Mục Tiêu Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh Tại Hà Nội

CHƯƠNG III‌‌ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HÀ NỘI 1.1. Mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh tại Hà Nội Theo đề án “ Cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh ...

Môi Trường Kinh Doanh Của Hà Nội Qua Các Chỉ Số Thành Phần

Biểu 11: Chỉ số về chi phí không chính thức của Hà Nội năm 2007 (Nguồn: Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2007) Điểm cho chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” của Thành phố Hà Nội vẫn ở mức rất thấp, năm ...

Số Doanh Nghiệp Đăng Ký Mới Giai Đoạn 2002 - 2007

Tóm lại, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận gồm ba nội dung chủ yếu sau: Thứ nhất là loại trừ ảnh hưởng của các điều kiện truyền thống ban đầu tới sự tăng trưởng kinh tế . Mặc dù ...

Phân Tích Thứ Hạng Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh

Nhận thấy. Sau đó Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gửi phiếu điều tra vào thời điểm một tuần sau Tết, là thời gian chủ doanh nghiệp thường có mặt tại trụ sở của mình. Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành gọi điện thoại ...

Ý Nghĩa Của Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh

Công cụ thu thập là phiếu điếu tra với các câu hỏi được xây dựng phù hợp với bối cảnh của Việt Nam 6 . Phương pháp chọn mẫu là phân tầng ngẫu nhiên - phương thức chọn mẫu đang được đánh giá cao trong nghiên cứu điều tra trên ...