Kỹ Thuật Phân Tích A-B-C Trong Phân Loại Hàng Hóa Tồn Kho

Theo như mô hình này có hai loại chi phí thay đổi theo lượng đặt hàng là chi phí lưu kho và chi phí đặt hàng. Mục tiêu của mô hình là tối thiểu hóa tổng chi phí đặt hàng và tổng chi phí lưu kho. Hai chi phí này phản ứng ngược chiều ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí