Giải Pháp Về Xây Dựng Và Hoàn Thiện Pháp Luật Hình Sự

Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ Những năm qua, mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn diễn ...