Đánh Giá Chất Lượng Cvtd Qua Các Năm 2009 Đến 2013

2.2.2 Đánh giá chất lượng CVTD qua các năm 2009 đến 2013 2.2.2.1Đánh giá trên quan điểm ngân hàng 2.2.2.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng  Doanh số cho vay CVTD là một loại hình mới trong hoạt động tín dụng của ngân hàng ở nước ta. Hiện nay, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí