Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 32


EP11

<---

EP

.662

EP10

<---

EP

.793

EP8

<---

EP

.754

EP7

<---

EP

.631

FS5

<---

FS

.780

FS4

<---

FS

.607

FS3

<---

FS

.733

FS2

<---

FS

.674

FS1

<---

FS

.602

EE1

<---

EE

.715

EE2

<---

EE

.852

EE3

<---

EE

.819

EE4

<---

EE

.777

EE5

<---

EE

.833

CE8

<---

CE

.670

CE9

<---

CE

.825

CE10

<---

CE

.822

CE11

<---

CE

.651

CE13

<---

CE

.549

QL1

<---

QL

.852

QL2

<---

QL

.788

QL3

<---

QL

.849

QL4

<---

QL

.848

CI1

<---

CI

.588

CI2

<---

CI

.684

CI3

<---

CI

.845

CI4

<---

CI

.803

PE8

<---

PE

.674

PE7

<---

PE

.817

PE6

<---

PE

.728

PE5

<---

PE

.614

AC4

<---

AC

.740

AC3

<---

AC

.792

AC2

<---

AC

.861

AC1

<---

AC

.832

PL4

<---

PL

.809

PL3

<---

PL

.757

PL1

<---

PL

.573

IM13

<---

IM

.878

IM14

<---

IM

.837

IM12

<---

IM

.507

EM18

<---

EM

.414

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 258 trang tài liệu này.

Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 32


EM17

<---

EM

.904

EM16

<---

EM

.807

FQ21

<---

FQ

.801

FQ20

<---

FQ

.949

FQ19

<---

FQ

.882

SO24

<---

SO

.568

SO23

<---

SO

.820

SO22

<---

SO

.834

PL5

<---

PL

.806

SO25

<---

SO

.472

IM15

<---

IM

.701


Phụ lục 4.9.

KẾT QUẢ SEM VỚI PL LÀ BIẾN ĐIỀU TIẾT


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

136

5184.492

1349

.000

3.843

Saturated model

1485

.000

0Independence model

54

43774.639

1431

.000

30.590


RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.162

.869

.856

.789

Saturated model

.000

1.000Independence model

.482

.186

.155

.179


Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.882

.874

.910

.904

.909

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000


RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.045

.043

.046

1.000

Independence model

.144

.142

.145

.000


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SE

<---

PSV

.628

.042

14.817

***

par_59

SE

<---

PL

.014

.034

.420

.675

par_60

SE

<---

AC

.093

.026

3.602

***

par_61

SE

<---

GR

.270

.073

3.706

***

par_62

SE

<---

PL_PSV

.012

.003

3.511

***

par_66

PE

<---

GR

6.124

1.672

3.662

***

par_25

CI

<---

GR

1.000

FS

<---

PSV

1.000

EP

<---

PSV

.655

.037

17.552

***

par_39Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

EM

<---

PSV

.394

.030

13.303

***

par_40

IM

<---

PSV

.726

.043

16.807

***

par_41

FQ

<---

PSV

.796

.041

19.444

***

par_42

SO

<---

PSV

.728

.041

17.569

***

par_43

EE

<---

SE

1.168

.065

17.977

***

par_44

CE

<---

SE

1.000

QL

<---

SE

1.309

.149

8.804

***

par_63

QL

<---

PSV

-.043

.103

-.414

.679

par_64

QL

<---

PL

-.068

.042

-1.603

.109

par_65

EP11

<---

EP

1.000

EP10

<---

EP

1.159

.049

23.803

***

par_1

EP8

<---

EP

1.154

.050

23.091

***

par_2

EP7

<---

EP

1.022

.051

20.120

***

par_3

FS5

<---

FS

1.000

FS4

<---

FS

.794

.036

22.031

***

par_4

FS3

<---

FS

.928

.035

26.859

***

par_5

FS2

<---

FS

.884

.036

24.498

***

par_6

FS1

<---

FS

.770

.036

21.624

***

par_7

EE1

<---

EE

1.000

EE2

<---

EE

1.125

.036

30.986

***

par_8

EE3

<---

EE

1.144

.038

29.827

***

par_9

EE4

<---

EE

1.005

.035

28.315

***

par_10

EE5

<---

EE

1.113

.037

30.333

***

par_11

CE8

<---

CE

1.000

CE9

<---

CE

1.160

.044

26.248

***

par_12

CE10

<---

CE

1.186

.045

26.174

***

par_13

CE11

<---

CE

.909

.042

21.672

***

par_14

CE13

<---

CE

.801

.043

18.617

***

par_15

QL1

<---

QL

1.000

QL2

<---

QL

.899

.026

35.007

***

par_16

QL3

<---

QL

1.016

.026

38.906

***

par_17

QL4

<---

QL

.976

.031

31.468

***

par_18

CI1

<---

CI

1.000

CI2

<---

CI

1.175

.046

25.373

***

par_19

CI3

<---

CI

1.499

.071

21.089

***

par_20

CI4

<---

CI

1.392

.066

21.026

***

par_21

PE8

<---

PE

1.000

PE7

<---

PE

1.149

.046

25.156

***

par_22

PE6

<---

PE

1.141

.049

23.255

***

par_23

PE5

<---

PE

.908

.045

20.175

***

par_24

AC4

<---

AC

1.000Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

AC3

<---

AC

1.052

.030

35.564

***

par_26

AC2

<---

AC

1.065

.034

31.084

***

par_27

AC1

<---

AC

1.166

.039

30.253

***

par_28

PL4

<---

PL

1.315

.061

21.407

***

par_29

PL3

<---

PL

1.224

.059

20.668

***

par_30

PL1

<---

PL

1.000

IM13

<---

IM

1.000

IM14

<---

IM

.969

.028

35.222

***

par_31

IM12

<---

IM

.543

.028

19.381

***

par_32

EM18

<---

EM

1.000

EM17

<---

EM

2.735

.178

15.379

***

par_33

EM16

<---

EM

2.365

.155

15.209

***

par_34

FQ21

<---

FQ

1.000

FQ20

<---

FQ

1.315

.031

41.896

***

par_35

FQ19

<---

FQ

1.279

.033

39.289

***

par_36

SO24

<---

SO

.682

.033

20.599

***

par_37

SO23

<---

SO

.977

.035

28.259

***

par_38

SO22

<---

SO

1.000

PL5

<---

PL

1.177

.055

21.371

***

par_53

SO25

<---

SO

.624

.037

16.837

***

par_54

IM15

<---

IM

.759

.026

28.804

***

par_55


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

SE

<---

PSV

.777

SE

<---

PL

.015

SE

<---

AC

.115

SE

<---

GR

.075

SE

<---

PL_PSV

.067

PE

<---

GR

.997

CI

<---

GR

.203

FS

<---

PSV

.839

EP

<---

PSV

.699

EM

<---

PSV

.770

IM

<---

PSV

.544

FQ

<---

PSV

.660

SO

<---

PSV

.603

EE

<---

SE

.867

CE

<---

SE

.702

QL

<---

SE

.899

QL

<---

PSV

-.036Estimate

QL

<---

PL

-.049

EP11

<---

EP

.662

EP10

<---

EP

.793

EP8

<---

EP

.754

EP7

<---

EP

.631

FS5

<---

FS

.780

FS4

<---

FS

.607

FS3

<---

FS

.733

FS2

<---

FS

.674

FS1

<---

FS

.602

EE1

<---

EE

.716

EE2

<---

EE

.852

EE3

<---

EE

.820

EE4

<---

EE

.778

EE5

<---

EE

.834

CE8

<---

CE

.671

CE9

<---

CE

.826

CE10

<---

CE

.822

CE11

<---

CE

.652

CE13

<---

CE

.550

QL1

<---

QL

.853

QL2

<---

QL

.789

QL3

<---

QL

.850

QL4

<---

QL

.848

CI1

<---

CI

.588

CI2

<---

CI

.684

CI3

<---

CI

.845

CI4

<---

CI

.803

PE8

<---

PE

.674

PE7

<---

PE

.817

PE6

<---

PE

.728

PE5

<---

PE

.614

AC4

<---

AC

.740

AC3

<---

AC

.792

AC2

<---

AC

.861

AC1

<---

AC

.832

PL4

<---

PL

.809

PL3

<---

PL

.757

PL1

<---

PL

.573

IM13

<---

IM

.878

IM14

<---

IM

.837Estimate

IM12

<---

IM

.507

EM18

<---

EM

.414

EM17

<---

EM

.905

EM16

<---

EM

.807

FQ21

<---

FQ

.801

FQ20

<---

FQ

.949

FQ19

<---

FQ

.882

SO24

<---

SO

.568

SO23

<---

SO

.819

SO22

<---

SO

.834

PL5

<---

PL

.806

SO25

<---

SO

.472

IM15

<---

IM

.701

Xem tất cả 258 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí