Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Công ty TNHH MTV ITECH Đường Hùng Vương-Đông Hà-Quảng Trị Mẫu số SO2a – DNN (Ban hành theo QĐ số:48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Năm 2013 ĐVT: VNĐ Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú Số hiệu ...

Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu

ĐVT: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có Số dư đầu năm . . . … 15/10 095 15/10 Bán hàng hóa 156 12.163.000 16/10 096 16/10 Bán hàng hóa 156 20.379.000 … . . . …. . . . 20/10 100 20/10 Bán ...

Trình Tự Hạch Toán Giá Vốn Hàng Bán

Loại tiền :VNĐ ĐVT : đồng Ngày tháng Diễn giải Doanh thu Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế TK111 TK131 Tổng TK3331 … … … … … … … 15/10/13 XB Công ty Phước Thành 01 385.000 385.000 385.000 38.500 16/10/13 XB cho Công ty Minh Phát 03 385.000 1.155.000 ...