Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trường Đại Học Thăng Long O0O- Khóa Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Năng Lực Tài Chính Và Một Số Giải Pháp Cải Thiện Năng Lực Tài Chính Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn ...

Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam - 2

Nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng tốt, xấu trong hoạt động của doanh nghiệp. Bản chất của phương pháp này là tách một tỷ số tổng hợp phản ánh sức sinh lợi của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế trên ...

Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam - 5

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cũng còn thấp. Cũng chính vì thế mà tỷ suất lợi nhuận trên VCSH của công ty rất thấp. Hơn nữa, công ty không tận dụng được các nguồn vốn này để phục vụ cho chiến lược mở rộng ...

Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam - 6

PHỤ LỤC 1. Bảng cân đối kế toán-Niên độ tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Na m. 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh- Niên độ tài chính năm 20 11 của Công ty cổ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí