Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh

Trách trực thuộc HĐQT đây là phương thức quản trị đặc trưng của MB giúp HĐQT thực hiện được đầy đủ chức năng quản trị của mình. Mô hình quản lý theo khu vực với việc tổ chức hoạt động của Văn phòng khu vực với vai trò là ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí