Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Luật hình sự Việt Nam - 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bộ Tư pháp (1957), Tập luật lệ về tư pháp, Hà Nội.

2. Bộ Y tế (1997), Quy chế của Bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết định của

số 1895/1997/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 19/9/1997), Hà Nội.

3. Lê Cảm (2000), Các nghiên cứu chuyên khảo về Phần chung Luật hình

sự, tập III, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

4. Lê Văn Cảm (Chủ biên) (2003), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần

tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

5. Lê Văn Cảm (200 5), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học Luật hình sự (Phần chung), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.

6. Chính phủ (1945 ), Sắc lệnh số 47/SL ngày 10/10/1945 về việc giữ tạm

thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam Bộ.

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Luật hình sự Việt Nam - 13

7. Chính phủ (1946), Sắc lệnh số 223/SL ngày 27/11/1946 về việc ấn định

hình phạt tội đưa và nhận hối lộ.

8. Đảng cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Đại hội đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VII, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.

9. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Hà Nội.

11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.

12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội.

13. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

14. Trần Văn Độ (1993), "Vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội",

Nhà nước và pháp luật, (6), tr. 17-21.

15. Nguyễn Duy Giảng (2006), "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi

hành công v ụ", Kiểm sát, (22), tr. 51-54.

16. Đỗ Đức Hồng Hà, Nguyễn Văn Nghiệp (2013), "Giải pháp hình sự đấu

tranh phòng, ch ống phạm tội có tổ chức"h,ocvientuphap.edu.vn, ngày 21/9/2013.

17. Nguyễn Ngọc Hòa (2000) (Chủ biên), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

18. Nguyễn Ngọc Hòa (2008), Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb Tư

pháp, Hà Nội.

19. Phan Thị Bích Hiền (2010), "Tìm hiểm về khái niệm người có chức vụ và

lợi dụng chức vụ để phạm tội trong luật hình sự Việt Nam", tks.edu.vn.

20. "Luật hình sự một số nước trên thế giới' (1998), Dân chủ và pháp luật, (Số chuyên đ ề).

21. Lê Văn Luật (2006), "Bàn về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội nhiều lần" quy định trong luật hình sự Việt Nam", Khoa học pháp luật, (4), tr. 35-39.

22. Hồ Trọng Ngũ (2001), "Những nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng ở nước ta hiện nay", Nhà nước và pháp luật, (8), tr. 24-28.

23. Mai Thị Thanh Nhung (2014), Dấu hiệu thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự Việt Nam , Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

24. Trần Công Phàn (2004), Tình hình, nguyên nhân và các biện pháp đấu tranh phòng chống các tội tham nhũng, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.

25. P.V (2013), "Hội thảo thực trạng, giải pháp phòng chống tham nh ũng và tiêu cực trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân", Báo Bảo vệ pháp luật, ngày 17/9/2013, tr. 4.

26. Đỗ Ngọc Quang (1997), "Phân biệt phạm tội có tổ chức, tổ chức phạm tội và tội phạm có tổ chức", Luật học, (3), tr. 53-55.

27. Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 1999, (tập 5: Phần các tội phạm), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

28. Đinh Văn Quế (2000), Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Sách tham khảo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

29. Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội.

30. Quốc hội (1997), Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

31. Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội.

32. Quốc hội (2005), Luật phòng, chống tham nhũng, Hà Nội.

33. Quốc hội (2008), Luật cán bộ, công chức, Hà Nội.

34. Quốc hội (2009), Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

35. Quốc hội (2009), Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Hà Nội.

36. Quốc hội (2005), Luật phòng, chống tham nh ũng, Hà Nội.

37. Quốc hội (2012), Nghị quyết số 37/2012 ngày 23/11/2012 về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, phòng, chống tham nhũng, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, Hà Nội.

38. Nguyễn Trung Thành (2002), Phạm tội có tổ chức trong Luật hình sự Việt Nam và việc đấu tranh phòng chống, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.

39. Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn - Hà Nội (2013), Bản án hình sự sơ thẩm số 138/HSST ngày 22/8/2013, Hà Nội.

40. Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn - Hà Nội (2014), Bản án hình sự sơ thẩm số 59/HSST ngày 06/5/2014, Hà Nội.

41. Tòa án nhân dân thành pốh Hà Nội (2014), Bản án hình sự sơ thẩm số

86/HSST ngày 7/3/2014, Hà Nội.

42. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Bản án hình sự phúc thẩm số

427/HSST ngày 18/6/2014, Hà Nội.

43. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Bản án hình sự phúc thẩm số

525/HSST ngày 17/7/2014, Hà Nội.

44. Tòa án nhân dân tối cao (1975), Hệ thống hóa luật lệ về hình sự, tập 1, Hà Nội.

45. Tòa án nhân dân tối cao (1986), Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự 1985, Hà Nội.

46. Tòa án nhân dân tối cao (1988), Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 16/11/1988 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung áp dụng một số quy định thuộc Phần chung của Bộ luật hình sự 1985, Hà Nội.

47. Tòa án nhân dân tối cao (1998), Các văn bản về hình sự, dân sự, kinh tế và tố tụng, Hà Nội.

48. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (1993), Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 20/3/1993 về việc hướng dẫn một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 1985, Hà Nội.

49. Tòa án nhân dân t ối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ (1998), Thông tư liên tịch số 01/1998/TANDTC -VKSNDTC-BNV ngày 02/01/1998 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hình sự sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Hà Nội.

50. Tòa án nhân dân t ối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp (2001), Thông tư liên tịch số 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật hình sự 1999, Hà Nội.

51. Trịnh Quốc Toản (2006), "Về hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định", Tòa án nhân dân, (17), tr. 11-12.

52. Nguyễn Thị Bảo Trâm (2013), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội nhiều lần theo Luật hình sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

53. Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam,

tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

54. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1967), Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng, Hà Nội.

55. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1981), Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ, Hà Nội.

56. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh chống tham nh ũng, Hà Nội.

57. Trịnh Tiến Việt (2013), Tội phạm và trách nhiệm hình sự, (Sách chuyên khảo), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

58. Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng

hình sự năm 2003, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

59. Vụ Thống kê tổng hợp - Tòa án nhân dân tối cao (2010 - 2014), Thống kê tình hình xét xử các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ từ năm 2010 đến năm 2014, Hà Nội.

Xem tất cả 104 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí