Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình thẻ giảm giá HueS của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyên - 18

Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation DC1 150 1 5 3.83 .823 DC2 150 1 5 3.84 .891 DC3 150 1 5 3.72 .891 Valid N (listwise) 150 One-Sample Test Test Value = 3 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper DC1 12.407 149 .000 .833 ...

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình thẻ giảm giá HueS của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyên - 17

Sự tiện lợi Reliability Statistics Cronbachs Alpha N of Items .734 5 Item-Total Statistics Corrected Item- Cronbachs Sự tiện lợi 1 14.98 6.745 .360 .735 STL2 14.96 6.159 .488 .690 STL3 15.16 6.135 .508 .683 STL4 14.93 5.907 .525 .676 STL5 15.07 5.526 .595 .646 Scale Mean if Item Deleted ...

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình thẻ giảm giá HueS của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyên - 16

Được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của tôi Sự tiện lợi STL1 Website này dễ sử dụng STL2 Website này dễ điều hướng và tốc độ tải trang nhanh STL3 Website này dễ dàng tìm kiếm thông tin STL4 Tôi thấy thích thú khi tìm kiếm thông tin ...

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình thẻ giảm giá HueS của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyên - 15

- Chung quy lại, công ty cần tập trung đầu tư về cả nguồn lực tài chính, kỹ thuật và cả nhân lực giúp cho việc thực hiện các hoạt động marketing online đạt hiệu quả tối ưu. PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận - Trong ...

Kiểm Định Kmo Và Bartlett’S Test Về Nhân Tố Đánh Giá Chung

Nhân tố tính tương tác giải thích được 8.183% phương sai. Trong các biến quan sát thì biến Website hỗ trợ các chuyên mục mà tôi quan tâm, yêu thích được nhiều khách hàng cho là có ảnh hưởng nhất đến cảm nhận của họ đối với website ...

Ưu Và Nhược Điểm Của Marketing Trực Tuyến Ưu Điểm

Tiến hành kiểm định: Giá trị trung bình một tổng thể (One Sample T – Test) bằng phần mềm SPSS 26.0 đối với các biến đưa ra trong mô hình bao gồm: Thông tin, độ tin cậy, tương tác, sự tiện lợi, thiết kế. 5. Kết cấu đề tài Đề tài ...

Phương Pháp Thu Thập Số Liệu Và Xác Định Kích Thước Mẫu

Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng website thẻ giảm giá HueS của công ty. Thông tin về đối tượng được phỏng vấn. - Đối tượng phỏng vấn:  Tiến hành phỏng vấn nhân viên phụ trách hoạt động marketing trực tuyến cho chương trình ...

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình thẻ giảm giá HueS của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyên - 2

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU iii DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iv PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 2.1. Mục tiêu tổng quát 3 2.2. Mục tiêu cụ thể 3 3. ...

Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến đối với website chương trình thẻ giảm giá HueS của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Nguyên - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh Khóa Luận Tốt Nghiệp Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Đối Với Website Chương Trình Thẻ Giảm Giá Hues Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số