Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 15
One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

DanhgiachunghoatdongBHc uacongty


119


3.76


.552


.051

DanhgiasanphamDVcuacong

ty


119


3.68


.736


.067

Danhgiacacchinhsachbanha

ngfcuacongty


119


3.63


.636


.058

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang: Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 15


One-Sample Test


Test Value = 3


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

DanhgiachunghoatdongBHcuac ongty


14.951


118


.000


.756


.66


.86

DanhgiasanphamDVcuacongty

10.093

118

.000

.681

.55

.81

Danhgiacacchinhsachbanhangc

uacongty


10.810


118


.000


.630


.51


.75

Phụ lục 3.10. Thống kê tần suất mức độ đồng ý của từng nhân tố


1. Nhóm nhân tố “Thương hiệu”


Congtycouytintrenthitruong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

9

7.6

7.6

7.6


Khong dong y

14

11.8

11.8

19.3


Trung lap

29

24.4

24.4

43.7


Dong y

23

19.3

19.3

63.0


Rat dong y

44

37.0

37.0

100.0


Total

119

100.0

100.0DetiepcanDVFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

9

7.6

7.6

7.6


Khong dong y

41

34.5

34.5

42.0


Trung lap

30

25.2

25.2

67.2


Dong y

20

16.8

16.8

84.0


Rat dong y

19

16.0

16.0

100.0


Total

119

100.0

100.0HinhanhtotFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

5

4.2

4.2

4.2


Khong dong y

37

31.1

31.1

35.3


Trung lap

30

25.2

25.2

60.5


Dong y

27

22.7

22.7

83.2


Rat dong y

20

16.8

16.8

100.0


Total

119

100.0

100.0


2. Nhóm nhân tố “Chính sách giá”


Giacatuongduongchatluong
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

3

2.5

2.5

2.5


Khong dong y

12

10.1

10.1

12.6


Trung lap

21

17.6

17.6

30.3


Dong y

55

46.2

46.2

76.5


Rat dong y

28

23.5

23.5

100.0


Total

119

100.0

100.0DieukienthanhtoandedangFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

4

3.4

3.4

3.4


Khong dong y

8

6.7

6.7

10.1


Trung lap

24

20.2

20.2

30.3


Dong y

41

34.5

34.5

64.7


Rat dong y

42

35.3

35.3

100.0


Total

119

100.0

100.0BinhongiaFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Khong dong y

6

5.0

5.0

5.0


Trung lap

25

21.0

21.0

26.1


Dong y

42

35.3

35.3

61.3


Rat dong y

46

38.7

38.7

100.0


Total

119

100.0

100.0


3. Nhóm nhân tố “Chất lượng sản phẩm, dịch vụ”


Chatluongtotdobencao
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Khong dong y

6

5.0

5.0

5.0


Trung lap

28

23.5

23.5

28.6


Dong y

49

41.2

41.2

69.7


Rat dong y

36

30.3

30.3

100.0


Total

119

100.0

100.0NhieugoicuocvakenhtruyenhinhFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Khong dong y

8

6.7

6.7

6.7


Trung lap

25

21.0

21.0

27.7


Dong y

52

43.7

43.7

71.4


Rat dong y

34

28.6

28.6

100.0


Total

119

100.0

100.0MangtocdocaoFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Khong dong y

4

3.4

3.4

3.4


Trung lap

25

21.0

21.0

24.4


Dong y

44

37.0

37.0

61.3


Rat dong y

46

38.7

38.7

100.0


Total

119

100.0

100.0Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

3

2.5

2.5

2.5


Khong dong y

9

7.6

7.6

10.1


Trung lap

36

30.3

30.3

40.3


Dong y

46

38.7

38.7

79.0


Rat dong y

25

21.0

21.0

100.0


Total

119

100.0

100.0
CapnhatTTKMnhanhchongFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

3

2.5

2.5

2.5


Khong dong y

15

12.6

12.6

15.1


Trung lap

25

21.0

21.0

36.1


Dong y

47

39.5

39.5

75.6


Rat dong y

29

24.4

24.4

100.0


Total

119

100.0

100.0NhieuCTKMhapdanFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

2

1.7

1.7

1.7


Khong dong y

19

16.0

16.0

17.6


Trung lap

25

21.0

21.0

38.7


Dong y

51

42.9

42.9

81.5


Rat dong y

22

18.5

18.5

100.0


Total

119

100.0

100.0Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

3

2.5

2.5

2.5


Khong dong y

10

8.4

8.4

10.9


Trung lap

11

9.2

9.2

20.2


Dong y

42

35.3

35.3

55.5


Rat dong y

53

44.5

44.5

100.0


Total

119

100.0

100.0
ToroicodayduthongtinFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

1

.8

.8

.8


Khong dong y

10

8.4

8.4

9.2


Trung lap

18

15.1

15.1

24.4


Dong y

40

33.6

33.6

58.0


Rat dong y

50

42.0

42.0

100.0


Total

119

100.0

100.0NVBHtandungtotcongcuhotroBHFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Khong dong y

11

9.2

9.2

9.2


Trung lap

17

14.3

14.3

23.5


Dong y

47

39.5

39.5

63.0


Rat dong y

44

37.0

37.0

100.0


Total

119

100.0

100.0


6. Nhóm nhân tố “Nhân viên bán hàng”


NVBHhieunhucauKH
Frequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

1

.8

.8

.8


Khong dong y

13

10.9

10.9

11.8


Trung lap

14

11.8

11.8

23.5


Dong y

60

50.4

50.4

73.9


Rat dong y

31

26.1

26.1

100.0


Total

119

100.0

100.0NVBHnhiettinhlichsuFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Khong dong y

12

10.1

10.1

10.1


Trung lap

15

12.6

12.6

22.7


Dong y

35

29.4

29.4

52.1


Rat dong y

57

47.9

47.9

100.0


Total

119

100.0

100.0NVBHamhieuvesanphamFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

2

1.7

1.7

1.7


Khong dong y

12

10.1

10.1

11.8


Trung lap

13

10.9

10.9

22.7


Dong y

43

36.1

36.1

58.8


Rat dong y

49

41.2

41.2

100.0


Total

119

100.0

100.0NVBHcokhanangtuvanthuyetphucFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

4

3.4

3.4

3.4


Khong dong y

8

6.7

6.7

10.1

Trung lap

16

13.4

13.4

23.5

Dong y

52

43.7

43.7

67.2

Rat dong y

39

32.8

32.8

100.0

Total

119

100.0

100.0NVBHchamsocKHthuongxuyenFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Rat khong dong y

2

1.7

1.7

1.7


Khong dong y

12

10.1

10.1

11.8


Trung lap

14

11.8

11.8

23.5


Dong y

46

38.7

38.7

62.2


Rat dong y

45

37.8

37.8

100.0


Total

119

100.0

100.0


Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số