Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Xem tất cả 137 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 17

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 17

Nội dung hỗ trợ Đơn vị Số lượng Diễn giải nếu có Do cơ quan, tổ chức nào hỗ trợ Đánh giá hiệu quả tác động đến trang trại Tác động nhiều =1; tác động ít = 2; Không tác động =3 48. Được hỗ trợ hạ tầng dùng chung (đường ...

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 16

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 16

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ nông nghiệp (2003), Thông tư liên tịch số 74/2003/TT/ - BNN, ngày 04/07/2003, Tiêu chí xác định KTTT 2. Chính phủ, Nghị quyết số: 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại ngày 02/02/2000, Hà Nội 3. Các Mác - Tư ...

Những Giải Pháp Cụ Thể Cho Từng Loại Hình Trang Trại Đối Với Trang Trại Nuôi Trồng Thủy

Những Giải Pháp Cụ Thể Cho Từng Loại Hình Trang Trại Đối Với Trang Trại Nuôi Trồng Thủy

Thực hiện quản lý nhà nước đối với đầu ra, chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo lợi ích chung của Nhà nước, quyền lợi của người tiêu dùng và môi trường sinh thái. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đối với kinh tế trang ...

Mục Tiêu Phát Triển Kinh Tế Của Các Trang Trại Trên Địa Bàn Thị Xã Quảng Yên‌

Mục Tiêu Phát Triển Kinh Tế Của Các Trang Trại Trên Địa Bàn Thị Xã Quảng Yên‌

Bảng 3.20. Mục tiêu phát triển kinh tế của các trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên‌ Các chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2019 Kế hoạch 2025 So sánh 2025 - 2019 1. Tổng số trang trại TT 52 80 153.84 1. Chăn nuôi 02 10 500,00 2. Nuôi trồng thủy ...

Vấn Đề Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Trong Sản Xuất

Vấn Đề Ứng Dụng Tiến Bộ Khoa Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Trong Sản Xuất

3.2.3. Vấn đề về lao động trong các trang trại Hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại phụ thuộc rất lớn vào số lượng và chất lượng của người lao động trong mỗi trang trại. Đối với chủ trang trại (lao động quản lý trang ...

Tỷ Suất Giá Trị Hàng Hoá Của Các Trang Trại Điều Tra Năm 2019

Tỷ Suất Giá Trị Hàng Hoá Của Các Trang Trại Điều Tra Năm 2019

Mặt xã hội, kinh tế. Để có thể phản ánh được phần nào những yếu tố rủi ro cho của các trang trại của Quảng Yên, chúng tôi đã sử dụng những câu hỏi định tính để phỏng đoán. Bàng 3.14. Các yếu tố gây rủi ro và mức độ ...

Thực Trạng Đất Nông Nghiệp Của Các Mô Hình Trang Trại Thị Xã Quảng Yên Năm 2019 (Tính Bình

Thực Trạng Đất Nông Nghiệp Của Các Mô Hình Trang Trại Thị Xã Quảng Yên Năm 2019 (Tính Bình

Được thế mạnh cần thiết phải có sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ giao quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại. Mặt khác, cần quy hoạch cụ thể cho từng ...

Các Loại Hình Trang Trại Của Thị Xã Phân Bố Theo Vùng Sinh Thái Năm 2019‌

Các Loại Hình Trang Trại Của Thị Xã Phân Bố Theo Vùng Sinh Thái Năm 2019‌

Tâm đầu mối giao thương kinh tế, xã hội của thị xã và là nơi tập trung đông dân cư thích hợp với loại hình trang trại nuôi trồng thủy sản. Phường Cộng Hòa và xã Hoàng Tân với 4 trang trại (chiếm 7.70%), 4 địa phương có ít nhất ...

Giá Trị Sản Xuất Của Các Ngành Kinh Tế Thị Xã Quảng Yên

Giá Trị Sản Xuất Của Các Ngành Kinh Tế Thị Xã Quảng Yên

Tình hình phát triển kinh tế của thị xã Quảng Yên giai đoạn 2015 - 2019 được thể hiện ở bảng 2.4. Giá trị gia tăng của các ngành sản xuất được thể hiện tại biểu đồ 3.1 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2015 2017 2019 Ngành NLT Sản ...

Dân Số Và Mật Độ Dân Số Phân Theo Phường, Xã Năm 2019

Dân Số Và Mật Độ Dân Số Phân Theo Phường, Xã Năm 2019

* Tài nguyên rừng Quảng Yên có 68% diện tích đất tự nhiên là rừng và đất rừng. Rừng xưa có nhiều lâm sản, trong đó có nhiều loại gỗ quý (như lim, táu, nghiến, mun, kim giao); nhiều chim thú quý (khỉ lông vàng, voọc đầu bạc, đại ...

Những Chỉ Tiêu Phản Ánh Trình Độ Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Trang Trại

Những Chỉ Tiêu Phản Ánh Trình Độ Tiêu Thụ Sản Phẩm Của Trang Trại

Năm sử dụng đồng vốn để tạo ra bao nhiêu thu nhập. Cách tính chỉ tiêu này như sau: Năng suất lao động= GO/LĐ. Tỷ suất giá trị gia tăng. Chỉ tiêu này phản ánh với mức độ đầu tư một đồng chi phí thì giá trị gia tăng là bao nhiêu ...

Một Số Kết Luận Rút Ra Từ Nghiên Cứu Lý Luận Và Thực Tiễn

Một Số Kết Luận Rút Ra Từ Nghiên Cứu Lý Luận Và Thực Tiễn

Điện, kênh mương thoát nước cho các khu vực trang trại được tỉnh hỗ trợ 50%. Tỉnh cũng hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng, tập huấn cho chủ trang trại và lao động trong các trang trại. Tỉnh sẽ thành lập Ban chỉ đạo phát triển trang ...

Tình Hình Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Trên Thế Giới Và Việt Nam

Tình Hình Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Trên Thế Giới Và Việt Nam

Là luôn vận động theo các quy luật khách quan của cơ chế thị trường, nên ngày càng cần phải được tăng nguồn vốn đầu tư cho phát triển. - Nguồn vốn cung cấp cho các trang trại bao gồm: sự hỗ trợ từ ngân sách địa phương, từ phía ...

Các Yếu Tố Cơ Bản Hình Thành Và Phát Triển Kinh Tế Trang Trại

Các Yếu Tố Cơ Bản Hình Thành Và Phát Triển Kinh Tế Trang Trại

C. Về môi trường: Phát triển kinh tế trang trại đã góp phần khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên đất, nước, rừng có hiệu quả. Trang trại góp phần tăng nhanh diện tích rừng che phủ, đa dạng hóa sinh học thông qua trồng và bảo ...

Ý Nghĩa Khoa Học Và Đóng Góp Mới Của Luận Văn

Ý Nghĩa Khoa Học Và Đóng Góp Mới Của Luận Văn

Thu nhập. Tình hình tiếp cận thị trường. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế của các trang trại. + Về không gian : Hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên + Về ...

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 2

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 2

DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Tình hình sử dụng đất đai của thị xã Quảng Yên qua 3 năm (2017-2019) 41 Bảng 2.2. Dân số và mật độ dân số phân theo phường, xã năm 2019 44 Bảng 2.3. Tình hình dân số và lao động của thị xã Quảng Yên giai đoạn ...

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 1

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 1

Đại Học Thái Nguyên Trư Ờng Đại Học Nông L Âm Nguyễn Thị Huyền Trang Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Phát Triển Kinh Tế Trang Trại Trên Địa Bàn Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nông Thôn Thái Nguyên - 2020 Đại ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số