Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy nông nghiệp việt trung - 1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

---o0o---


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


ĐỀ TÀI:


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN

TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG


Giáo viên hướng dẫn : Th.S Ngô Thị Quyên Sinh viên thực hiện : Nguyễn Mạnh Tùng Mã sinh viên : A16973

Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng


HÀ NỘI – 2014LỜI CẢM ƠN


Trong quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ cũng như sự động viên từ rất nhiều phía.

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp – Thạc sĩ Ngô Thị Quyên. Cô không chỉ là người trực tiếp giảng dạy em một số môn học chuyên ngành tại trường trong thời gian qua, mà còn là chỉ bảo tận tình, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận.

Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khoa luận này, gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô đang giảng dạy tại trường đại học Thăng long, những người luôn nhiệt tình và tâm huyết để mang lại cho sinh viên những kiến thức để chúng em có thể có một nền tảng về chuyên ngành của mình.

Bên cạnh đó em cũng xin cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị đặc biệt là phòng kế toán tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung đã tận tình giúp đỡ và cung cấp số liệu để em có thể hoàn thành được khóa luận của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện


Nguyễn Mạnh Tùng

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!


Sinh viên


Nguyễn Mạnh TùngMỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 1

1.1. Các khái niệm cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 1

1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp 1

1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn 1

1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn 1

1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn 3

1.2. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn 3

1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn 4

1.3.1. Quản lý Tiền mặt 4

1.3.1.1. Tăng tốc độ thu hồi 5

1.3.1.2. Giảm tốc độ chi 6

1.3.1.3. Dự báo nhu cầu tiền mặt 7

1.3.2. Quản lý các khoản phải thu 9

1.3.3. Quản lý hàng tồn kho 12

1.3.3.1. Các chi phí liên quan tới quản lý kho 13

1.3.3.2. Mô hình EOQ trong quản lý hàng tồn kho 14

1.3.3.3. Kỹ thuật phân tích A-B-C trong phân loại hàng hóa tồn kho 16

1.3.3.4. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 17

1.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn 18

1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán 18

1.3.4.2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ngắn hạn 18

1.3.4.3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời tài sản ngắn hạn 20

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn 21

1.4.1. Nhân tố chủ quan 22

1.4.1.1. Mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 22

1.4.1.2. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp 22

1.4.1.3. Trình độ nhân viên 22

1.4.2. Nhân tố khách quan 23

1.4.2.1. Sự quản lý của nhà nước 23

1.4.2.2. Sự phát triển của thị trường 23

1.4.2.3. Sự cạnh tranh giữ các doanh nghiệp 23

1.4.2.4. Nhu cầu của khách hàng 24

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG 25

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 25

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 25

2.1.2. Đặc điểm tổ chức ngành nghề 26

2.1.3. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 26

2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 28

2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013 28

2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn tại công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 31

2.2.2.1. Tình hình tài sản tại công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 31

2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 33

2.2.3. Một số chỉ tiêu tài chính chung 36

2.3. Thực trạng quản lý tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 37

2.3.1. Phân tích quy mô, cơ cấu tài sản ngắn hạn 37

2.3.2. Thực trạng quản lý tiền mặt tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 39

2.3.3. Thực trạng quản lý khoản phải thu tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 41

2.3.4. Thực trạng quản lý hàng tồn kho tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 43

2.3.5. Một số chỉ tiêu dánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 46

2.3.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 46

2.3.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản ngắn hạn 47

2.3.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời 49

2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tại ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 51

2.4.1. Những kết quả đạt được 51

2.4.2. Những điểm hạn chế và nguyên nhân 51

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG 53

3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 533.1.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 53

3.1.1.1. Thuận lợi 53

3.1.1.2. Khó khăn 53

3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung trong thời gian tới 53

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 54

3.2.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền 54

3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng 55

3.2.3. Quản lý hàng tồn kho 57

3.2.4. Một số biện pháp khác 58

DANH MỤC VIẾT TẮT


Viết tắt

Diễn giải

EBIT

Thu nhập trước thuế và lãi vay

GTGT

Giá trị gia tăng

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TSDH

Tài sản dài hạn

TSLĐ

Tài sản lưu động

TSNH

Tài sản ngắn hạn

VLĐ

Vốn lưu động

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 53 trang tài liệu này.

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn máy nông nghiệp việt trung - 1DANH MỤC BẢNG

Trang


Bảng 1.1. Chi phí tồn trữ hàng lưu kho 14

Bảng 2.2. Tình hình tài sản tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 32

Bảng 2.4. Các chỉ tiêu tài chính chung 36

Bảng 2.5. Cơ cấu tài sản tiền 40

Bảng 2.6. Cơ cấu hàng tồn kho của công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung 44

Bảng 2.7. Tỷ trọng đầu tư, giá trị hàng hóa tồn kho của công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung 45

Bảng 2.8. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 46

Bảng 2.9. Tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn 47

Bảng 2.9. Mức luân chuyển vốn lưu động 48

Bảng 2.10. Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn 48

Bảng 2.11. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của tài sản ngắn hạn 49

Bảng 3.1. Mức độ hoàn trả nợ của khách hàng 55

Bảng 3.2. Xếp nhóm nợ tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 2013 56


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Trang

Biểu đồ 2.1. Tăng trưởng doanh thu, giá vốn và lợi nhuận của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 30

Biểu đồ 2.2. Tỷ trọng tài sản của công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 33

Biểu đồ 2.3. Tỷ trọng nợ ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013 35

Biểu đồ 2.4. Quy mô tài sản ngắn hạn 37

Biểu đồ 2.5. Cơ cấu tài sản ngắn hạn 38

Biểu đồ 2.6. Quy mô tiền mặt tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 39

Biểu đồ 2.8. Quy mô hàng lưu kho công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 43

DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

Trang

Hình 1.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn cấp tiến và thận trọng 3

Đồ thị 1.1. Đồ thị mức dự trữ tiền tối ưu 9

Đồ thị 1.2. Đồ thị mức dự trữ kho tối ưu 16

Đồ thị 1.3. Các nhóm hàng phân bố theo biểu đồ Perato 17

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung 27LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì để tiến hành hoạt động kinh doanh thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải có tài sản. Trong quá trình hội nhập và phát triển cùng nền kinh tế trên thế giới việc quản lý tài sản đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chú trọng trong việc sử dụng chúng một cách linh hoạt. Việc sử dụng tài sản có hiệu quả mang lại ý nghĩa quan trọng và cấp thiết đối với các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vấn đề làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là vấn đề có ý nghĩa khoa học, có tầm quan trọng trong sự cạnh tranh trên thị trường của các doanh nghiệp và luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Hơn thế nữa, hiện nay trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì tài sản của doanh nghiệp luôn được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy tìm hiểu về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại các doanh nghiệp đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra trong nền kinh tế hiện nay.

Với những kiến thức đã học được ở trường và qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung, em đã đi tìm hiểu về công tác quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty. Do đó, em đã quyết định chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Cơ sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung.

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của khóa luận là phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát dựa trên những số liệu mà công ty cung cấp.

4. Kết cấu của khóa luận

Khóa luận gồm 3 chương chính

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy

Nông Nghiệp Việt Trung

Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Các khái niệm cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành và đạt hiệu quả, ngoài những tài sản dài hạn thì các tài sản ngắn hạn là một phần không thể thiếu để quá trình sản xuất, kinh doanh được diễn ra một cách thường xuyên và liên tục. Trong doanh nghiệp tài sản ngắn hạn gồm 2 loại: Tài sản ngắn hạn trong khâu sản xuất và tài sản ngắn hạn trong khâu lưu thông.

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một chu kỳ kinh doanh hoặc một năm. Tài sản ngắn hạn rất quan trọng trong kinh doanh bởi đó là những tài sản được sử dụng cho hoạt động hàng ngày và chi trả cho các chi phí phát sinh.

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật dưới dạng đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản nợ phải thu. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm vốn bằng tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác.

1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với tư cách là đối tượng lao động hoặc tư liệu lao động.

Tài sản ngắn hạn có thời gian sử dụng ngắn thường hết một chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc dưới một năm.

Những tài sản có giá trị nhỏ thường xuyên thay đổi hình thái biểu hiện qua các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và giá trị nó đạt được chuyển toàn bộ một lần vào giá trị của hàng hóa tiêu thụ.

1.1.3. Phân loại tài sản ngắn hạn

Có rất nhiều tiêu chí để phân loại TSNH nhưng thông thường TSNH được phân loại theo hai tiêu chí sau:

Phân loại theo tính chất luân chuyển

- Tài sản ngắn hạn dự trữ: là toàn bộ tài sản trong khâu dự trữ của doanh nghiệp không tính đếnhình thái biểu hiện của chúng, bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu tồn kho, công cụ dụng cụ trong kho, hàng gửi gia công, trả trước cho người bán.

- Tài sản ngắn hạn sản xuất: là toàn bộ tài sản ngắn hạn tồn tai trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, bao gồm: giá trị bán thành phẩm, chi phí kinh doanh dở dang, chi phí trả trước,…

1


- Tài sản ngắn hạn lưu thông: bao gồm tài sản dự trữ trong quá trình lưu thông (thành phẩm, hàng dự trữ trong kho hoặc hàng đang gửi bán), tài sản trong quá trình lưu thông như tiền mặt, các khoản phải thu.

Cách phân chia này giúp xác định tỷ trọng của TSNH trong từng khâu. Do đó, nhà quản trị sẽ có điều chỉnh kịp thời khi thấy những dấu hiệu bất ổn trong việc phân bố TSNH ở các khâu. Đặc biệt tại khâu lưu thông khi tỷ trọng TSNH trong khâu này tăng lên có nghĩa là doanh nghiệp đang bị ứ đọng vốn.

Phân loại theo hình thái biểu hiện:

- Tiền: là tài sản tồn tại trực tiếp dưới dạng giá trị, bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Nó được sử dụng để trả lương, mua nguyên vật liệu, mua tài sản cố định, trả thuế, trả nợ…Đây là loại tài sản đặc biệt của doanh nghiệp. Nó có tính chất là loại tài sản có tính lỏng cao nhấtvà được sử dụng tức thời để đáp ứng nhu cầu thanh khoản khi doanh nghiệp có dòng tiền ra. Ngoài ra, tiền mặt là loại tài sản có tỷ lệ sinh lời rất thấp.

- Đầu tư ngắn hạn: Là hoạt động dùng tiền vốn để mua các chứng khoán có giá trị với mục đích hưởng lãi hoặc bỏ vốn vào các doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh mua cổ phẩn với tư cách là một thành viên tham gia quản lý và điều hành công ty liên doanh, công ty cổ phần nhằm chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với doanh nghiệp khác trong thời gian không quá 12 tháng.

- Các khoản phải thu: Là một bộ phận quan trọng trong TSNH của doanh nghiệp đang bị các cá nhân, cơ quan đơn vị khác chiếm dụng do cả các nguyên nhân chủ quan và khách quan mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi. Các khoản phải thu của doanh nghiệp bao gồm: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

- Hàng tồn kho: là những tài sản được giữ để bán trong khi sản xuất kinh doanh bình thường đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. Hàng tồn kho bao gồm: hàng mua về để bán, thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán, nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, sản phẩm kinh doanh dở dang.

Đối với các doanh nghiệp thương mại thì hàng tồn kho chủ yếu là dự trữ hàng hóa để bán.

- Các loại tài sản ngắn hạn khác: Khoản mục này bao gồm có: tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển, tài sản thiếu chờ xử lý, các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.


2

Xem tất cả 53 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí