Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh thành phố Huế - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

--------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

“NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ”


NGUYỄN THỊ TƯƠI


Niên khóa: 2017-2021


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

--------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

“NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ”


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Tươi Lớp: K51A Marketing Niên khóa: 2017-2021

Giảng viên hướng dẫn” ThS.Trần Vũ Khánh Duy


Huế, tháng 12/2020

Lời Cám Ơn Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu thực tập tại trường em đã 1

Lời Cám Ơn


Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu thực tập tại trường, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, gia đình, bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa quản trị kinh doanh- Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Thầy Trần Vũ Khánh Duy đã nhiệt tình tận tâm hướng dẫn em thực hiện và hoàn thiện bài khóa luận này.

Em cũng xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo và Anh Lê Ngọc Lâm – Phó phòng phát triển kinh doanh đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành tốt bài luận cuối khóa.

Với điều kiện hạn chế về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn nên không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Thầy Cô và Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh thành phố Huế để hoàn thiện hơn đề tài của mình.

Sau cùng, em xin kính chúc Thầy Cô Trường Đại học kinh tế Huế, tập thể cán bộ, nhân viên Đông Á Bank - Chi nhánh thành phố Huế, và các anh chị phòng phát triển kinh doanh, bộ phận tín dụng thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Em xin chân thành cám ơn!


i

Sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Tươi

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG v

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Kết cấu đề tài 3

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 4

1.1. Cơ sở lý luận 4

1.1.1. Tổng quan hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân của Ngân hàng thương mại .4

1.2. Cơ sở thực tiễn 15

1.2.1. Thực trang về hoạt động cho vai tiêu dùng cá nhân tại các ngân hàng thương

mại Việt Nam hiên nay 15

1.2.2. Thực trạng hoạt động CVTD cá nhân của các ngân hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 18

CHƯƠNG II. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN CỦA DONGA BANK – CN TP HUẾ 19

2.1. Tổng quan về DongA Bank 19

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển DongA Bank 19

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của DongA Bank – CN TP Huế 21

2.1.3. Tình hình lao động tại DongA Bank- CN TP Huế 23

2.1.4. Tình hình tài sản, nguồn vốn của DongA Bank - CN TP Huế 27

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của DongA Bank – CN TP Huế giai đoạn 2017-2019 32

2.2. Thực trạng thu hút khách hàng đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại DongA Bank – CN TP Huế giai đoạn 2017-2019 34

2.2.1. Phân loại khách hàng cho vay tiêu dùng cá nhân tại DongA Bank – CN TP Huế giai đoạn 2017-2019 34

2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân tại DongA Bank – CN TP Huế 37

2.2.3. Doanh số cho vay tiêu dùng cá nhân tại DongA Bank – CN TP Huế giai đoạn 2017-2019 40

2.2.4. Đánh giá của các đối tượng điều tra về hoạt động cho vay TDCN tại DongA Bank CN TP Huế 56

2.3. Đánh giá về hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại DongA Bank –

CN TP Huế giai đoạn 2017-2019 57

2.3.1. Những kết quả đạt được 57

2.3.2. Những mặt còn hạn chế 58

2.3.3. Nguyên nhân 59

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CHI NHÁNH HUẾ 61

3.1. Mục tiêu phát triển cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á 61

3.2. Giải pháp nâng cao hiêu quả hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân của ngân

hàng thương mại cổ phần Đông Á 63

3.2.1. Giải pháp về chính sách thu hút khách hàng 63

3.2.2. Giải pháp sản phẩm dịch vụ 63

3.2.3. Giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất và kênh phân phối 64

3.2.4. Giải pháp về lãi suất cho vay 65

3.2.5. Giải pháp giảm nợ quá hạn, nợ xấu 66

3.2.6. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 67

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69

1. Kết luận 69

2. Kiến nghị 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

DANH MỤC VIẾT TẮT


TMCP

Thương mại cổ phần

NHTM

Ngân hàng thương mại

CVTD

Cho vay tiêu dùng

DongA Bank

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

TDCN

Tiêu dùng cá nhân

KHCN

Khách hàng cá nhân

NHNN

Ngân hàng nhà nước

KD

Kinh doanh

HĐQT

Hội đồng quản trị

CN

Chi nhánh

Thành phố

TP

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Tình hình nhân sự của DongA Bank- CN TP Huế 24

Bảng 2.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của DongA Bank – CN TP Huế 28

Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của DongA Bank – CN TP Huế

giai đoạn 2017-2019 32

Bảng 2.4. Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay của DongA

Bank - CN TP Huế 41

Bảng 2.5. Tỷ trọng doanh số CVTD DongA Bank CN TP Huế năm

2017-2019............................................................................................42

Bảng 2.6. Doanh số cho vay theo mục đích vay vốn của DongA Bank –

CN TP Huế (2017-2019) 48

Bảng 2.7: Tỷ lệ dư nợ CVTD DongA Bank CN TP Huế năm 2017-2019 51

Bảng 2.8. Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD DongA Bank CN TP Huế năm 2017-

2019 .....................................................................................................53

Bảng 2.9. Tỷ lệ nợ xấu CVTD DongA Bank CN TP Huế năm 2017-

2019 .....................................................................................................54

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý tại DongA Bank –CN TP Huế 21

Sơ đồ 2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại DongA Bank – CN TP Huế 38

Biểu đồ 2.1. Tình hình lao động phân theo giới tính tại DongA Bank -CN TP Huế 25

Biểu đồ 2.2. Tình hình lao động phân theo trình độ chuyên môn của DongA Bank – CN TP Huế 26

Biểu đồ 2.3. Tình hình lao động phân theo tính chất công việc của DongA Bank

– CN TP Huế 27

Biều đồ 2.4. Tình hình tài sản của DongA Bank – CN TP Huế trong giai đoạn 2017-2019 29

Biều đồ 2.5. Tình hình nguồn vốn của DongA Bank –CN TP Huế giai đoạn năm

2017-2019 30

Biểu đồ 2.6. Doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay 42

Biểu đồ 2.7. Doanh số thu nợ theo thời hạn vay 43

Biểu đồ 2.8. Dư nợ cuối kỳ theo thời hạn vay 45

Biểu đồ 2.9. Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay 46

Biểu đồ 2.10. Nợ xấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay 47

Biểu đồ 2.11. Doanh số CVTD theo mục đích vay vốn 49

Biểu đồ 2.12. Doanh số thu nợ theo mục đích vay vốn 50

Biểu đồ 2.13. Dư nợ cuối kỳ CVTD theo mục đích vay vốn 52

Biểu đồ 2.14. Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng theo mục đích cho vay 53

Biểu đồ 2.15. Nợ xấu cho vay tiêu dùng theo mục đích cho vay 55

Xem tất cả 96 trang.

Ngày đăng: 05/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí