.625

***

par_46

AC

<-->

PSV

.414

.030

13.730

***

par_47

QL

<-->

PSV

.626

.037

16.765

***

par_48


GR

<-->

PSV

.058

.017

3.503

***

par_49

PL

<-->

SE

.273

.024

11.239

***

par_50

AC

<-->

SE

.333

.027

12.364

***

par_51

GR

<-->

SE

.053

.015

3.497

***

par_52

QL

<-->

SE

.578

.038

15.358

***

par_53

QL

<-->

GR

.065

.018

3.521

***

par_54

QL

<-->

AC

.426

.030

13.997

***

par_55

QL

<-->

PL

.308

.027

11.470

***

par_56

GR

<-->

AC

.081

.023

3.563

***

par_57

GR

<-->

PL

.068

.019

3.538

***

par_58

AC

<-->

PL

.391

.029

13.691

***

par_59

g1

<-->

g2

.664

.056

11.942

***

par_60

e24

<-->

e25

.338

.038

8.960

***

par_64

a4

<-->

a3

.178

.020

8.739

***

par_65

q1

<-->

q4

-.235

.016

-14.767

***

par_66

e2

<-->

e1

.312

.034

9.101

***

par_67


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

PSV

<-->

SE

.865

PL

<-->

PSV

.561

AC

<-->

PSV

.551

QL

<-->

PSV

.717

GR

<-->

PSV

.344

PL

<-->

SE

.536

AC

<-->

SE

.557

GR

<-->

SE

.392

QL

<-->

SE

.830

QL

<-->

GR

.329

QL

<-->

AC

.486

QL

<-->

PL

.414

GR

<-->

AC

.478

GR

<-->

PL

.470

AC

<-->

PL

.611

g1

<-->

g2

.414

e24

<-->

e25

.269

a4

<-->

a3

.319

q1

<-->

q4

-.605

e2

<-->

e1

.297


Phụ lục 4.7.

KẾT QUẢ SEM MÔ HÌNH CHÍNH (KHÔNG CÓ BIẾN ĐIỀU TIẾT)


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

134

4953.504

1297

.000

3.819

Saturated model

1431

.000

0Independence model

53

43532.000

1378

.000

31.591


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.108

.873

.860

.791

Saturated model

.000

1.000Independence model

.477

.184

.153

.177


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.886

.879

.913

.908

.913

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.044

.043

.046

1.000

Independence model

.146

.145

.147

.000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SE

<---

PSV

.628

.043

14.731

***

par_55

SE

<---

AC

.090

.026

3.497

***

par_56

SE

<---

GR

.282

.074

3.818

***

par_64

SE

<---

PL

-.004

.034

-.116

.907

par_65

CI

<---

GR

1.000

FS

<---

PSV

1.000

EM

<---

PSV

.393

.030

13.294

***

par_30

IM

<---

PSV

.726

.043

16.811

***

par_31

FQ

<---

PSV

.795

.041

19.429

***

par_32


SO

<---

PSV

.726

.041

17.538

***

par_33

EE

<---

SE

1.165

.066

17.747

***

par_34

CE

<---

SE

1.000

EP

<---

PSV

.756

.040

18.852

***

par_46

QL

<---

PSV

-.063

.108

-.583

.560

par_57

QL

<---

SE

1.337

.157

8.528

***

par_58

PE

<---

GR

6.079

1.645

3.695

***

par_60

QL

<---

PL

-.071

.042

-1.681

.093

par_62

EP8

<---

EP

1.000

EP7

<---

EP

.886

.040

22.014

***

par_1

EE1

<---

EE

1.000

EE4

<---

EE

1.006

.036

28.018

***

par_2

EE5

<---

EE

1.114

.037

30.011

***

par_3

CE8

<---

CE

1.000

CE9

<---

CE

1.159

.045

26.044

***

par_4

CE10

<---

CE

1.186

.046

25.979

***

par_5

CE11

<---

CE

.909

.042

21.528

***

par_6

CE13

<---

CE

.802

.043

18.495

***

par_7

QL1

<---

QL

1.000

QL4

<---

QL

.976

.031

31.144

***

par_8

QL3

<---

QL

1.017

.026

38.461

***

par_9

QL2

<---

QL

.900

.026

34.632

***

par_10

CI1

<---

CI

1.000

CI2

<---

CI

1.175

.046

25.371

***

par_11

CI3

<---

CI

1.499

.071

21.088

***

par_12

CI4

<---

CI

1.392

.066

21.025

***

par_13

PE8

<---

PE

1.000

PE7

<---

PE

1.148

.046

25.167

***

par_14

PE6

<---

PE

1.140

.049

23.266

***

par_15

PE5

<---

PE

.908

.045

20.179

***

par_16

AC4

<---

AC

1.000

AC3

<---

AC

1.052

.030

35.567

***

par_17

AC2

<---

AC

1.065

.034

31.081

***

par_18

AC1

<---

AC

1.166

.039

30.254

***

par_19

PL4

<---

PL

1.315

.061

21.401

***

par_20

PL3

<---

PL

1.224

.059

20.667

***

par_21

PL1

<---

PL

1.000

IM13

<---

IM

1.000

IM14

<---

IM

.969

.028

35.226

***

par_22

IM12

<---

IM

.543

.028

19.375

***

par_23

EM18

<---

EM

1.000

EM17

<---

EM

2.737

.178

15.366

***

par_24


EM16

<---

EM

2.367

.156

15.197

***

par_25

FQ21

<---

FQ

1.000

FQ20

<---

FQ

1.315

.031

41.887

***

par_26

FQ19

<---

FQ

1.279

.033

39.282

***

par_27

SO24

<---

SO

.682

.033

20.596

***

par_28

SO23

<---

SO

.977

.035

28.242

***

par_29

SO22

<---

SO

1.000

PL5

<---

PL

1.177

.055

21.367

***

par_36

SO25

<---

SO

.624

.037

16.831

***

par_37

IM15

<---

IM

.759

.026

28.805

***

par_38

EP11

<---

EP

.866

.037

23.087

***

par_47

EP10

<---

EP

1.003

.037

26.952

***

par_48

FS5

<---

FS

1.000

FS2

<---

FS

.885

.036

24.497

***

par_49

FS1

<---

FS

.770

.036

21.615

***

par_50

FS3

<---

FS

.928

.035

26.857

***

par_51

FS4

<---

FS

.794

.036

22.037

***

par_52

EE3

<---

EE

1.145

.039

29.503

***

par_53

EE2

<---

EE

1.125

.037

30.629

***

par_54


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

SE

<---

PSV

.786

SE

<---

AC

.113

SE

<---

GR

.080

SE

<---

PL

-.004

CI

<---

GR

.204

FS

<---

PSV

.840

EM

<---

PSV

.770

IM

<---

PSV

.545

FQ

<---

PSV

.659

SO

<---

PSV

.601

EE

<---

SE

.862

CE

<---

SE

.697

EP

<---

PSV

.699

QL

<---

PSV

-.054

QL

<---

SE

.915

PE

<---

GR

.997

QL

<---

PL

-.052

EP8

<---

EP

.754

EP7

<---

EP

.631

EE1

<---

EE

.712


EE4

<---

EE

.775

EE5

<---

EE

.832

CE8

<---

CE

.669

CE9

<---

CE

.824

CE10

<---

CE

.821

CE11

<---

CE

.650

CE13

<---

CE

.548

QL1

<---

QL

.850

QL4

<---

QL

.846

QL3

<---

QL

.848

QL2

<---

QL

.787

CI1

<---

CI

.588

CI2

<---

CI

.684

CI3

<---

CI

.845

CI4

<---

CI

.803

PE8

<---

PE

.674

PE7

<---

PE

.817

PE6

<---

PE

.728

PE5

<---

PE

.614

AC4

<---

AC

.740

AC3

<---

AC

.792

AC2

<---

AC

.861

AC1

<---

AC

.832

PL4

<---

PL

.809

PL3

<---

PL

.757

PL1

<---

PL

.573

IM13

<---

IM

.878

IM14

<---

IM

.837

IM12

<---

IM

.507

EM18

<---

EM

.414

EM17

<---

EM

.905

EM16

<---

EM

.807

FQ21

<---

FQ

.801

FQ20

<---

FQ

.949

FQ19

<---

FQ

.882

SO24

<---

SO

.568

SO23

<---

SO

.820

SO22

<---

SO

.834

PL5

<---

PL

.806

SO25

<---

SO

.472

IM15

<---

IM

.701

EP11

<---

EP

.662

Xem tất cả 258 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí