Phạm Tội Lợi Dụng Chức Vụ Quyền Hạn Trong Khi Thi Hành

Ở tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì động cơ phạm tội cũng là dấu hiệu pháp lý bắt buộc. Ngay ở câu đầu tiên của điều luật, nhà làm luật đã quy định "người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân ...

Tình Hình Tội Lợi Dụng Chức Vụ, Quyền Hạn Trong Khi

4. Mặt chủ quan của tội bao gồm các yếu tố: lỗi, mục đích, động cơ. Ở tội này người có chức vụ, quyền hạn đã nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, tức là hành vi ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí