Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam - 6

PHỤ LỤC

1. Bảng cân đối kế toán-Niên độ tài chính năm 2011 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Na m.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh- Niên độ tài chính năm 20

11 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử v iễn thông Việt Nam.

3. Bảng cân đối kế toán-Niên độ tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Na m.

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh- Niên độ tài chính năm 20

12 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử v iễn thông Việt Nam.

5. Xác nhận của đơn vị thực tậpCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 49 trang tài liệu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tiếng Việt:

Phân tích năng lực tài chính và một số giải pháp cải thiện năng lực tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam - 6


- PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Chương trình giảng dạy kinh tế FULBRIGHT(2012), Tài chính doanh nghiệp că n bản, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội.

- PGS.TS Bùi Kim Yến – PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều, Giảng viên trườn g Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Chương trình giảng dạy kinh tế FULBRIGHT(2012), Thị trường tài chính và các định chế tài chính, Nh à xuất bản Lao động – Xã hội.

- Kế toán tài chính không chuyên, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 201 2

2. Tiếng Anh:

- Eun and Resnick (2004) International Financial Management, Third Editio n, Irwin-McGraw-Hill

- Moosa, A.I., (2004), International Finance, 2nd Edition,McGraw-Hill

3. Trang web:

- Bách khoa toàn thư điện tử: www.wikipedia.com


- Cộng đồng ngân hàng: www.ub.com.vn


- Tạp chí tài chính điện tử: www.tapchitaichinh.vn

Xem tất cả 49 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí