Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

Xem tất cả 96 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 12 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 12

Danh mục tài liệu tham khảo 1. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (1995), Hội thảo bàn về cải cách hành chính địa phương, vụ chính quyền địa phương , Kỷ yếu đề tài khoa học, Hà Nội. 2. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Viện Khoa học Tổ ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 11 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 11

Bộ chính quyền cấp xã có tâm huyết phục vụ nhân dân, hết lòng vì công việc sau khi nghỉ hưu đời sống gặp khó khăn. Cán bộ chính quyền cấp xã là những người trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 10 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 10

Hoạch cho các khoa, phòng phải đảm bảo cho mỗi giáo viên có một số thời gian nhất định đi thực tế cơ sở trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh giao, Trường chính trị tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 9 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 9

Ngày nay với sự tác động của nền kinh tế thị trường, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên theo nhịp độ phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 8 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 8

Đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm trở về để phục vụ địa phương. Số sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Phú Thọ nói riêng và trên cả ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 7 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 7

Khi đó đối với khu vực miền núi, tỉnh cũng chưa có qui hoạch, kế hoạch cụ thể để tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt ở đây. Do thiếu năng lực, không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao và do một bộ phận cán ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 6 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 6

1.822 người trên km 2 thì ở vùng núi (huyện Thanh Sơn) mật độ dân số là 136,9 người trên km 2 . Điều đó cho thấy việc quản lý dân cư trên địa bàn miền núi cao và đô thị mỗi vùng đều có những phức tạp riêng của nó. Chỉ nói ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 5 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 5

Nguồn: Vụ Chính quyền địa phương - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Theo số liệu ở trên, nhìn chung 15 tỉnh miền núi phía Bắc và 11 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên có các chỉ số thấp hơn các vùng, khu vực khác, nhưng riêng trình độ về ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 4 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 4

Trong thực tế, việc đào tạo, bồi dưỡng còn nhiều mặt hạn chế. Tình trạng người cần đi học thì không đi học, không được cử đi học và không có chỗ để học; người không cần đi học lại được cử đi học, người không cần ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 3 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 3

Chất lượng của đội ngũ cán bộ được đánh giá dưới góc độ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như hiệu quả công tác của họ. Chất lượng của đội ngũ cán bộ là chỉ ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 2 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 2

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã. Chính quyền cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, là cầu nối trực tiếp giữa hệ thống chính quyền cấp trên với ...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 1 thumb

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay - 1

Luận Văn: Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Quyền Cấp Xã Ở Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay Mở Đầu 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Luận Văn Hội Nghị Lần Thứ Ba Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa Viii Khẳng Định: Cán Bộ Là Nhân ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số