Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn

Xem tất cả 135 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 16 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 16

Thâm canh giống mới, đẩy mạnh hoạt động khuyến nông xây dựng mô hình trình diễn, nâng cao kiến thức quản lý và khả năng nắm bắt thị trường. Đối với hộ nông dân người dân tộc thiểu số, cần có những giải pháp riêng, ưu tiên, ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 15 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 15

Lúa, ngô năng suất cao, lợn hướng nạc và vịt siêu chứng.). Thay đổi giống đi đôi với cải tiến hệ thống canh tác, công nghệ sau thu hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho các hộ nông dân nhất là ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 14 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 14

Các khu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo hướng VietGAP tạo ra sản phẩm an toàn có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước cũng như Quốc tế, hình hành các chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu dùng nâng cao giá trị hàng hóa ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 13 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 13

3.4.3. Cơ hội ­ Phát triển kinh tế hộ nông dân đang được các cấp chính quyền quan tâm: từ Trung ương tới các tỉnh huyện xã công tác phát triển kinh tế hộ nông dân luôn được quan tâm, đầu tư. Chính phủ có những văn bản qui phạm ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 12 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 12

3.3.1. Ảnh hưởng trình độ học vấn, nguồn gốc và thành phần dân tộc của chủ hộ nông dân Phân tích về chủ hộ nông dân có thể xem xét về nguồn gốc, dân tộc và trình độ học vấn. Khi phân tích chủ hộ thấy rằng các hộ có ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 11 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 11

Đơn vị tính: triệu đồng 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Bình quân tổng thu - Xã Yên Ninh - Xã Động Đạt - Xã Vô Tranh Tổng thu Nông, Lâm nghiệp Trồng trọt Chăn nuôi Lâm nghiệp Hình 3.5. Tổng thu từ sản xuất Nông lâm nghiệp Phân tích ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 10 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 10

3.2.2.2. Các yếu tố sản xuất của hộ nông dân * Đất đai Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được trong sản xuất nông, lâm nghiệp của hộ nông dân. Để phát triển kinh tế hộ nông dân trước hết phải dựa ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 9 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 9

Thể thao, bưu chính viễn thông trên địa bàn; tổ chức nhiều đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tình hình chính trị, kinh ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 8 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 8

Chỉ tiêu Số lượng (ha) Cơ cấu (%) 2. Đất trồng cây lâu năm 6.528,34 17,7 II. Đất nuôi thuỷ sản 835,05 2,3 III. Đất lâm nghiệp 17.319,47 46,9 1. Rừng tự nhiên 4.066,32 11,0 2. Rừng trồng 13.253,15 35,9 IV. Đất chuyên dùng 3.857,34 10,4 V. Đất khu ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 7 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 7

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Vài nét cơ bản về huyện Bình Gia – tỉnh Lạng Sơn 3.1.1. Vị trí địa lý Hình 3.1: Bản đồ hành chính huyện Bình Gia Phú Lương là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên có đường ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 6 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 6

Đó là: khẳng định quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho các hộ nông dân và chủ trương giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định, lâu dài cho các nông hộ, cùng với các biện pháp khác như xóa bỏ thu mua theo nghĩa vụ, tự do trao đổi ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 5 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 5

Biết cách làm ăn, thiếu dịch vụ, thông tin, khoa học kỹ thuật, điều kiện tự nhiên khuyến khích, thiên tai, bão lụt. Để giải quyết vấn đề này, quan điểm cơ bản phải là: làm thế nào để hộ nông dân tự mình thoát ra khỏi cảnh ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 4 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 4

Năm 1989, Lipton cho rằng trong khoa học xã hội về phát triển nông thôn hiện nay, phổ biến ba cách tiếp cận, đó là cách tiếp cận macxit phân tích (Roemer ­ 1985); tiếp cận cổ điển mới (Krueger, 1974) và tiếp cận hàng hóa tập thể (Olson, ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 3 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 3

2.2. Mục tiêu cụ thể ­ Đánh giá được thực trạng phát triển của kinh tế hộ nông dân ở các xã điều tra. ­ Phân tích được ảnh hưởng của các nguồn lực đến kết quả sản xuất của hộ nông dân. ­ Phân tích được những điểm ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 2 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 2

Bảng 3.16. Tổng giá trị sản phẩm từ sản xuất Nông ­ Lâm nghiệp . . .65 của hộ gia đình năm 2012 65 Hình 3.5. Tổng thu từ sản xuất Nông lâm nghiệp 67 Bảng 3.17. Chi phí sản xuất nông ­ lâm nghiệp của hộ nông dân năm 2012 68 Bảng 3.18. ...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 1 thumb

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Cù Mạnh Hảo Nghiên Cứu Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Tại Huyện Bình Gia Tỉnh Lạng Sơn Chuyên Ngành: Phát Triển Nông Thôn Mã Số: 60 62 01 16 Người Hướng Dẫn Khoa ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số