Mô Hình Các Thành Phần Giá Trị Thương Hiệu Của David Aaker

Hình trên là một số cấp độ về lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu. Mỗi mức độ tương ứng với một cách thức marketing khác nhau, tuỳ vào những loại hình kinh doanh khác nhau. Nó không hoàn toàn đại diện cho các lớp ...

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Qua 3 Năm 2011-2013‌

 Bộ phận kho quỹ: Thực hiện chế độ thu chi tiền mặt, bảo quản tiền tại kho đúng tiến độ.  Phòng Quan hệ Khách hàng  Bộ phận Quan hệ Khách hàng – Khách hàng Doanh nghiệp: - Duy trì, phát triển và mở rộng các mối quan hệ kinh ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí