Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 8


 

size1rate

.0058511

.002559

2.29

0.030

.0006173

.0110849

size1rate1

.0010447

.0030258

0.35

0.732

-.0051439

.0072332

sharesize1rate

.0147888

.0049851

2.97

0.006

.0045932

.0249844

sharesize1rate1

-.0070668

.0023236

-3.04

0.005

-.011819

-.0023145

_cons

7.566522

2.162914

3.50

0.002

3.142866

11.99018

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 70 trang tài liệu này.

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 8

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 sharesize1rate sharesize1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 sharesize1rate sharesize1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.31 Pr > z = 0.001 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.72 Pr > z = 0.473

Sargan test of overid. restrictions: chi2(30) = 165.46 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(30) = 19.81 Prob > chi2 = 0.921 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(10)

=

17.39

Prob

>

chi2

=

0.066

Difference (null H = exogenous): chi2(20)

=

2.43

Prob

>

chi2

=

1.000

Hansen test excluding group: chi2(28)

=

19.79

Prob

>

chi2

=

0.872

Difference (null H = exogenous): chi2(2)

=

0.02

Prob

>

chi2

=

0.988

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.12. Kết quả ước lượng mô hình (4.3) sử dụng đặc điểm thanh khoản

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 43

Obs per group: min

=

7

F(12, 29) = 606.60

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.8381561

.0390368

21.47

0.000

.7583168

.9179954

rate

      

--.

-.1129655

.0333775

-3.38

0.002

-.18123

-.0447009

L1.

.4286858

.1163203

3.69

0.001

.190784

.6665876

gdp

      

--.

-.2765607

.1894971

-1.46

0.155

-.6641257

.1110043

L1.

-.1374666

.086801

-1.58

0.124

-.3149946

.0400615

cpi

      

--.

.101699

.0242799

4.19

0.000

.052041

.151357

L1.

-.2238894

.0653932

-3.42

0.002

-.3576335

-.0901453

liq

      

L1.

.0710542

.7016797

0.10

0.920

-1.364042

1.50615

liq1rate

.0397557

.0557831

0.71

0.482

-.0743335

.1538448

liq1rate1

-.0128975

.0353707

-0.36

0.718

-.0852387

.0594436

shareliq1rate

-.0284635

.0072075

-3.95

0.000

-.0432044

-.0137225

shareliq1rate1

-.0047387

.0054256

-0.87

0.390

-.0158353

.0063578

_cons

5.053881

1.059075

4.77

0.000

2.887829

7.219934

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1 shareliq1rate shareliq1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1 shareliq1rate shareliq1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.53 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.65 Pr > z = 0.514

Sargan test of overid. restrictions: chi2(30) = 135.24 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(30) = 23.51 Prob > chi2 = 0.794 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(11)

=

19.28

Prob

>

chi2

=

0.056

Difference (null H = exogenous): chi2(19)

=

4.23

Prob

>

chi2

=

1.000

Hansen test excluding group: chi2(26)

=

22.46

Prob

>

chi2

=

0.663

Difference (null H = exogenous): chi2(4)

=

1.05

Prob

>

chi2

=

0.902

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.13. Kết quả ước lượng mô hình (4.3) sử dụng đặc điểm vốn hóa

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 43

Obs per group: min

=

7

F(12, 29) = 681.92

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.9043026

.0437419

20.67

0.000

.8148403

.9937649

rate

      

--.

-.1318651

.0380021

-3.47

0.002

-.2095881

-.0541421

L1.

.5065616

.118145

4.29

0.000

.2649278

.7481953

gdp

      

--.

-.5122507

.1984618

-2.58

0.015

-.9181507

-.1063507

L1.

-.1777685

.0825678

-2.15

0.040

-.3466386

-.0088984

cpi

      

--.

.0882955

.0226802

3.89

0.001

.0419092

.1346817

L1.

-.2780448

.0701765

-3.96

0.000

-.4215718

-.1345177

cap

      

L1.

-.1590573

1.449721

-0.11

0.913

-3.12407

2.805955

cap1rate

.0023768

.0497271

0.05

0.962

-.0993265

.10408

cap1rate1

.01481

.0609195

0.24

0.810

-.1097844

.1394045

sharecap1rate

-.2043245

.0577216

-3.54

0.001

-.3223783

-.0862706

sharecap1rate1

-.079818

.0430009

-1.86

0.074

-.1677647

.0081288

_cons

6.076889

1.56432

3.88

0.001

2.877495

9.276283

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.cap cap1rate cap1rate1 sharecap1rate sharecap1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.cap cap1rate cap1rate1 sharecap1rate sharecap1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.52 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.79 Pr > z = 0.428

Sargan test of overid. restrictions: chi2(30) = 145.90 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(30) = 20.96 Prob > chi2 = 0.889 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(11)

=

13.66

Prob

>

chi2

=

0.252

Difference (null H = exogenous): chi2(19)

=

7.29

Prob

>

chi2

=

0.992

Hansen test excluding group: chi2(25)

=

19.66

Prob

>

chi2

=

0.765

Difference (null H = exogenous): chi2(5)

=

1.30

Prob

>

chi2

=

0.935

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.14. Kết quả ước lượng mô hình (4.4) sử dụng đặc điểm quy mô

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 38

Obs per group: min

=

7

F(11, 29) = 2919.77

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

gdp

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

gdp

      

L1.

.2494608

.0365792

6.82

0.000

.1746478

.3242737

lnloan

.2132339

.0727908

2.93

0.007

.0643599

.3621079

rate

      

--.

-.2082423

.0669504

-3.11

0.004

-.3451712

-.0713133

L1.

.077862

.0394716

1.97

0.058

-.0028665

.1585904

cpi

      

--.

.0053632

.0088949

0.60

0.551

-.0128288

.0235553

L1.

-.2612243

.007212

-36.22

0.000

-.2759745

-.2464741

size

      

L1.

-.232017

.073044

-3.18

0.004

-.3814089

-.0826252

size1rate

-.0003537

.0008033

-0.44

0.663

-.0019967

.0012893

size1rate1

.0017423

.0008716

2.00

0.055

-.0000403

.0035248

sharesize1rate

.0021878

.001121

1.95

0.061

-.000105

.0044806

sharesize1rate1

.0054104

.0004751

11.39

0.000

.0044387

.006382

_cons

.8675045

1.394025

0.62

0.539

-1.983598

3.718607

Instruments for first differences equation Standard

D.(sharesize1rate sharesize1rate1)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L4.(L.gdp lnloan rate L.rate cpi L.cpi L.size size1rate size1rate1)

Instruments for levels equation Standard

sharesize1rate sharesize1rate1

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL3.(L.gdp lnloan rate L.rate cpi L.cpi L.size size1rate size1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -4.21 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.84 Pr > z = 0.403

Sargan test of overid. restrictions: chi2(26) = 140.06 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(26) = 28.89 Prob > chi2 = 0.316 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels

Hansen test excluding group:

chi2(9)

=

28.50

Prob

>

chi2

=

0.001

Difference (null H = exogenous):

chi2(17)

=

0.38

Prob

>

chi2

=

1.000

iv(sharesize1rate sharesize1rate1)

        

Hansen test excluding group:

chi2(24)

=

0.00

Prob

>

chi2

=

1.000

Difference (null H = exogenous):

chi2(2)

=

28.89

Prob

>

chi2

=

0.000

B.15. Kết quả ước lượng mô hình (4.4) sử dụng đặc điểm thanh khoản

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 38

Obs per group: min

=

7

F(11, 29) = 898848.90

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

gdp

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

gdp

      

L1.

.3364763

.0060317

55.78

0.000

.3241401

.3488124

lnloan

.0065325

.0065223

1.00

0.325

-.0068072

.0198721

rate

      

--.

-.1222703

.0011986

-102.01

0.000

-.1247216

-.1198189

L1.

.5091911

.0023311

218.44

0.000

.5044235

.5139587

cpi

      

--.

.0089391

.00161

5.55

0.000

.0056464

.0122319

L1.

-.286854

.0016356

-175.38

0.000

-.2901992

-.2835087

liq

      

L1.

-.0025841

.1926744

-0.01

0.989

-.3966474

.3914792

liq1rate

.0105409

.0121038

0.87

0.391

-.0142142

.035296

liq1rate1

-.0065762

.0060617

-1.08

0.287

-.0189738

.0058214

shareliq1rate

-.0001456

.000545

-0.27

0.791

-.0012603

.0009692

shareliq1rate1

-.0214835

.0002856

-75.21

0.000

-.0220677

-.0208993

_cons

3.958215

.1389345

28.49

0.000

3.674062

4.242368

Instruments for first differences equation Standard

D.(shareliq1rate shareliq1rate1)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L4.(L.gdp lnloan rate L.rate cpi L.cpi L.liq liq1rate liq1rate1)

Instruments for levels equation Standard

shareliq1rate shareliq1rate1

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL3.(L.gdp lnloan rate L.rate cpi L.cpi L.liq liq1rate liq1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.22 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.03 Pr > z = 0.302

Sargan test of overid. restrictions: chi2(26) = 198.53 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(26) = 29.99 Prob > chi2 = 0.268 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels

Hansen test excluding group:

chi2(9)

=

28.64

Prob

>

chi2

=

0.001

Difference (null H = exogenous):

chi2(17)

=

1.36

Prob

>

chi2

=

1.000

iv(shareliq1rate shareliq1rate1)

        

Hansen test excluding group:

chi2(24)

=

40.94

Prob

>

chi2

=

0.017

Difference (null H = exogenous):

chi2(2)

=

-10.95

Prob

>

chi2

=

1.000

B.16. Kết quả ước lượng mô hình (4.4) sử dụng đặc điểm vốn hóa

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 38

Obs per group: min

=

7

F(11, 29) = 1.63e+06

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

gdp

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

gdp

      

L1.

.2171859

.0127589

17.02

0.000

.191091

.2432808

lnloan

.0081488

.0115184

0.71

0.485

-.0154091

.0317067

rate

      

--.

-.1216639

.0023164

-52.52

0.000

-.1264015

-.1169263

L1.

.473277

.0039648

119.37

0.000

.4651681

.4813859

cpi

      

--.

.0113025

.0028933

3.91

0.001

.0053851

.01722

L1.

-.2779314

.0024342

-114.18

0.000

-.2829098

-.2729529

cap

      

L1.

-.0115439

.2041735

-0.06

0.955

-.4291257

.4060378

cap1rate

-.0009022

.0101134

-0.09

0.930

-.0215864

.0197819

cap1rate1

.0129344

.0101617

1.27

0.213

-.0078488

.0337175

sharecap1rate

-.0170987

.0050651

-3.38

0.002

-.0274579

-.0067394

sharecap1rate1

-.14548

.0023335

-62.34

0.000

-.1502526

-.1407074

_cons

4.957137

.2622338

18.90

0.000

4.420808

5.493465

Instruments for first differences equation Standard

D.(sharecap1rate sharecap1rate1)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L4.(L.gdp lnloan rate L.rate cpi L.cpi L.cap cap1rate cap1rate1)

Instruments for levels equation Standard

sharecap1rate sharecap1rate1

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL3.(L.gdp lnloan rate L.rate cpi L.cpi L.cap cap1rate cap1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.20 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -5.18 Pr > z = 0.000

Sargan test of overid. restrictions: chi2(26) = 203.74 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(26) = 30.00 Prob > chi2 = 0.268 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels

Hansen test excluding group:

chi2(9)

=

28.75

Prob

>

chi2

=

0.001

Difference (null H = exogenous):

chi2(17)

=

1.25

Prob

>

chi2

=

1.000

iv(sharecap1rate sharecap1rate1)

        

Hansen test excluding group:

chi2(24)

=

92.61

Prob

>

chi2

=

0.000

Difference (null H = exogenous):

chi2(2)

=

-62.61

Prob

>

chi2

=

1.000

PHỤ LỤC C. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

C.1. Danh sách các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu

STT

Tên viết tắt

Tên đầy đủ

1

ABBank

NH TMCP An Bình

2

ACB

NH TMCP Á Châu

3

Agribank

NH Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

4

BIDV

NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

5

DongABank

NH TMCP Đông Á

6

Eximbank

NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

7

HDBank

NH TMCP Phát Triển TP.HCM3

8

KienLongBank

NH TMCP Kiên Long

9

MaritimeBank

NH TMCP Hàng Hải Việt Nam

10

MB

NH TMCP Quân Đội

11

MDB

NH TMCP Phát Triển Mê Kông4

12

MHB

NH TMCP Phát Triển Nhà ĐBSCL5

13

NamABank

NH TMCP Nam Á

14

NCB

NH TMCP Quốc Dân6

15

OCB

NH TMCP Phương Đông

16

OceanBank

NH TMCP Đại Dương

17

PGBank

NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex

18

Sacombank

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín

19

Saigonbank

NH TMCP Sài Gòn Công Thương

20

SCB

NH TMCP Sài Gòn7

21

SeABank

NH TMCP Đông Nam Á

Từ ngày 19/09/2011, NHTMCP Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ Chí Minh đổi tên thành NHTMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Từ ngày 13/11/2009, NHTMCP Mỹ Xuyên (MXB) đổi tên thành NHTMCP Phát triển Mê Kông (MDB). Ngày 12/08/2015, MDB được sáp nhập vào MaritimeBank.

Ngày 25/05/2015, NHTMCP Phát Triển Nhà ĐBSCL (MHB) được sáp nhập vào NHTMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Từ ngày 22/01/2014, NHTMCP Nam Việt (Navibank) đổi tên thành NHTMCP Quốc Dân (NCB). Từ ngày 01/01/2012, NHTMCP Sài Gòn (SCB), NHTMCP Đệ Nhất (Ficombank), NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) hợp nhất, và lấy tên là NHTMCP Sài Gòn (SCB).

22

SHB

NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội

23

SouthernBank

NH TMCP Phương Nam8

24

Techcombank

NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam

25

VIB

NH TMCP Quốc Tế Việt Nam

26

VietABank

NH TMCP Việt Á

27

VietCapitalBank

NH TMCP Bản Việt9

28

Vietcombank

NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam

29

VietinBank

NH TMCP Công Thương Việt Nam

30

VPBank

NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng10

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Ngày 01/10/2015, NHTMCP Phương Nam (Southern Bank) được sáp nhập vào NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Từ ngày 13/12/2011, NHTMCP Gia Định đổi tên thành NHTMCP Bản Việt (VietCapitalBank).

10 Từ ngày 27/07/2010, NHTMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam đổi tên thành NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

C.2. Số liệu bảng cân đối ngân hàng

Đơn vị tính: Triệu VND

Ngân hàng

Năm

Tổng tài sản

Cho vay khách hàng

Tài sản thanh khoản

Vốn chủ sở hữu

ABBank

2005

679,708

406,400

266,329

188,076

ABBank

2006

3,113,898

1,130,930

1,944,041

1,190,274

ABBank

2007

17,174,117

6,878,134

9,384,739

2,479,200

ABBank

2008

13,494,125

6,538,980

5,248,440

3,955,514

ABBank

2009

26,518,084

12,882,962

12,310,504

4,489,436

ABBank

2010

38,015,689

19,876,899

14,427,917

4,652,209

ABBank

2011

41,541,959

19,915,501

16,379,373

4,723,090

ABBank

2012

46,013,686

18,755,777

20,561,201

4,900,245

ABBank

2013

57,627,710

23,646,752

29,496,335

5,744,476

ABBank

2014

67,464,850

25,969,150

35,716,166

5,715,376

ACB

2005

24,272,864

9,381,517

13,919,566

1,283,206

ACB

2006

44,645,039

17,014,419

25,118,419

1,653,987

ACB

2007

85,391,681

31,810,857

48,880,650

6,257,849

ACB

2008

105,306,130

34,832,700

60,307,573

7,766,468

ACB

2009

167,881,047

62,357,978

78,003,431

10,106,287

ACB

2010

205,102,950

87,195,105

97,019,163

11,376,757

ACB

2011

281,019,319

102,809,156

123,015,804

11,959,092

ACB

2012

176,307,607

102,814,848

59,956,010

12,624,452

ACB

2013

166,598,989

107,190,021

46,658,470

12,504,202

ACB

2014

179,609,771

116,324,055

51,209,401

12,397,303

Agribank

2005

201,918,235

159,449,126

36,087,961

9,607,831

Agribank

2006

246,529,869

188,501,345

52,541,682

10,379,624

Agribank

2007

326,896,862

251,710,182

68,642,326

15,342,903

Agribank

2008

400,485,183

294,523,096

92,954,921

17,613,122

Agribank

2009

480,937,045

368,096,590

96,686,420

19,254,557

Agribank

2010

534,987,152

431,991,985

91,476,443

27,844,305

Agribank

2011

562,245,075

452,665,516

103,578,460

31,005,253

Agribank

2012

617,212,560

489,383,887

119,836,143

36,297,448

Agribank

2013

697,036,787

536,788,478

152,098,263

36,892,751

BIDV

2005

121,403,327

85,434,376

35,694,484

6,530,861

BIDV

2006

161,223,083

98,638,838

56,911,338

7,551,358

BIDV

2007

204,511,148

131,983,554

65,292,997

11,634,793

BIDV

2008

246,519,678

160,982,520

77,968,152

13,484,013

BIDV

2009

296,432,087

206,401,908

81,178,852

17,639,330

BIDV

2010

366,267,769

254,191,575

101,541,288

24,219,730

BIDV

2011

405,755,454

293,937,120

101,199,416

24,390,455

BIDV

2012

484,784,560

339,923,668

127,062,824

26,494,446

BIDV

2013

548,386,083

391,035,051

134,224,074

32,039,983

BIDV

2014

650,340,373

445,693,100

178,801,360

33,271,267

DongABank

2005

8,515,913

5,960,048

1,692,161

711,758

DongABank

2006

12,076,791

7,985,615

2,816,598

1,521,034

DongABank

2007

27,376,038

17,857,434

7,535,739

3,229,195

DongABank

2008

34,713,192

25,570,810

5,951,366

3,514,954

DongABank

2009

42,520,402

34,355,544

5,530,456

4,176,389

DongABank

2010

55,873,084

38,320,847

14,510,253

5,420,283

DongABank

2011

64,738,195

44,003,078

16,678,619

5,813,765

DongABank

2012

69,278,223

50,650,056

13,867,386

6,104,191

DongABank

2013

74,919,708

53,048,986

15,442,857

5,884,997

DongABank

2014

87,108,028

51,849,576

27,248,028

5,641,903

Eximbank

2005

11,369,233

6,433,155

4,322,147

835,539

Eximbank

2006

18,327,479

10,207,392

7,409,240

1,946,667

Eximbank

2007

33,710,424

18,452,151

13,506,695

6,294,943

Eximbank

2008

48,247,821

21,232,198

24,957,242

12,844,077

Eximbank

2009

65,448,356

38,381,855

24,434,328

13,353,319

Eximbank

2010

131,110,882

62,345,714

60,792,354

13,510,740

Eximbank

2011

183,567,032

74,663,330

100,367,324

16,302,520

Eximbank

2012

170,156,010

74,922,289

84,745,922

15,812,205

Eximbank

2013

169,835,460

83,354,232

76,275,744

14,680,317

Eximbank

2014

161,093,836

87,146,543

64,277,056

14,068,297

HDBank

2005

2,295,520

1,374,968

840,180

355,062

HDBank

2006

4,014,307

2,677,532

1,210,698

703,632

HDBank

2007

13,822,552

8,912,366

3,868,029

740,734

HDBank

2008

9,557,917

6,175,404

2,707,658

1,672,591

HDBank

2009

19,127,427

8,230,884

9,173,612

1,796,165

HDBank

2010

34,389,227

11,728,193

17,538,148

2,357,637

HDBank

2011

45,025,421

13,847,786

22,487,949

3,547,632

HDBank

2012

52,782,831

21,147,825

20,829,351

5,393,746

HDBank

2013

86,226,641

44,030,492

27,693,541

8,599,548

HDBank

2014

99,524,603

41,992,591

45,475,321

8,874,048

KienLongBank

2005

376,824

331,500

27,070

45,148

KienLongBank

2006

827,261

602,124

193,363

318,368

KienLongBank

2007

2,200,856

1,351,742

711,604

638,421

KienLongBank

2008

2,939,018

2,195,377

504,765

1,047,288

KienLongBank

2009

7,478,452

4,874,377

2,171,802

1,116,678

KienLongBank

2010

12,577,785

7,008,436

4,244,211

3,225,254

KienLongBank

2011

17,849,201

8,403,856

8,186,273

3,456,133

KienLongBank

2012

18,580,999

9,683,477

7,492,399

3,444,868

KienLongBank

2013

21,371,789

12,128,627

7,442,472

3,475,706

KienLongBank

2014

23,103,926

13,526,467

7,225,393

3,364,107

MaritimeBank

2005

4,378,532

2,332,739

1,905,671

245,493

MaritimeBank

2006

8,521,285

2,888,130

5,468,697

795,055

MaritimeBank

2007

17,569,024

6,527,868

10,758,802

1,883,804

MaritimeBank

2008

32,626,054

11,209,764

20,426,063

1,873,374

MaritimeBank

2009

63,882,044

23,871,616

37,626,295

3,553,452

MaritimeBank

2010

115,336,083

31,829,535

60,389,104

6,327,589

MaritimeBank

2011

114,374,998

37,752,939

65,159,165

9,499,881

MaritimeBank

2012

109,923,376

28,943,630

64,825,588

9,090,031

MaritimeBank

2013

107,114,882

27,409,337

59,823,877

9,412,546

MaritimeBank

2014

104,368,741

23,509,425

61,054,739

9,445,683

MB

2005

8,214,933

4,218,138

3,637,065

636,598

MB

2006

13,611,319

5,836,049

7,189,554

1,380,912

MB

2007

29,623,582

11,612,575

16,523,976

3,479,521

MB

2008

44,346,106

15,740,426

25,565,138

4,424,064

MB

2009

69,008,288

29,587,941

36,324,450

6,888,072

MB

2010

109,623,197

48,796,586

52,520,341

8,882,344

MB

2011

138,831,492

59,044,837

68,852,391

9,642,143

MB

2012

175,609,964

74,478,564

91,663,618

12,863,906

MB

2013

180,381,064

87,742,915

81,312,521

15,148,182

MB

2014

200,489,173

100,569,006

89,958,941

16,561,085

MDB

2005

227,374

194,695

21,254

34,660

MDB

2006

447,548

394,429

31,135

82,269

MDB

2007

1,575,156

1,264,613

245,889

544,165

MDB

2008

2,041,888

1,339,146

579,682

577,616

MDB

2009

2,523,817

2,383,033

100,939

1,036,769

MDB

2010

17,266,794

2,695,293

9,474,579

3,822,188

MDB

2011

10,241,182

3,186,303

6,606,522

3,882,129

MDB

2012

8,596,959

3,717,008

4,500,516

3,986,952

MDB

2013

6,437,079

3,919,511

2,096,648

3,952,902

MDB

2014

7,383,898

3,148,346

3,827,126

4,057,271

MHB

2005

12,629,825

8,436,973

3,935,890

850,111

MHB

2006

18,734,297

10,113,433

8,215,201

929,027

MHB

2007

27,531,552

13,924,999

13,007,011

1,069,197

MHB

2008

35,293,828

16,112,073

17,244,221

1,101,797

MHB

2009

40,097,711

20,136,341

17,757,780

1,164,881

MHB

2010

51,210,983

22,628,912

26,353,026

3,213,494

MHB

2011

47,281,765

22,954,356

21,228,439

3,187,020

MHB

2012

37,979,948

24,650,695

9,978,000

3,439,916

MHB

2013

38,819,787

26,893,589

9,116,591

3,538,107

MHB

2014

45,142,401

29,853,238

12,634,309

3,526,349

NamABank

2005

1,605,244

1,248,829

261,985

185,924

NamABank

2006

3,884,483

2,047,541

1,524,613

599,013

NamABank

2007

5,240,389

2,698,695

2,166,502

666,501

NamABank

2008

5,891,034

3,749,653

1,429,003

1,289,183

NamABank

2009

10,938,109

5,012,922

4,796,164

1,336,679

NamABank

2010

14,508,724

5,302,112

6,115,974

2,174,892

NamABank

2011

18,890,391

6,944,123

7,100,420

3,152,927

NamABank

2012

16,008,223

6,848,139

6,024,730

3,276,853

NamABank

2013

28,781,743

11,570,027

14,195,076

3,258,433

NamABank

2014

37,293,006

16,629,356

18,221,551

3,331,226

NCB

2005

144,861

63,592

24,767

103,149

NCB

2006

1,126,545

354,255

442,802

521,135

NCB

2007

9,903,074

4,363,446

4,969,148

579,028

NCB

2008

10,905,279

5,474,559

4,673,309

1,076,158

NCB

2009

18,689,953

9,959,607

7,951,919

1,166,039

NCB

2010

20,016,386

10,766,555

7,355,827

2,022,338

NCB

2011

22,496,047

12,914,682

6,250,903

3,216,001

NCB

2012

21,585,214

12,885,655

4,370,797

3,184,908

NCB

2013

29,074,356

13,475,390

10,004,323

3,203,537

NCB

2014

36,837,069

16,640,657

12,879,522

3,211,672

OCB

2005

4,020,208

2,891,152

993,477

412,967

OCB

2006

6,440,871

4,660,540

1,360,754

832,611

OCB

2007

11,755,019

7,557,438

3,602,978

1,655,131

OCB

2008

10,094,702

8,597,488

803,875

1,591,088

OCB

2009

12,686,215

10,216,977

1,756,196

2,330,895

OCB

2010

19,689,657

11,584,528

6,926,924

3,139,837

OCB

2011

25,423,767

13,845,764

8,993,033

3,751,686

OCB

2012

27,424,138

17,238,801

8,018,291

3,819,577

OCB

2013

32,795,208

20,178,954

10,369,616

3,964,777

OCB

2014

39,094,911

21,463,872

15,758,685

4,017,719

OceanBank

2006

1,001,386

663,168

294,637

179,562

OceanBank

2007

13,680,072

4,713,442

7,312,109

1,114,572

OceanBank

2008

14,091,336

5,938,759

6,999,843

1,078,162

OceanBank

2009

33,784,958

10,188,901

18,695,234

2,252,379

OceanBank

2010

55,138,903

17,630,961

29,252,793

4,087,344

OceanBank

2011

62,639,317

19,187,066

36,223,382

4,644,051

OceanBank

2012

64,462,099

26,240,061

33,608,648

4,484,814

OceanBank

2013

67,075,445

28,480,091

33,817,076

4,354,731

PGBank

2005

226,157

181,268

39,156

92,303

PGBank

2006

1,186,247

801,781

360,996

213,096

PGBank

2007

4,681,255

1,917,569

2,183,558

543,385

PGBank

2008

6,184,199

2,365,282

3,310,192

1,025,927

PGBank

2009

10,418,510

6,267,026

3,572,974

1,093,485

PGBank

2010

16,378,325

10,886,497

3,990,894

2,173,413

PGBank

2011

17,582,081

12,112,037

4,403,306

2,590,976

PGBank

2012

19,250,898

13,787,373

4,932,859

3,194,033

PGBank

2013

24,875,747

13,866,696

10,127,857

3,209,636

PGBank

2014

25,779,362

14,507,182

10,211,829

3,339,471

Sacombank

2005

14,454,338

8,379,335

4,837,525

1,887,680

Sacombank

2006

24,776,183

14,312,895

8,169,226

2,870,346

Sacombank

2007

64,572,875

35,378,147

25,191,085

7,349,659

Sacombank

2008

68,438,569

35,008,871

28,077,343

7,758,624

Sacombank

2009

104,019,144

59,657,004

37,907,947

10,546,760

Sacombank

2010

152,386,936

82,484,803

61,319,123

14,018,317

Sacombank

2011

141,468,717

80,539,487

49,006,313

14,546,883

Sacombank

2012

152,118,525

96,334,439

43,516,065

13,698,739

Sacombank

2013

161,377,613

110,565,799

37,588,540

17,063,718

Sacombank

2014

189,802,627

128,015,011

46,356,730

18,063,197

Saigonbank

2005

4,290,929

3,554,779

535,800

609,434

Saigonbank

2006

6,240,308

4,852,177

1,102,266

931,562

Saigonbank

2007

10,184,646

7,363,558

2,422,122

1,431,609

Saigonbank

2008

11,205,359

7,916,376

2,527,959

1,469,766

Saigonbank

2009

11,875,915

9,722,120

1,277,024

1,934,750

 


 

Saigonbank

2010

16,784,663

10,455,752

4,367,227

3,528,540

Saigonbank

2011

15,365,115

11,182,716

3,012,806

3,304,927

Saigonbank

2012

14,852,518

10,860,925

2,595,053

3,539,465

Saigonbank

2013

14,684,739

10,669,968

2,654,175

3,500,569

Saigonbank

2014

15,823,336

11,232,242

3,046,734

3,485,830

SCB

2005

4,032,299

3,356,936

396,514

330,420

SCB

2006

10,973,473

8,206,696

2,132,163

850,236

SCB

2007

25,941,554

19,477,605

4,572,622

2,630,953

SCB

2008

38,596,053

23,278,256

9,554,725

2,809,167

SCB

2009

54,492,474

31,310,489

14,631,924

4,481,649

SCB

2010

60,182,876

33,177,653

14,673,741

4,710,636

SCB

2011

144,814,138

66,070,088

24,316,574

11,334,503

SCB

2012

149,205,560

88,154,900

20,778,575

11,370,065

SCB

2013

181,018,602

89,003,699

37,944,315

13,112,557

SCB

2014

242,222,058

134,005,441

61,666,593

13,185,291

SeABank

2005

6,124,937

1,349,888

4,005,713

291,776

SeABank

2006

10,200,417

3,363,049

5,908,713

1,055,536

SeABank

2007

26,241,088

11,041,087

13,943,125

3,366,458

SeABank

2008

22,268,226

7,585,851

13,788,010

4,028,972

SeABank

2009

30,596,995

9,625,900

19,955,246

5,481,440

SeABank

2010

55,241,568

20,512,173

32,677,103

5,743,378

SeABank

2011

101,092,589

19,641,058

75,747,620

5,536,734

SeABank

2012

75,066,716

16,694,447

51,242,440

5,582,109

SeABank

2013

79,864,432

20,928,780

51,385,330

5,724,125

SeABank

2014

80,183,668

32,066,117

42,313,471

5,682,024

SHB

2006

1,322,027

492,984

705,388

511,294

SHB

2007

12,367,441

4,183,503

6,031,286

2,178,409

SHB

2008

14,381,310

6,252,699

5,665,971

2,266,655

SHB

2009

27,469,197

12,828,748

12,302,343

2,417,045

SHB

2010

51,032,861

24,375,588

21,210,415

4,183,214

SHB

2011

70,989,542

29,161,851

34,424,740

5,830,868

SHB

2012

116,537,614

56,939,724

46,097,514

9,506,050

SHB

2013

143,625,803

76,509,671

51,468,795

10,355,697

SHB

2014

169,035,546

104,095,714

47,160,382

10,480,064

SouthernBank

2005

6,410,787

4,773,981

1,271,631

688,614

SouthernBank

2006

9,115,671

4,665,207

3,518,188

1,621,860

SouthernBank

2007

17,129,590

5,874,117

8,872,168

2,166,110

SouthernBank

2008

20,761,516

9,539,821

6,828,792

2,382,734

SouthernBank

2009

35,473,136

19,785,792

11,141,357

2,935,682

SouthernBank

2010

60,235,078

31,267,327

23,830,184

3,573,361

SouthernBank

2011

69,990,870

35,338,516

15,574,434

4,017,344

SouthernBank

2012

75,269,551

43,633,578

7,049,128

4,335,768

SouthernBank

2013

77,557,719

42,457,880

7,786,870

4,316,768

Techcombank

2005

10,666,106

5,293,062

5,063,621

1,009,405

Techcombank

2006

17,326,353

8,696,101

7,948,333

1,761,687

Techcombank

2007

39,542,496

19,841,131

18,585,712

3,573,416

Techcombank

2008

59,098,962

26,343,017

30,037,107

5,625,408

Techcombank

2009

92,581,504

42,092,767

45,041,851

7,323,826

Techcombank

2010

150,291,215

52,927,857

85,433,306

9,389,161

Techcombank

2011

180,531,163

63,451,465

101,451,311

12,511,735

Techcombank

2012

179,933,598

68,261,442

88,870,007

13,289,576

Techcombank

2013

158,896,663

70,274,919

71,308,234

13,920,069

Techcombank

2014

175,901,794

80,307,567

79,879,343

14,986,050

VIB

2005

8,967,681

5,255,206

3,198,001

592,787

VIB

2006

16,526,623

9,111,234

6,611,171

1,189,931

VIB

2007

39,305,035

16,744,250

21,189,512

2,182,533

VIB

2008

34,719,057

19,774,509

13,865,333

2,292,538

VIB

2009

56,635,118

27,352,682

27,783,448

2,945,074

VIB

2010

93,826,929

41,730,941

46,937,300

6,593,161

VIB

2011

96,949,541

43,497,212

51,142,018

8,160,066

VIB

2012

65,023,406

33,887,202

23,824,931

8,371,463

VIB

2013

76,874,670

35,238,517

31,225,960

7,982,626

VIB

2014

80,660,959

38,178,786

37,519,842

8,500,263

VietABank

2005

2,357,878

1,663,608

571,579

316,388

VietABank

2006

4,180,832

2,730,263

1,331,202

756,950

VietABank

2007

9,467,375

5,764,145

3,351,239

1,327,258

VietABank

2008

10,275,897

6,632,574

3,114,174

1,440,412

VietABank

2009

15,816,725

12,041,505

3,184,609

1,714,850

VietABank

2010

24,082,916

13,290,473

8,697,043

3,395,465

VietABank

2011

22,513,098

11,578,215

6,412,160

3,576,096

VietABank

2012

24,608,649

12,890,233

6,256,991

3,533,053

VietABank

2013

27,032,632

14,388,442

8,297,148

3,588,463

VietABank

2014

35,590,512

15,821,971

14,657,281

3,635,957

VietCapitalBank

2005

502,687

390,211

35,897

82,415

VietCapitalBank

2006

783,873

521,006

176,812

217,837

VietCapitalBank

2007

2,036,415

1,051,172

888,410

755,452

VietCapitalBank

2008

3,348,407

1,296,136

1,463,847

1,054,151

VietCapitalBank

2009

3,329,942

2,314,882

518,322

1,106,845

VietCapitalBank

2010

8,225,404

3,662,841

4,264,050

2,078,311

VietCapitalBank

2011

16,968,239

4,380,300

10,754,670

3,300,615

VietCapitalBank

2012

20,670,415

7,781,837

10,937,763

3,265,487

VietCapitalBank

2013

23,058,608

10,033,509

10,706,775

3,213,554

VietCapitalBank

2014

25,782,504

12,989,519

10,235,797

3,313,144

Vietcombank

2005

136,456,412

61,043,981

74,005,655

8,415,901

Vietcombank

2006

166,952,020

67,742,519

97,618,008

11,127,248

Vietcombank

2007

197,408,036

97,531,894

97,002,559

13,551,546

Vietcombank

2008

222,089,520

112,792,965

106,287,567

13,945,829

Vietcombank

2009

255,495,883

141,621,126

109,757,141

16,710,333

Vietcombank

2010

307,496,090

176,813,906

125,979,506

20,669,479

Vietcombank

2011

366,722,279

209,417,633

151,289,729

28,638,696

Vietcombank

2012

414,670,120

241,162,675

166,043,882

42,336,909

Vietcombank

2013

468,994,032

274,314,209

187,435,445

42,386,065

Vietcombank

2014

576,988,837

323,332,037

244,883,113

43,350,720

VietinBank

2005

115,765,970

74,632,271

37,641,721

4,999,839

VietinBank

2006

135,363,026

80,152,334

51,547,698

5,607,022

VietinBank

2007

166,112,971

102,190,640

61,225,309

10,646,529

VietinBank

2008

193,590,357

120,752,073

68,065,734

12,336,159

VietinBank

2009

243,785,208

163,170,485

70,969,463

12,572,078

VietinBank

2010

367,712,191

234,204,809

120,640,347

18,170,363

VietinBank

2011

460,420,078

293,434,312

149,094,819

28,490,896

VietinBank

2012

503,530,259

333,356,092

146,219,806

33,624,531

VietinBank

2013

576,368,416

376,288,968

169,252,130

54,074,666

VietinBank

2014

661,131,589

439,869,027

186,993,122

55,012,808

VPBank

2005

6,090,163

3,295,408

2,550,194

328,265

VPBank

2006

10,111,216

4,993,976

4,635,684

835,619

VPBank

2007

18,137,433

13,287,472

4,000,528

2,180,834

VPBank

2008

18,647,630

12,985,928

4,637,540

2,352,598

VPBank

2009

27,543,006

15,813,269

10,846,088

2,547,985

VPBank

2010

59,807,023

25,323,735

26,065,507

5,204,731

VPBank

2011

82,817,947

29,183,643

45,430,942

5,996,245

VPBank

2012

102,576,275

36,903,305

52,590,323

6,637,017

VPBank

2013

121,264,370

52,474,123

52,804,654

7,726,697

VPBank

2014

163,241,378

78,378,832

71,188,725

8,980,290

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

C.3. Số liệu kinh tế vĩ mô

Đơn vị tính: Phần trăm

Năm

Lãi suất ngắn hạn

Tăng trưởng GDP

Lạm phát CPI

2005

7.8000

7.5473

8.2772

2006

8.0300

6.9780

7.3866

2007

7.6700

7.1295

8.3051

2008

16.2300

5.6618

23.1221

2009

8.9200

5.3979

6.7154

2010

10.6100

6.4233

9.2109

2011

13.5000

6.2403

18.6767

2012

7.3800

5.2474

9.0902

2013

5.7800

5.4219

6.5918

2014

3.7400

6.0000

4.0898

Nguồn: Trung tâm Dữ liệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tất cả 70 trang.

Ngày đăng: 09/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí