Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Khi Tính Doanh Thu Thuần:

Diễn giải: (1): Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (2): Thu tiền từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ (3): Thu phạt khách hàng, thu bồi thường của cơ quan bảo hiểm, thu khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ, được hoàn thuế ...

Trình Tự Ghi Sổ Theo Hình Thức Kế Toán Nhật Kí Chung:

Tháng, quý, năm và kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty. Thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh của Công ty và các công tác khác được phân công theo quy định. Xây ...

Sổ Sách Chứng Từ Sử Dụng: (Xem Phụ Lục G;h)

27/11 0000014 27/11 Xuất bán thiết bị điện cho Fine Fruit Asia . 131 14.371.350 17/12 0000020 17/12 Xuất bán thiết bị điện cho Di An . 131 14.985.128 22/12 0000021 22/12 Xuất bán thiết bị điện cho Phú Sen . 131 26.165.309 24/12 0000023 24/12 Xuất bán thiết bị ...

Kế Toán Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp:

2.2.5.3 Phương pháp hạch toán: - Ngày 18/10/13 thanh toán tiền xăng theo tháng cho nhân viên giao hàng 600.000/người/tháng * 3 nhân viên * 3 tháng, kế toán ghi : Nợ TK 6418: 5.400.000 Có TK 111: 5.400.000 - Ngày 21/10/13 thanh toán tiền gửi hàng về Tây Ninh, ...

Kế Toán Tổng Hợp Tk 911 – Xác Định Kết Quả Kinh Doanh:

Bảng 2.10 : Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4 năm 2014 Mẫu số 01A/TNDN ( Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí