Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt

Xem tất cả 97 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 11

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 11

Ký những hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ dài hạn (thư ờng là từ 6 tháng tới 1 năm) nhằm tránh nhữ ng biến động giá trên thị trư ờng hoặc không đư ợc mua sản phẩm vào các mùa cao điểm. (Hệ thống nhà hàng Hưng Phát ăn ngon, ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 10

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 10

Malai-Sing (7N 6Đ ) Máy bay 528U SD (10,032tr) 539USD ( 8,575tr) 553USD (10,51tr) 525USD (10,59tr Bking –TH-HC TC (7N 6Đ )( 3 ) Máy bay 756U SD (14,364tr) 789USD (14,99tr) 804USD (15,29tr) 736USD (13,90tr) Đà Lạt (4N 3Đ ) Oâ tô(ks2*) 1,999tr 1,725tr 1,950tr 1,999tr Nha Trang (4N 3Đ ) ...

Một Số Giải Ph Áp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quaû Kinh Doanh Của Côn G Ty Tn Hh Dã Ngoại Lửa Việ T

Một Số Giải Ph Áp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quaû Kinh Doanh Của Côn G Ty Tn Hh Dã Ngoại Lửa Việ T

Nghiệp, làm việc dựa trên y ếu tố t ập thể ”làm hết vi ệc chứ không ph ải hết gi ờ” đến từng cá nhân về các mục tiêu cụ thể trong từng thời điểm xác định. 3.2 Một Số Giải Ph áp Nhằm Nâng Cao Hiệu QuaÛ Kinh Doanh Của Côn g ...

Định Hướ Ng Phát Triển Củacông Tytn Hh Dãngoại Lử A Việt Giai Đoạn 2010- 2015.

Định Hướ Ng Phát Triển Củacông Tytn Hh Dãngoại Lử A Việt Giai Đoạn 2010- 2015.

Qui định hủy vé :  Hủy vé trước giờ xuất vé Máy bay: Chịu 10% chi phí (vé máy báy + tour)  Hủy vé trước giờ khởi hành 5 ngày :Chịu 10% (vé m áy bay + 30% tuor)  Chính sách ph ân phối Công ty thực hiện đồng thời nhiều chính sách ...

Ch Ương Trình Du Lịch Cho Người Việt Nam, Người Nướ C Ngoài Cư Trú Tại Việt Nam Đi Du Lịch

Ch Ương Trình Du Lịch Cho Người Việt Nam, Người Nướ C Ngoài Cư Trú Tại Việt Nam Đi Du Lịch

Thị trường khách Việt Kiều rất tiềm năng cần đư ợc khái thác mạnh mẽ hơn nhằm đem lại doanh thu cao hơn. Ngoài công tác quảng bá xúc t iến du lịch tại các hội chợ triển lãm trong nước, công ty cần tham gia các hội chợ ở nước ...

Lôïi Nhuaän Kinh Doa Nh Löõ Ha Ønh Vaø Toác Đoä Taêng Tr Öôûng Lôïi Nhua Än.

Lôïi Nhuaän Kinh Doa Nh Löõ Ha Ønh Vaø Toác Đoä Taêng Tr Öôûng Lôïi Nhua Än.

K: laø Toångá löô ïng khaù ch doa nh nghi eäp X phuïc vuï trong m oät naêm . M: laø Toång löôïng khaùch taïi m oät khu vö ïc nhaát đònh(tænh, thaønh, vu øng, quoác gia nôi doanh nghieäp X hoaït đoäng). Thoân g thöôøng thò phaà n cuûa m oät do anh nghieäp ...

Caùc C Hæ Tieâu Đaùnh Giaù Söï Phaùt Trie Ån Hoaït Đoäng Kinh Doanh Löõ Haønh Cuûa Caùc Doanh

Caùc C Hæ Tieâu Đaùnh Giaù Söï Phaùt Trie Ån Hoaït Đoäng Kinh Doanh Löõ Haønh Cuûa Caùc Doanh

Đaëc tröng cuûa m ình nhaèm cung öùng cho du khaùch tro ng hoa øn caûnh khoâng gian va ø thôøi gi an xaùc đònh . Caùc coâng ty hoaït đoäng löõ ha øn h coù nhöõng saûn ph aåm khoâng gioáng vôùi caùc doanh n ghieäp saûn xu aát, saûn phaåm dòch vu ï löõ ha ...

Nghieâ N Cöùu Thò Tr Öôøng Vaø Toå Chöùc Thieát Keá Caùc Chöông Trình Du Lòch.

Nghieâ N Cöùu Thò Tr Öôøng Vaø Toå Chöùc Thieát Keá Caùc Chöông Trình Du Lòch.

- Quaù trìn h saûn xuaát vaø tieâu duøng saûn pha åm löõ haønh dieã n ra trong cuøng moät kh oâng gia n. Caùc saûn phaåm löõ haønh khoân g theå vaän chuyeån mang đeá n taän nôi đeå phuïc vuï khaùch ha øng. Khaùch haøng chæ coù theå tho aû maõn nhu caàu ...

Khaùi Nieäm Vaø Phaân Loa Ïi Doa Nh Nghieäp Löõ Haønh

Khaùi Nieäm Vaø Phaân Loa Ïi Doa Nh Nghieäp Löõ Haønh

Theo quan niệm của Việt Nam “Lữ hành chỉ là một lĩnh vự c kinh doanh trong ngành du lịch, lữ hành bao gồm những hoạt động tổ chứ c, s ắp xếp các chương trình du lịch cho khách”. 1.1.2 Sự ra đời củ a hoạt động kinh doanh lữ hành. ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 2

2.1.3.1 Chươngtrình du lịch đưa ngư ời nước ngoài vào Việt Nam… 34 2.1.3.2 Chương trình du lịch cho ngư ời Việt Nam, ngư ời nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài… 35 2.1.3.3 Chươngtrình du lịch cho người Việt Nam, ngư ời ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt - 1

Trườ Ng Đ Ại Học Kỹ Th Uật Công Nghệ Tp.hcm Khoa Quản Trị Kinh Do An H  - Luận Văn Tốt Nghiệp Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Lữ Hành Tại Công Ty Tnhh Dã Ngoại Lửa Việt Chuyên Đề Tốt Nghiệp Đ Ại Học Ngành: Du Lịch - Khách ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top