Một Số Kiến Nghị Đối Với Chính Phủ Và Nhnn

 Xây dựng cơ chế lựa chọn nhân sự quản lý công khai và minh bạch. Việc lựa chọn các nhân sự ở vị trí quản lý cần được đánh giá hàng năm theo đúng mức độ tiến bộ về các mặt, các tiêu chí theo năng lực toàn diện. Có kế ...

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Vietcombank

Quản lý quỹ đầu tư…); dịch vụ bảo hiểm; các dịch vụ tài chính và phi tài chính khác, bao gồm cả bất động sản thông qua liên doanh với các đối tác nước ngoài. Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, bám sát định ...

Kết Quả Phân Tích Cronbach’S Alpha Biến Năng Lực Công Nghệ

0,709 (biến QT3). Do đó thang đo nhân tố năng lực quản trị đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố ở bước kế tiếp Cronbach’s Alpha biến năng lực công nghệ Bảng 2.12: Kết quả phân tích ...

Doanh Số Mua Bán Ngoại Tệ Của Vietcombank (Tỷ Usd)

So với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 2% so với cuối năm 2012. Tăng trưởng khó khăn trong khi vốn huy động vẫn tăng cao khiến cho hệ số tín dụng/huy động vốn giảm xuống mức thấp nhất trong những năm qua (75%). Chênh lệch giữa vốn huy ...

Các Mô Hình, Lý Thuyết Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh

Nhân tố khách quan , có bốn nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của một NHTM:  NHTM mới tham gia thị trường với những lợi thế quan quan trọng như mở ra những tiềm năng mới, có động cơ và ước vọng giành được thị phần, đã tham khảo ...