Chất Lượng Thẩm Định Tài Chính Dự Án Đầu Tư

Trong đó: FC: Tổng chi phí P: Giá bán đơn vị sản phẩm V: Chi phí biến đổi một sản phẩm P – V: lãi gộp một đơn vị sản phẩm = x P = FC P 1 - V - Doanh thu hòa vốn: Sau khi có điểm hòa vốn, có thể xác định thêm chỉ tiêu mức hoạt ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí