Một Số Đề Xuất Nhằm Phát Huy Dân Chủ Tại Công Ty Cp

Quyền lợi cho NLĐ, giúp họ thực sự có thể trở thành một phần chủ sở hữu của DN, Pháp luật nên quy định mở theo chiều hướng mở rộng quyền mua CP của NLĐ trong công ty. 3.2.2. Phương hướng hoàn thiện chính sách tiền lương a. Giải ...

Nguồn Kinh Phí Và Trách Nhiệm Chi Trả Chế Độ Cho Nlđ

Nước, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (thời gian đào tạo, công tác, nghỉ ốm đau, thai sản.); + Thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng công việc trong thời gian này mà DN có trả lương và có đóng bảo ...

Chế Độ Đối Với Nlđ Trong Dnnn Khác Thực Hiện Cph

Sắp xếp lại công ty thì được tính cả thời gian làm việc tại công ty 100% vốn nhà nước, tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước (kể cả thời gian được cử đi học, công ...

Những Tác Động Của Cph Dnnn Đối Với Nlđ

CPH DNNN là việc chuyển một phần sở hữu DNNN sang sở hữu của cổ đông nhằm mục đích huy động mọi nguồn vốn từ tất cả các thành phần phát triển, phát huy tính tự chủ của NLĐ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực chất ...