Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 14

Kolmogorov-Smirnov Z


Test Statisticsa,b


Chatluongtotdob encao

Nhieugoicuocvak enhtruyenhinh


Mangtocdocao

Chi-Square

4.028

3.598

5.311

df

4

4

4

Asymp. Sig.

.402

.463

.257

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang: Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 14

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Nghenghiep


Ranks

Nghenghiep

N

Mean Rank

Chatluongtotdobencao

Hoc sinh sinh vien

3

59.67

Can bo, cong chuc

53

57.56

Giao vien

44

56.95

Kinh doanh buon ban

12

76.08

Huu tri

5

50.90

Total

117


Nhieugoicuocvakenhtruyenhi Hoc sinh sinh vien

3

42.17

nh

Can bo, cong chuc

53

58.66

Giao vien

44

57.42

Kinh doanh buon ban

12

73.33

Huu tri

5

52.20

Total

117


Mangtocdocao

Hoc sinh sinh vien

3

54.33

Can bo, cong chuc

53

57.25

Giao vien

44

55.30

Kinh doanh buon ban

12

77.50

Huu tri

5

68.60

Total

117One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
NVBHhieunhu cauKH


NVBHnhiettin hlichsu


NVBHamhieu vesanpham

NVBHcokhan angtuvanthuy etphuc

NVBHchams ocKHthuongx uyen

N


119

119

119

119

119

Normal Parametersa

Mean

3.90

4.15

4.05

3.96

4.01


Std. Deviation

.942

.997

1.040

1.020

1.029

Most Extreme Differences

Absolute

.307

.282

.254

.281

.261


Positive

.197

.197

.181

.156

.168


Negative

-.307

-.282

-.254

-.281

-.261

Kolmogorov-Smirnov Z


3.352

3.073

2.768

3.067

2.852

Asymp. Sig. (2-tailed)


.000

.000

.000

.000

.000

a. Test distribution is Normal.


Test Statisticsa,bNVBHhieunhuca uKH


NVBHnhiettinhlic hsu


NVBHamhieuves anpham

NVBHcokhanan gtuvanthuyetphu

c


NVBHchamsocK Hthuongxuyen

Chi-Square

.849

4.632

6.721

5.228

2.774

df

4

4

4

4

4

Asymp. Sig.

.932

.327

.151

.265

.596

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Nghenghiep


Ranks


Nghenghiep

N

Mean Rank

NVBHhieunhucauKH

Hoc sinh sinh vien

3

55.83

Can bo, cong chuc

53

57.89

Giao vien

44

61.44

Kinh doanh buon ban

12

59.79

Huu tri

5

49.30

Total

117


NVBHnhiettinhlichsu

Hoc sinh sinh vien

3

74.50

Can bo, cong chuc

53

52.60

Giao vien

44

64.48

Kinh doanh buon ban

12

64.42

Huu tri

5

56.30

Total

117


NVBHamhieuvesanpham

Hoc sinh sinh vien

3

63.50

Can bo, cong chuc

53

54.35

Giao vien

44

61.80

Kinh doanh buon ban

12

76.04

Huu tri

5

40.10

Total

117


NVBHcokhanangtuvanthuyet Hoc sinh sinh vien

3

68.83

phuc

Can bo, cong chuc

53

53.64

Giao vien

44

64.56

Kinh doanh buon ban

12

66.79

Huu tri

5

42.30

Total

117


NVBHchamsocKHthuongxuy Hoc sinh sinh vien

3

65.83

en

Can bo, cong chuc

53

54.63

Giao vien

44

64.68

Kinh doanh buon ban

12

58.75

Huu tri

5

51.80

Total

117
Test Statisticsa,b
NVBHhieunhuca uKH


NVBHnhiettinhlic hsu


NVBHamhieuves anpham

NVBHcokhanan gtuvanthuyetphu c


NVBHchamsocK Hthuongxuyen

Chi-Square

.246

.993

1.290

1.836

2.136

df

3

3

3

3

3

Asymp. Sig.

.970

.803

.731

.607

.545

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Thu nhap

Ranks

Thunhap

N

Mean Rank

NVBHhieunhucauKH

Duoi 3 trieu

6

65.25

Tu 3 trieu den 5 trieu/thang

13

61.88

Tu 5 trieu den 10 trieu/thang

56

59.66

Tren 10 trieu/thang

44

59.16

Total

119


NVBHnhiettinhlichsu

Duoi 3 trieu

6

60.33

Tu 3 trieu den 5 trieu/thang

13

60.88

Tu 5 trieu den 10 trieu/thang

56

57.05

Tren 10 trieu/thang

44

63.44

Total

119


NVBHamhieuvesanpham

Duoi 3 trieu

6

72.00

Tu 3 trieu den 5 trieu/thang

13

61.31

Tu 5 trieu den 10 trieu/thang

56

57.37

Tren 10 trieu/thang

44

61.33

Total

119


NVBHcokhanangtuvanthuyet Duoi 3 trieu

6

69.67

phuc

Tu 3 trieu den 5 trieu/thang

13

67.46

Tu 5 trieu den 10 trieu/thang

56

56.69

Tren 10 trieu/thang

44

60.69

Total

119


NVBHchamsocKHthuongxuy Duoi 3 trieu

6

74.25

en

Tu 3 trieu den 5 trieu/thang

13

55.58

Tu 5 trieu den 10 trieu/thang

56

57.26

Tren 10 trieu/thang

44

62.85

Total

119
Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

TH

1.412

3

115

.243

CSG

.571

3

115

.635

CLSPDV

1.362

3

115

.258

HDTT

1.501

3

115

.218

NVBH

2.623

2.989

3

3

115

115

.054

.034

CCHTBH


ANOVA


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

TH

Between Groups

1.453

3

.484

.493

.688


Within Groups

112.913

115

.982
Total

114.366

118
CSG

Between Groups

2.865

3

.955

1.527

.211


Within Groups

71.899

115

.625
Total

74.764

118
CLSPDV

Between Groups

1.378

3

.459

.832

.479


Within Groups

63.507

115

.552
Total

64.885

118
HDTT

Between Groups

3.353

3

1.118

1.399

.247


Within Groups

91.868

115

.799
Total

95.221

118
CCHTBH

Between Groups

3.824

3

1.275

1.695

.172


Within Groups

86.495

115

.752
Total

90.319

118
NVBH

Between Groups

.854

3

.285

.384

.765


Within Groups

85.284

115

.742
Total

86.138

118
Phụ lục 3.9 Kiểm định One sample T-test các nhóm nhân tố


One-Sample StatisticsN

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Congtycouytintrenthitruong

119

3.66

1.291

.118

DetiepcanDV

119

2.99

1.211

.111

Hinhanhtot

119

3.17

1.167

.107


One-Sample Test


Test

Value

=

3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Congtycouytintrenthitruong

5.611

118

.000

.664

.43

.90

DetiepcanDV

-.076

118

.940

-.008

-.23

.21

Hinhanhtot

1.571

118

.119

.168

-.04

.38


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

NVBHhieunhucauKH

119

3.90

.942

.086

NVBHnhiettinhlichsu

119

4.15

.997

.091

NVBHamhieuvesanpham

119

4.05

1.040

.095

NVBHcokhanangtuvanthuyet

phuc


119


3.96


1.020


.094

NVBHchamsocKHthuongxuy

en


119


4.01


1.029


.094


One-Sample Test


Test Value = 3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

NVBHhieunhucauKH

NVBHnhiettinhlichsu NVBHamhieuvesanpham

10.409

12.597

11.015

118

118

118

.000

.000

.000

.899

1.151

1.050

.73

.97

.86

1.07

1.33

1.24


10.245


118


.000


.958


.77


1.14

NVBHchamsocKHthuongx

uyen


10.688


118


.000


1.008


.82


1.20

NVBHcokhanangtuvanthuy etphuc


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Chatluongtotdobencao

119

3.97

.863

.079

Nhieugoicuocvakenhtruyenhi

nh


119


3.94


.876


.080

Mangtocdocao

119

4.11

.852

.078


One-Sample Test


Test Value = 3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Chatluongtotdobencao

12.217

118

.000

.966

.81

1.12

Nhieugoicuocvakenhtruy

enhinh


11.718


118


.000


.941


.78


1.10

Mangtocdocao

14.209

118

.000

1.109

.95

1.26


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

CTquangcaothuhut

119

3.68

.974

.089

CapnhatTTKMnhanhchong

119

3.71

1.052

.096

NhieuCTKMhapdan

119

3.61

1.019

.093


One-Sample Test


Test Value = 3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

CTquangcaothuhut CapnhatTTKMnhanhchong

7.626

7.316

118

118

.000

.000

.681

.706

.50

.51

.86

.90

One-Sample TestTest

Value

=

3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

CTquangcaothuhut

7.626

118

.000

.681

.50

.86

CapnhatTTKMnhanhchong

7.316

118

.000

.706

.51

.90

NhieuCTKMhapdan

6.480

118

.000

.605

.42

.79


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

NVBHmangdaydudongphuc

119

4.11

1.048

.096

Toroicodayduthongtin

119

4.08

.993

.091

NVBHtandungtotcongcuhotro

BH


119


4.04


.942


.086


One-Sample Test


Test

Value

=

3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

NVBHmangdaydudongphuc

11.547

118

.000

1.109

.92

1.30

Toroicodayduthongtin

11.818

118

.000

1.076

.90

1.26

NVBHtandungtotcongcuhotro

BH


12.062


118


.000


1.042


.87


1.21


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Giacatuongduongchatluong

119

3.78

1.001

.092

Dieukienthanhtoandedang

119

3.92

1.062

.097

Binhongia

119

4.08

.894

.082


One-Sample Test

Test Value = 3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Giacatuongduongchatluong Dieukienthanhtoandedang Binhongia

8.514

9.406

13.124

118

118

118

.000

.000

.000

.782

.916

1.076

.60

.72

.91

.96

1.11

1.24

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số