Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 31


EP10

<---

EP

.792

FS5

<---

FS

.780

FS2

<---

FS

.674

FS1

<---

FS

.602

FS3

<---

FS

.733

FS4

<---

FS

.607

EE3

<---

EE

.817

EE2

<---

EE

.850

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 258 trang tài liệu này.

Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 31


Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

PL

<-->

PSV

.358

.028

12.623

***

par_43

GR

<-->

PSV

.059

.017

3.527

***

par_44

AC

<-->

PSV

.414

.030

13.726

***

par_45

GR

<-->

AC

.082

.023

3.588

***

par_59

AC

<-->

PL

.391

.029

13.687

***

par_61

GR

<-->

PL

.068

.019

3.562

***

par_63

g1

<-->

g2

.664

.056

11.943

***

par_35

e24

<-->

e25

.338

.038

8.961

***

par_39

a4

<-->

a3

.177

.020

8.696

***

par_40

q1

<-->

q4

-.235

.016

-14.800

***

par_41

e2

<-->

e1

.312

.034

9.101

***

par_42


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

PL

<-->

PSV

.561

GR

<-->

PSV

.345

AC

<-->

PSV

.551

GR

<-->

AC

.480

AC

<-->

PL

.611

GR

<-->

PL

.471

g1

<-->

g2

.414

e24

<-->

e25

.269

a4

<-->

a3

.318

q1

<-->

q4

-.608

e2

<-->

e1

.297


Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

GR


.039

.014

2.773

.006

par_66


AC


.753

.048

15.548

***

par_67

PL

.543

.049

11.104

***

par_68

PSV

.748

.055

13.511

***

par_69

u11

.103

.016

6.383

***

par_70

u1

.935

.052

17.996

***

par_71

u10

.448

.034

13.143

***

par_72

u9

.312

.030

10.456

***

par_73

u8

.224

.023

9.722

***

par_74

u7

.506

.041

12.262

***

par_75

u2

.079

.011

7.297

***

par_76

u3

.617

.037

16.450

***

par_77

u4

.696

.045

15.388

***

par_78

u6

.890

.080

11.076

***

par_79

u12

.298

.029

10.204

***

par_80

u5

.638

.307

2.078

.038

par_81

e8

.665

.034

19.608

***

par_82

e10

.523

.030

17.648

***

par_83

e11

.841

.037

22.608

***

par_84

e7

1.039

.045

23.264

***

par_85

e5

.685

.035

19.392

***

par_86

e4

1.145

.048

24.049

***

par_87

e3

.789

.037

21.280

***

par_88

e2

.995

.044

22.670

***

par_89

e1

1.106

.046

23.856

***

par_90

s1

.847

.035

24.251

***

par_91

s2

.424

.021

20.314

***

par_92

s3

.568

.026

21.795

***

par_93

s4

.586

.025

23.066

***

par_94

s5

.482

.023

21.202

***

par_95

s8

1.216

.052

23.555

***

par_96

s9

.626

.034

18.145

***

par_97

s10

.670

.037

18.340

***

par_98

s11

1.112

.047

23.869

***

par_99

s13

1.473

.059

25.085

***

par_100

q1

.390

.022

17.658

***

par_101

q4

.385

.022

17.868

***

par_102

q3

.412

.019

21.275

***

par_103

q2

.509

.021

23.717

***

par_104

g1

1.760

.074

23.743

***

par_105

g2

1.458

.066

21.945

***

par_106

g3

.833

.065

12.759

***

par_107

g4


.990

.062

15.990

***

par_108


g5


.945

.042

22.706

***

par_109

g6

.518

.031

16.907

***

par_110

g7

.908

.043

21.206

***

par_111

g8

1.070

.045

23.841

***

par_112

a4

.621

.028

22.090

***

par_113

a3

.496

.024

20.616

***

par_114

a2

.299

.018

16.894

***

par_115

a1

.457

.024

19.029

***

par_116

p4

.497

.027

18.602

***

par_117

p3

.607

.029

21.021

***

par_118

p1

1.112

.045

24.733

***

par_119

e13

.394

.030

13.271

***

par_120

e14

.532

.032

16.774

***

par_121

e12

1.132

.044

25.500

***

par_122

e18

.946

.036

26.024

***

par_123

e17

.325

.035

9.297

***

par_124

e16

.586

.033

17.687

***

par_125

e21

.609

.026

22.997

***

par_126

e20

.209

.023

9.080

***

par_127

e19

.507

.028

18.005

***

par_128

e24

1.063

.044

24.267

***

par_129

e23

.509

.034

14.831

***

par_130

e22

.476

.035

13.707

***

par_131

p5

.406

.022

18.754

***

par_132

e25

1.481

.059

25.230

***

par_133

e15


.791

.034

23.069

***

par_134


Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

SE


.783

FS

.706

SO

.362

FQ

.434

EM

.593

IM

.297

PE

.994

CI

.042

QL

.708

CE

.486

EE

.744

EP

.489

IM15


.492


SO25


.223

PL5

.650

SO22

.696

SO23

.672

SO24

.323

FQ19

.779

FQ20

.900

FQ21

.642

EM16

.651

EM17

.818

EM18

.171

IM12

.257

IM14

.701

IM13

.771

PL1

.328

PL3

.573

PL4

.654

AC1

.691

AC2

.741

AC3

.627

AC4

.548

PE5

.377

PE6

.530

PE7

.667

PE8

.455

CI4

.645

CI3

.715

CI2

.468

CI1

.345

QL2

.619

QL3

.719

QL4

.716

QL1

.723

CE13

.300

CE11

.422

CE10

.673

CE9

.679

CE8

.447

EE5

.692

EE4

.601

EE3

.668

EE2


.722


EE1


.507

FS1

.362

FS2

.455

FS3

.537

FS4

.369

FS5

.608

EP7

.398

EP11

.438

EP10

.628

EP8


.569


Phụ lục 4.8.

KẾT QUẢ SEM VỚI AC LÀ BIẾN ĐIỀU TIẾT HỖN HỢP


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

136

5134.436

1349

.000

3.806

Saturated model

1485

.000

0Independence model

54

43721.007

1431

.000

30.553


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.149

.871

.857

.791

Saturated model

.000

1.000Independence model

.479

.186

.155

.179


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.883

.875

.911

.905

.910

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.044

.043

.046

1.000

Independence model

.144

.142

.145

.000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SE

<---

PSV

.630

.043

14.813

***

par_59

SE

<---

PL

.001

.034

.044

.965

par_60

SE

<---

AC

.098

.026

3.828

***

par_61

SE

<---

GR

.272

.073

3.752

***

par_62

SE

<---

AC_PSV

.010

.003

2.889

.004

par_66

PE

<---

GR

6.112

1.665

3.671

***

par_25

CI

<---

GR

1.000

FS

<---

PSV

1.000


EP

<---

PSV

.655

.037

17.541

***

par_39

EM

<---

PSV

.394

.030

13.301

***

par_40

IM

<---

PSV

.726

.043

16.803

***

par_41

FQ

<---

PSV

.797

.041

19.443

***

par_42

SO

<---

PSV

.727

.041

17.546

***

par_43

EE

<---

SE

1.165

.065

17.899

***

par_44

CE

<---

SE

1.000

QL

<---

SE

1.353

.155

8.715

***

par_63

QL

<---

PSV

-.073

.108

-.683

.495

par_64

QL

<---

PL

-.073

.043

-1.694

.090

par_65

EP11

<---

EP

1.000

EP10

<---

EP

1.159

.049

23.798

***

par_1

EP8

<---

EP

1.154

.050

23.087

***

par_2

EP7

<---

EP

1.022

.051

20.118

***

par_3

FS5

<---

FS

1.000

FS4

<---

FS

.794

.036

22.029

***

par_4

FS3

<---

FS

.928

.035

26.858

***

par_5

FS2

<---

FS

.884

.036

24.498

***

par_6

FS1

<---

FS

.769

.036

21.621

***

par_7

EE1

<---

EE

1.000

EE2

<---

EE

1.125

.036

30.863

***

par_8

EE3

<---

EE

1.145

.039

29.728

***

par_9

EE4

<---

EE

1.005

.036

28.220

***

par_10

EE5

<---

EE

1.114

.037

30.228

***

par_11

CE8

<---

CE

1.000

CE9

<---

CE

1.160

.044

26.181

***

par_12

CE10

<---

CE

1.186

.045

26.115

***

par_13

CE11

<---

CE

.909

.042

21.633

***

par_14

CE13

<---

CE

.802

.043

18.580

***

par_15

QL1

<---

QL

1.000

QL2

<---

QL

.899

.026

34.921

***

par_16

QL3

<---

QL

1.017

.026

38.812

***

par_17

QL4

<---

QL

.976

.031

31.389

***

par_18

CI1

<---

CI

1.000

CI2

<---

CI

1.175

.046

25.372

***

par_19

CI3

<---

CI

1.499

.071

21.089

***

par_20

CI4

<---

CI

1.392

.066

21.025

***

par_21

PE8

<---

PE

1.000

PE7

<---

PE

1.149

.046

25.163

***

par_22

PE6

<---

PE

1.140

.049

23.254

***

par_23

PE5

<---

PE

.908

.045

20.174

***

par_24

AC4

<---

AC

1.000


AC3

<---

AC

1.052

.030

35.570

***

par_26

AC2

<---

AC

1.065

.034

31.090

***

par_27

AC1

<---

AC

1.166

.039

30.258

***

par_28

PL4

<---

PL

1.315

.061

21.403

***

par_29

PL3

<---

PL

1.224

.059

20.667

***

par_30

PL1

<---

PL

1.000

IM13

<---

IM

1.000

IM14

<---

IM

.969

.028

35.222

***

par_31

IM12

<---

IM

.543

.028

19.377

***

par_32

EM18

<---

EM

1.000

EM17

<---

EM

2.736

.178

15.374

***

par_33

EM16

<---

EM

2.366

.156

15.204

***

par_34

FQ21

<---

FQ

1.000

FQ20

<---

FQ

1.315

.031

41.893

***

par_35

FQ19

<---

FQ

1.279

.033

39.287

***

par_36

SO24

<---

SO

.682

.033

20.597

***

par_37

SO23

<---

SO

.978

.035

28.250

***

par_38

SO22

<---

SO

1.000

PL5

<---

PL

1.177

.055

21.368

***

par_53

SO25

<---

SO

.624

.037

16.838

***

par_54

IM15

<---

IM

.759

.026

28.805

***

par_55


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

SE

<---

PSV

.782

SE

<---

PL

.002

SE

<---

AC

.122

SE

<---

GR

.077

SE

<---

AC_PSV

.054

PE

<---

GR

.997

CI

<---

GR

.203

FS

<---

PSV

.839

EP

<---

PSV

.699

EM

<---

PSV

.771

IM

<---

PSV

.544

FQ

<---

PSV

.660

SO

<---

PSV

.602

EE

<---

SE

.863

CE

<---

SE

.700

QL

<---

SE

.926

QL

<---

PSV

-.062

QL

<---

PL

-.053

Xem tất cả 258 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí