Tổ Chức Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình Độ Và Kỹ Năng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cho Cán Bộ Quản Lý, Giáo Viên

Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên - 11

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trong giáo dục, bảo đảm CNTT là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên diễn ra trong mỗi nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho mọi người về vai trò, ý nghĩa của ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, dạy - học, nghiên cứu khoa học.

Cán bộ quản lý phải có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về việc ứng dụng CNTT trong dạy học, phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng để phát huy nội lực, tiềm năng của mỗi giáo viên đối với việc ứng dụng CNTT trong dạy học để nâng cao chất lượng dạy học tại các trường tiểu học.

Cán bộ quản lý đưa ra những tác động tích cực để đổi mới tư duy của giáo viên trong việc ứng dụng CNTT tại nhà trường, việc thực hiện phải phù hợp với quy luật nhận thức và hành động.

Việc sử dụng CNTT thường đòi hỏi nhiều thời gian và luôn có rào cản trong việc tiếp nhận kiến thức nên rất nhiều nhà giáo dục không sẵn sàng tiếp nhận trong thực hiện nhiệm vụ nên nhà quản lý chưa thể thuyết phục được những lợi ích giáo dục ngay lập tức. Vì vậy, ngoài việc đưa ra vai trò của CNTT trong dạy học, nhà quản lý cần đánh giá và công khai tác động của việc sử dụng CNTT để tạo niềm tin cho cán bộ và giáo viên.

Các biện pháp quản lý để tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CBQL, giáo viên trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT có hiệu quả trong dạy học cũng như các hoạt động của nhà trường tiểu học gồm:

Đối với Phòng GD&ĐT:

Tham mưu cho lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận/huyện nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về vai trò, lợi ích của CNTT trong sự nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn.

Phòng GD&ĐT thành lập ban chỉ đạo ứng dụng CNTT trong giáo dục, phân công nhiệm vụ các thành viên; tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo ứng dụng CNTT trong lĩnh vực GD&ĐT.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, kế hoạch cấp trên và của huyện về triển khai ứng dụng CNTT và quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng.

Tổ chức hội thảo cấp quận/huyện cho ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên Tin học được thảo luận về mục đích, nội dung, yêu cầu, các điều kiện, những khó khăn, vướng mắc, cách tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và lộ trình triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học ở nhà trường. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên, nhân viên về ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá,...

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang: Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Đối với các trường tiểu học:

Tổ chức hội nghị tuyên truyền và quán triệt các văn bản cấp trên bằng nhiều hình thức như qua văn bản, phổ biến trong hội họp, sinh hoạt chuyên môn, đưa lên Website của trường,... nhằm xác định nhiệm vụ cho mỗi thành viên nhà trường để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, định hướng đúng đắn trong việc ứng dụng CNTT.

Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên - 11

Tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai, các chuyên đề nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học, tổ chức dự giờ có ứng dụng CNTT để mọi thành viên được thảo luận về mục đích, nội dung, yêu cầu, những khó khăn, vướng mắc, cách tháo gỡ và có lộ trình triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học của nhà trường.

Đưa nội dung ứng dụng CNTT vào kế hoạch năm học và đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Triển khai theo từng công việc, giao trách nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo theo dõi công việc mà họ phụ trách. Thường xuyên theo dõi tư tưởng, thái độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học để có điều chỉnh kịp thời. Phát huy vai trò chỉ đạo của tổ trưởng chuyên môn trong tuyên truyền ứng dụng CNTT trong dạy học cho các thành viên trong nhà trường.

* Điều kiện thực hiện biện pháp

Lãnh đạo phòng GD&ĐT có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, nắm rõ tình hình phát triển kinh tế địa phương, xu thế phát triển chung và khoa học công nghệ nói riêng để có hoạch định phù hợp, có sự đồng thuận về công tác chỉ đạo và sự hỗ trợ thường xuyên tới các nhà trường.

CBQL nhà trường phải thường xuyên cập nhật và hiểu sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; biết cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT đặc biệt là Nghị quyết của huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện, Kế hoạch của Phòng GD&ĐT triển khai ứng dụng CNTT trong các trường tiểu học.

Ban giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn cần chủ động sáng tạo trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong nhà trường cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; có sự nhất trí đồng thuận và luôn là người tiên phong, gương mẫu trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên phải nghiêm túc thực hiện chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Mỗi nhà giáo cần xây dựng kế hoạch riêng về ứng dụng CNTT cho phù hợp với đặc thù bộ môn của mình.

Chủ động đổi mới tư duy, nhận thức được vai trò của ứng dụng CNTT trong dạy học, trong việc đổi mới PPDH. Có ý thức ham học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nói chung và CNTT nói riêng.

Có ý thức ứng dụng CNTT một cách hợp lý và khoa học vào các khâu, các bước dạy học.

3.2.2. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên

* Mục tiêu của biện pháp

Xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đồng thời có trình độ cơ bản về Tin học, có kỹ năng ứng dụng CNTT để làm tốt công tác quản lý, dạy và học. Hình thành nguồn nhân lực ngành giáo dục có trình độ CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình và PPDH.

Xây dựng môi trường tự học và sáng tạo, nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tinh thần tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp của cán bộ, giáo viên các trường tiểu học.

* Nội dung và cách thức thực hiện

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về tin học cơ bản cho CBQL, giáo viên để ứng dụng CNTT trong dạy và học; tin học hoá trong công tác quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, sổ điểm, thư viện, trao đổi thông tin trong ngành, mở mang tầm hiểu

biết,... Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính: Biết cài đặt và sử dụng những chức năng cơ bản của hệ điều hành; biết thay thế và sửa chữa những hỏng hóc đơn giản của máy vi tính.

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm trình chiếu; các kỹ năng khai thác và sử dụng kho dữ liệu điện tử; bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá học sinh; kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet,...

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sử dụng một số chức năng thông dụng của TBDH hiện đại và cách vận hành những thiết bị này trong phòng học đa phương tiện.

Nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng CNTT được xây dựng phụ thuộc vào từng đối tượng và dựa theo nhiệm vụ cụ thể của CBQL và giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu được phân công.

Bồi dưỡng, tập huấn về lý thuyết và thực hành về việc ứng dụng CNTT trong từng hoạt động, từng khâu của dạy học: thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT, thực hiện các bài giảng có ứng dụng CNTT (đối với từng dạng bài dạy lý thuyết, thực hành, ôn tập,…).

Ứng dụng CNTT trong việc hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, bài giảng, xây dựng các đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,... Để tổ chức các hoạt động bồi dưỡng CNTT, chủ thể quản lý cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho CBQL, giáo viên các trường tiểu học. Để có kế hoạch sát với thực tiễn, các đơn vị cần khảo sát trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của đối tượng cần bồi dưỡng:

Phòng GD&ĐT xây dựng bộ công cụ khảo sát trình độ, kỹ năng về CNTT cho CBQL, giáo viên trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các trường tổ chức khảo sát các đối tượng theo các bộ công cụ tương ứng. Sau đó, đánh giá, phân loại trình độ, kỹ năng về CNTT của CBQL, giáo viên đối với từng trường và toàn huyện.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực tiễn, mỗi nhà trường cần xây dựng kế hoạch phát triển, đưa ra định hướng và mục tiêu bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho các thành viên của trường. Dựa vào yêu cầu về kiến thức, kỹ

năng CNTT đối với từng đối tượng để xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp nhằm đảm bảo ứng dụng CNTT đạt hiệu quả.

Căn cứ vào nội dung, chương trình, số lượng học viên của các trình độ và đối tượng để có kế hoạch cụ thể về tổ chức các khóa học và các lớp bồi dưỡng, bố trí giảng viên cho các lớp thực hiện tại cấp huyện và các trường. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch Tổ chức các lớp bồi dưỡng Phòng GD&ĐT thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng CNTT cho ngành.

Tổ chức triển khai các lớp, các khóa bồi dưỡng cấp huyện và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tại các trường tiểu học. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo đối tượng và theo từng trình độ. Đảm bảo đủ các điều kiện về tài liệu, CSVC, trang thiết bị (phòng học, máy tính, máy chiếu, mạng Internet..), kinh phí phục vụ các lớp bồi dưỡng.

Hiệu trưởng các trường: Tổ chức lớp đào tạo chương trình Tin học 1 căn bản qua hình thức mời giảng viên là các chuyên gia về CNTT hoặc giáo viên cốt cán đã được bồi dưỡng cấp quận/huyện hoặc cử giáo viên Tin học nhà trường để giảng dạy. Trong việc triển khai bồi dưỡng nhà trường cần có sắp xếp, phân công lịch hợp lý và khoa học để tránh việc quá tải hoặc áp lực cho người học và không ảnh hưởng đến các hoạt động chính khóa trong nhà trường.

Bố trí giáo viên Tin học, giáo viên có trình độ cao về sử dụng CNTT làm nòng cốt để giúp đỡ trực tiếp, động viên, khuyến khích những giáo viên cao tuổi, giáo viên năng lực ứng dụng CNTT còn hạn chế, để họ tự tin trong học tập nâng cao trình độ tin học và ứng dụng trong việc đổi mới PPDH.

Yêu cầu bồi dưỡng phải dựa trên nhu cầu công việc thực tế cần thiết đặt ra, BGH phải hết sức quan tâm và có trách nhiệm rất cao đối với hoạt động này. CBQL, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng phải hết sức nỗ lực và có trách nhiệm trong quá trình tham gia học tập để biết áp dụng kiến thức học được vào thực tiễn.

Việc đào tạo phải được triển khai thường xuyên, có kế hoạch và lộ trình do sự thay đổi về đối tượng học viên và sự phát triển khoa học công nghệ diễn ra không ngừng. Chỉ đạo và định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng về CNTT Tự học, tự bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp người học tiến bộ, có đủ phẩm chất và năng lực

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, CBQL cần phải chỉ đạo và định hướng cho người học về nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm về tự học, tự bồi dưỡng từ đó chuyển hóa được nhu cầu, đòi hỏi của xã hội thành động cơ mục đích của cá nhân nhằm tạo ra tính chủ động, tích cực, tự giác phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng.

Hàng năm, CBQL giao cho mỗi giáo viên dựa trên kế hoạch của trường để xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân; trong kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian tự học, tự bồi dưỡng. Khi xây dựng kế hoạch, yêu cầu giáo viên phải thể hiện rõ những nét phẩm chất, nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cần hoàn thiện; những kiến thức, kỹ năng sư phạm, PPDH,… cần bổ sung. Từ đó giáo viên đặt ra mốc thời gian và mức độ hoàn thành phù hợp với điều kiện và năng lực bản thân để lựa chọn hình thức tự học cho phù hợp điều kiện bản thân. CBQL cần sắp xếp thời khóa biểu và phân công chuyên môn hợp lý cho giáo viên thuận lợi trong học tập, định hướng và tạo môi trường tốt nhất cho giáo viên học tập, bồi dưỡng qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội.

Bên cạnh đó, cần tạo mọi điều kiện về CSVC thiết bị về CNTT để giáo viên có thể nâng cao năng lực như tài liệu, sách báo tạp chí, đĩa CD, mạng internet, kho dữ liệu điện tử,…

Trong quá trình tự bồi dưỡng, CBQL yêu cầu mỗi giáo viên phải biết tự kiểm tra, đánh giá kết quả đã đạt được để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng.

Tổ chức các chuyên đề, hội thảo Hàng năm, CBQL cần tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, hội thảo để bàn bạc về kinh nghiệm, đưa ra những mô hình hay, phương pháp mới hoặc những tấm gương điển hình trong ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học để phổ biến và trao đổi. Tại hội thảo hoặc chuyên đề có thể đưa ra những những vấn đề thách thức, vấn đề khó để các thành viên tham gia trao đổi và tháo gỡ; mọi thành viên có thể tọa đàm để thảo luận, học tập lẫn nhau từ đó khích lệ và thúc đẩy được phong trào ứng dụng CNTT trong toàn ngành.

Xây dựng các quy định về trình độ, kỹ năng CNTT và chế độ chính sách khuyến khích CBQL, giáo viên trong việc nâng cao trình độ ứng dụng CNTT Để

CBQL và giáo viên có mục tiêu trong công tác bồi dưỡng thì nhà quản lý cần có quy định và đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với từng đối tượng trong nhà trường.

* Điều kiện thực hiện biện pháp

Kế hoạch bồi dưỡng chặt chẽ phù hợp với năng lực của cán bộ, giáo viên, phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương. Đảm bảo đủ CSVC, trang thiết bị: Hệ thống máy tính có nối mạng Internet, các thiết như máy chiếu, máy quét ảnh, máy quay phim, chụp ảnh; các phần mềm ứng dụng cũng như PMDH; thư viện có sách, tài liệu, giáo trình, đĩa CD,...

Đảm bảo đủ kinh phí cho đầu tư và bảo hành cho hạ tầng cơ sở vật chất và thiết bị, cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kinh phí tổ khen thưởng, hỗ trợ cho học tập của CBQL và giáo viên.

Thường xuyên có mối liên hệ các đơn vị bạn, các tổ chức quốc tế để cập nhật các chương trình và tư liệu bồi dưỡng mới nhằm trao đổi và học tập lẫn nhau.

3.2.3. Có chế độ khuyến khích, khích lệ những giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học

Mục đích của biện pháp

- Giúp đội ngũ GV phấn khởi, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề hơn khi được ghi nhận, được quan tâm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần khi sử dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Tạo động lực để GV tâm huyết, tích cực, chú trọng đầu tư vào nghiên cứu nội dung bài học và thiết kế giáo án điện tử để ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng được yêu cầu mới hiện nay.

- Đội ngũ GV luôn nhận thức rõ được, CNTT là công cụ, là phương tiện hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp dạy học và biết vận dụng đúng cách. Qua đó GV tránh lạm dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.

Nội dung và cách thức thực hiện

- Đổi mới phương pháp dạy học cần bắt nguồn từ người thầy. Muốn làm được điều này, trước tiên người thầy cần thay đổi nhận thức, bên cạnh đó cần sự quan tâm, động viên, có chế độ khuyến khích cả về vật chất lẫn tinh thần tới đội ngũ GV và đưa ra nội quy, quy chế gồm những tiêu chí đánh giá, xếp loại GV sử dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Để sử dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học thành công, người thầy từ chỗ là người truyền đạt kiến thức một chiều theo lối áp đặt, còn trò là người tiếp nhận kiến thức một cách thụ động, phải thay đổi thành người giáo viên chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho HS cách thu nhận kiến thức một cách chủ động tích cực, hỗ trợ HS giải đáp những thắc mắc khi cần thiết. Chính vì vậy, vai trò của ứng dụng CNTT vào dạy học nói chung và trong đổi mới phương pháp dạy học nói riêng là rất cần thiết, rất thiết thực và đem lại hiệu quả cao.

- Trong việc đổi mới phương pháp dạy học, cần xác định rằng công nghệ thông tin chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không có nghĩa là thể thay thế tất cả các yếu tố khác. Nếu quan niệm việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học nghĩa là thay thế viết bảng trước đây thì nay chuyển sang trình chiếu sẽ là một quan niệm rất sai lầm, dễ dẫn tới khuynh hướng từ “đọc- chép” sang “nhìn chép”. Tuy nhiên, CNTT hiện nay, nếu xác định rõ những bài, những nội dung có thể ứng dụng CNTT và biết cách vận dụng CNTT thì với vai trò là công cụ, phương tiện hỗ trợ hiện đại sẽ giúp chúng ta đổi mới phương pháp dạy học thành công.

- Các nhà trường có kế hoạch chi tài chính, ngân sách khuyến khích và tạo điều kiện về mọi mặt tạo tâm lý tốt cho những GV tích cực sử dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học. Bên cạnh đó là đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua GV hàng năm.

- Mỗi nhà trường khi xây dựng kế hoạch ở đầu mỗi năm học cần chú trọng tới những giải pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV và có chế độ khuyến khích cho những GV về việc sử dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học. Cần cụ thể từ kế hoạch của tổ chuyên môn cho tới cá nhân GV lên kế hoạch giảng dạy, cụ thể hóa từng chương, bài, từng nội dung cần ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học.

- Đầu tư kinh phí cho cơ sở hạ tầng CNTT, tổ chức tập huấn cho GV về ứng dụng CNTT. Hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho GV để khuyến khích GV nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, đầu tư nhiều hơn vào thiết kế giáo án điện tử cho tới việc tổ chức các hoạt động dạy học ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học một cách hiệu quả.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 21/05/2022
Đánh giá:
4.2/5 (2 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số