Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 7


Thị phần tín dụng (%)

NHTM nhà nước NHTM cổ phần

NH nước ngoài

Khác

2007

2008

2009

2010

2011

Trong khi đó, mức độ tập trung thị trường về tín dụng cho thấy có một sự độc quyền nhóm của các ngân hàng thương mại nhà nước. Nếu thị phần huy động vốn trong giai đoạn 2007 – 2011 có một sự dịch chuyển lớn từ các ngân hàng thương mại nhà nước sang các ngân hàng thương mại cổ phần, thì thị phần tín dụng lại không có sự thay đổi đáng kể giữa hai khối ngân hàng này (Hình A.3 cho thấy thị phần tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ giảm nhẹ từ 59.3% xuống 51.3% trong giai đoạn 2007 – 2011), thể hiện rất rõ lợi thế cạnh tranh giữa hai khối. Các ngân hàng thương mại nhà nước chiếm thị phần tín dụng cao nhờ có mạng lưới rộng, phủ khắp các tỉnh kinh tế trọng điểm. Cho vay các dự án kinh tế trọng điểm của nhà nước hay có mối quan hệ chặt chẽ với các tập đoàn kinh tế là những nhân tố xác định sự khác biệt về thị phần tín dụng. Các ngân hàng thương mại cổ phần không có nhiều lợi thế như vậy, nên tín dụng tập trung nhiều vào khách hàng là cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do vậy đẩy nhanh việc mở rộng thị phần tín dụng sẽ rất khó. Mức độ tập trung cao cho thấy sự thống trị của các ngân hàng thương mại nhà nước và là một yếu tố làm suy yếu tầm quan trọng của kênh cho vay ngân hàng ở Việt Nam.

     
 

9.2

  

11

  

9.1

  

9

  

8.6

 

27.7

26.5

32

35.1

35.5

59.3

58.1

54.1

51.4

51.3

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 70 trang tài liệu này.

Kênh cho vay ngân hàng và truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam - 7

Hình A.3. Thị phần tín dụng của các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007 – 2011

Nguồn: VNEconomy

Tóm lại, bằng chứng mô tả độ mạnh của kênh cho vay ngân hàng ở Việt Nam còn hỗn tạp. Các yếu tố như mức độ tập trung thị trường về tín dụng cao, hay mức độ tham gia của nhà nước vào lĩnh vực ngân hàng cao, cho thấy rằng kênh cho vay sẽ bị yếu. Mặt khác, các yếu tố như mức độ cạnh tranh về huy động vốn cao, mức độ sở hữu nước ngoài thấp, hay mức độ phụ thuộc ngân hàng của các tổ chức và cá nhân trong nước cao, là những yếu tố ủng hộ cho sự tồn tại của kênh cho vay ngân hàng. Hơn nữa, ngành ngân hàng ở Việt Nam thì khá đa dạng, và có một số lượng lớn các ngân hàng nhỏ, có cấu trúc bảng cân đối yếu, và do đó các chỉ số về quy mô, thanh khoản, vốn hóa sẽ khác nhau đáng kể so với mức trung bình của ngành ngân hàng. Vì vậy, để rút ra kết luận về vai trò của ngành ngân hàng ở Việt Nam trong truyền dẫn chính sách tiền tệ, chúng tôi cần phải thực hiện một số kiểm định thực nghiệm chính thức.

PHỤ LỤC B. KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG

B.1. Kết quả ước lượng mô hình (4.1) sử dụng đặc điểm quy mô

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 38

Obs per group: min

=

7

F(10, 29) = 645.84

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.5500024

.079507

6.92

0.000

.3873923

.7126125

rate

      

--.

-.1210267

.0313966

-3.85

0.001

-.1852401

-.0568133

L1.

.0383065

.0375161

1.02

0.316

-.0384225

.1150355

gdp

      

--.

.2361301

.0969511

2.44

0.021

.0378428

.4344174

L1.

-.3675458

.0533824

-6.89

0.000

-.4767252

-.2583665

cpi

      

--.

.0803953

.0168616

4.77

0.000

.0459094

.1148812

L1.

.0032086

.0251175

0.13

0.899

-.0481624

.0545797

size

      

L1.

.3157022

.0680192

4.64

0.000

.1765874

.4548171

size1rate

.006341

.0027095

2.34

0.026

.0007994

.0118826

size1rate1

.0015955

.0028599

0.56

0.581

-.0042536

.0074447

_cons

8.500045

1.898784

4.48

0.000

4.616596

12.38349

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.60 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.41 Pr > z = 0.683

Sargan test of overid. restrictions: chi2(27) = 154.75 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(27) = 22.61 Prob > chi2 = 0.706 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(10)

=

20.37

Prob

>

chi2

=

0.026

Difference (null H = exogenous): chi2(17)

=

2.24

Prob

>

chi2

=

1.000

Hansen test excluding group: chi2(21)

=

19.95

Prob

>

chi2

=

0.524

Difference (null H = exogenous): chi2(6)

=

2.65

Prob

>

chi2

=

0.851

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.2. Kết quả ước lượng mô hình (4.1) sử dụng đặc điểm thanh khoản

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 38

Obs per group: min

=

7

F(10, 29) = 534.18

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.8901591

.0299489

29.72

0.000

.8289068

.9514115

rate

      

--.

-.0071375

.0185304

-0.39

0.703

-.0450365

.0307614

L1.

-.1141464

.0234951

-4.86

0.000

-.1621992

-.0660936

gdp

      

--.

.5937123

.084833

7.00

0.000

.4202094

.7672152

L1.

-.212927

.0428574

-4.97

0.000

-.3005803

-.1252737

cpi

      

--.

.0226894

.0123305

1.84

0.076

-.0025293

.0479082

L1.

.1016865

.0182143

5.58

0.000

.064434

.1389389

liq

      

L1.

.3688341

.6786717

0.54

0.591

-1.019205

1.756874

liq1rate

-.0014729

.0516665

-0.03

0.977

-.1071427

.1041969

liq1rate1

-.0015223

.0341104

-0.04

0.965

-.0712859

.0682413

_cons

-.3101139

.686045

-0.45

0.655

-1.713234

1.093006

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.44 Pr > z = 0.001 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.26 Pr > z = 0.206

Sargan test of overid. restrictions: chi2(27) = 105.87 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(27) = 27.02 Prob > chi2 = 0.463 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(10)

=

15.27

Prob

>

chi2

=

0.123

Difference (null H = exogenous): chi2(17)

=

11.75

Prob

>

chi2

=

0.815

Hansen test excluding group: chi2(21)

=

22.35

Prob

>

chi2

=

0.380

Difference (null H = exogenous): chi2(6)

=

4.67

Prob

>

chi2

=

0.587

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.3. Kết quả ước lượng mô hình (4.1) sử dụng đặc điểm vốn hóa

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 38

Obs per group: min

=

7

F(10, 29) = 559.85

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.8812914

.0472342

18.66

0.000

.7846867

.9778962

rate

      

--.

-.0155856

.0217573

-0.72

0.480

-.0600842

.028913

L1.

-.1154434

.0237919

-4.85

0.000

-.1641032

-.0667835

gdp

      

--.

.6137482

.0772304

7.95

0.000

.4557943

.7717022

L1.

-.2356657

.0481896

-4.89

0.000

-.3342245

-.1371069

cpi

      

--.

.030708

.0134949

2.28

0.030

.0031077

.0583082

L1.

.1052771

.0173324

6.07

0.000

.0698284

.1407259

cap

      

L1.

-.3085769

1.501278

-0.21

0.839

-3.379035

2.761881

cap1rate

.0119564

.0515935

0.23

0.818

-.0935641

.117477

cap1rate1

-.0021952

.07092

-0.03

0.976

-.1472428

.1428524

_cons

-.1752537

.9951344

-0.18

0.861

-2.210532

1.860025

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.cap cap1rate cap1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.cap cap1rate cap1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.52 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.23 Pr > z = 0.220

Sargan test of overid. restrictions: chi2(27) = 146.83 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(27) = 22.35 Prob > chi2 = 0.720 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(10)

=

14.84

Prob

>

chi2

=

0.138

Difference (null H = exogenous): chi2(17)

=

7.50

Prob

>

chi2

=

0.976

Hansen test excluding group: chi2(21)

=

20.15

Prob

>

chi2

=

0.512

Difference (null H = exogenous): chi2(6)

=

2.20

Prob

>

chi2

=

0.900

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.4. Kết quả ước lượng mô hình (4.1) sử dụng đặc điểm quy mô và thanh khoản

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 55

Obs per group: min

=

7

F(13, 29) = 648.25

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.5569479

.0844174

6.60

0.000

.384295

.7296008

rate

      

--.

-.1254419

.0343049

-3.66

0.001

-.1956033

-.0552805

L1.

.0355877

.0415238

0.86

0.398

-.049338

.1205134

gdp

      

--.

.2555684

.0990579

2.58

0.015

.0529722

.4581646

L1.

-.3765908

.0540196

-6.97

0.000

-.4870733

-.2661082

cpi

--.

.085438

.018637

4.58

0.000

.047321

.1235549

L1.

.0070616

.0273563

0.26

0.798

-.0488883

.0630114

size L1.

.3186181

.0756823

4.21

0.000

.1638304

.4734057

size1rate

.0058492

.0023938

2.44

0.021

.0009532

.0107451

size1rate1

.0013546

.0029913

0.45

0.654

-.0047632

.0074725

liq L1.

-.1588848

.6483918

-0.25

0.808

-1.484995

1.167225

liq1rate

-.0130061

.0421777

-0.31

0.760

-.0992693

.0732571

liq1rate1

-.0086709

.0290616

-0.30

0.768

-.0681085

.0507667

_cons

8.296876

1.981204

4.19

0.000

4.24486

12.34889

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 L.liq liq1rate liq1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 L.liq liq1rate liq1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.61 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.64 Pr > z = 0.520

Sargan test of overid. restrictions: chi2(41) = 173.96 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(41) = 22.02 Prob > chi2 = 0.993 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(14)

=

21.49

Prob

>

chi2

=

0.090

Difference (null H = exogenous): chi2(27)

=

0.53

Prob

>

chi2

=

1.000

Hansen test excluding group: chi2(35)

=

20.14

Prob

>

chi2

=

0.979

Difference (null H = exogenous): chi2(6)

=

1.88

Prob

>

chi2

=

0.931

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.5. Kết quả ước lượng mô hình (4.1) sử dụng đặc điểm quy mô và vốn hóa

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 55

Obs per group: min

=

7

F(13, 29) = 973.99

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.5754071

.0923473

6.23

0.000

.3865358

.7642785

rate

      

--.

-.1171762

.0358464

-3.27

0.003

-.1904903

-.043862

L1.

.0517326

.0527101

0.98

0.334

-.0560717

.1595369

gdp

      

--.

.2107098

.1438594

1.46

0.154

-.0835157

.5049353

L1.

-.3390027

.0515885

-6.57

0.000

-.4445131

-.2334923

cpi

      

--.

.075852

.018422

4.12

0.000

.0381747

.1135293

L1.

-.0063865

.03635

-0.18

0.862

-.0807306

.0679575

size

      

L1.

.3055084

.1462078

2.09

0.046

.0064799

.604537

size1rate

.0134564

.0056655

2.38

0.024

.001869

.0250437

size1rate1

-.0009326

.0040038

-0.23

0.817

-.0091214

.0072562

cap

      

L1.

-.2689005

2.120223

-0.13

0.900

-4.605243

4.067443

cap1rate

.1943278

.104508

1.86

0.073

-.019415

.4080707

cap1rate1

-.0345468

.0870594

-0.40

0.694

-.2126033

.1435097

_cons

8.041952

2.422732

3.32

0.002

3.086909

12.99699

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 L.cap cap1rate cap1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 L.cap cap1rate cap1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.61 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.68 Pr > z = 0.497

Sargan test of overid. restrictions: chi2(41) = 196.99 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(41) = 20.49 Prob > chi2 = 0.997 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels

Hansen test excluding group: chi2(14) = 13.84 Prob > chi2 = 0.462 Difference (null H = exogenous): chi2(27) = 6.65 Prob > chi2 = 1.000

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

Hansen test excluding group: chi2(35) = 19.11 Prob > chi2 = 0.987 Difference (null H = exogenous): chi2(6) = 1.38 Prob > chi2 = 0.967

B.6. Kết quả ước lượng mô hình (4.1) sử dụng đặc điểm thanh khoản và vốn hóa

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 55

Obs per group: min

=

7

F(13, 29) = 569.26

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.9200836

.045702

20.13

0.000

.8266126

1.013555

rate

      

--.

.0010052

.021956

0.05

0.964

-.0438999

.0459103

L1.

-.1221536

.0220634

-5.54

0.000

-.1672783

-.077029

gdp

      

--.

.6148317

.0816434

7.53

0.000

.4478522

.7818112

L1.

-.1947507

.0489473

-3.98

0.000

-.2948591

-.0946423

cpi

      

--.

.0181704

.0143775

1.26

0.216

-.0112348

.0475757

L1.

.1068964

.0167063

6.40

0.000

.0727283

.1410646

liq

      

L1.

.9285027

.6717476

1.38

0.177

-.4453755

2.302381

liq1rate

-.0118667

.0438091

-0.27

0.788

-.1014665

.077733

liq1rate1

-.0430749

.0364825

-1.18

0.247

-.11769

.0315402

cap

      

L1.

-.0537768

1.705749

-0.03

0.975

-3.542426

3.434872

cap1rate

.0216311

.0650949

0.33

0.742

-.1115029

.1547651

cap1rate1

.0121737

.0634756

0.19

0.849

-.1176484

.1419958

_cons

-1.052049

.9477637

-1.11

0.276

-2.990444

.8863451

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1 L.cap cap1rate cap1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1 L.cap cap1rate cap1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.48 Pr > z = 0.001 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.95 Pr > z = 0.344

Sargan test of overid. restrictions: chi2(41) = 200.86 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(41) = 21.81 Prob > chi2 = 0.994 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(14)

=

16.85

Prob

>

chi2

=

0.264

Difference (null H = exogenous): chi2(27)

=

4.96

Prob

>

chi2

=

1.000

Hansen test excluding group: chi2(35)

=

16.93

Prob

>

chi2

=

0.996

Difference (null H = exogenous): chi2(6)

=

4.88

Prob

>

chi2

=

0.559

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.7. Kết quả ước lượng mô hình (4.1) sử dụng đặc điểm quy mô, thanh khoản, và vốn hóa

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 71

Obs per group: min

=

7

F(16, 29) = 1050.13

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.5571485

.0935599

5.95

0.000

.3657971

.7484999

rate

      

--.

-.1285402

.0382982

-3.36

0.002

-.2068689

-.0502116

L1.

.0649837

.0501217

1.30

0.205

-.0375266

.167494

gdp

      

--.

.1900537

.126707

1.50

0.144

-.0690913

.4491986

L1.

-.3485914

.0525653

-6.63

0.000

-.4560995

-.2410833

cpi

      

--.

.0822325

.0201086

4.09

0.000

.0411059

.1233592

L1.

-.0133686

.0340265

-0.39

0.697

-.0829606

.0562233

size

      

L1.

.3203392

.1357901

2.36

0.025

.0426173

.5980611

size1rate

.0138705

.005192

2.67

0.012

.0032517

.0244893

size1rate1

-.0008301

.0043102

-0.19

0.849

-.0096454

.0079853

liq

      

L1.

-.0458372

.6246038

-0.07

0.942

-1.323295

1.231621

liq1rate

.0154562

.0460302

0.34

0.739

-.0786862

.1095986

liq1rate1

-.0399053

.0322981

-1.24

0.227

-.1059624

.0261518

cap

      

L1.

-.4207595

2.020283

-0.21

0.836

-4.552702

3.711183

cap1rate

.2112643

.0968293

2.18

0.037

.0132262

.4093025

cap1rate1

-.0390466

.0943169

-0.41

0.682

-.2319464

.1538532

_cons

8.516561

2.329934

3.66

0.001

3.751311

13.28181

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 L.liq liq1rate liq1rate1 L.cap cap1rate cap1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1 L.liq liq1rate liq1rate1 L.cap cap1rate cap1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.57 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.49 Pr > z = 0.624

Sargan test of overid. restrictions: chi2(54) = 207.53 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(54) = 17.00 Prob > chi2 = 1.000 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:

Hansen test excluding group: chi2(18)

=

16.32

Prob

>

chi2

=

0.570

Difference (null H = exogenous): chi2(36)

=

0.68

Prob

>

chi2

=

1.000

Hansen test excluding group: chi2(48)

=

17.08

Prob

>

chi2

=

1.000

Difference (null H = exogenous): chi2(6)

=

-0.08

Prob

>

chi2

=

1.000

GMM instruments for levels

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi)

B.8. Kết quả ước lượng mô hình (4.2) sử dụng đặc điểm quy mô

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 40

Obs per group: min

=

7

F(13, 29) = 545.47

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.5737825

.0708745

8.10

0.000

.4288278

.7187372

rate

      

--.

-.114008

.0277272

-4.11

0.000

-.1707164

-.0572995

L1.

.0250849

.0356873

0.70

0.488

-.0479037

.0980736

gdp

      

--.

.2671525

.0979116

2.73

0.011

.0669007

.4674043

L1.

-.3596413

.0479697

-7.50

0.000

-.4577502

-.2615323

cpi

      

--.

.0771631

.0147382

5.24

0.000

.04702

.1073062

L1.

.0117424

.0244465

0.48

0.635

-.0382564

.0617412

size

      

L1.

.2875082

.064797

4.44

0.000

.1549834

.420033

size1rate

.006203

.0026609

2.33

0.027

.0007608

.0116451

size1rate1

.0014844

.0028656

0.52

0.608

-.0043763

.0073452

d1

.0545961

.1137638

0.48

0.635

-.178077

.2872692

d2

.2010285

.2163852

0.93

0.361

-.241529

.643586

d3

0

(omitted)

    

_cons

7.311025

1.519395

4.81

0.000

4.203514

10.41854

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.size size1rate size1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.58 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.49 Pr > z = 0.627

Sargan test of overid. restrictions: chi2(26) = 147.19 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(26) = 20.92 Prob > chi2 = 0.746 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels

Hansen test excluding group: chi2(9) = 19.75 Prob > chi2 = 0.020 Difference (null H = exogenous): chi2(17) = 1.17 Prob > chi2 = 1.000

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3)

Hansen test excluding group: chi2(18) = 17.84 Prob > chi2 = 0.466 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 3.08 Prob > chi2 = 0.929

B.9. Kết quả ước lượng mô hình (4.2) sử dụng đặc điểm thanh khoản

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 40

Obs per group: min

=

7

F(13, 29) = 444.09

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.8759028

.0304291

28.78

0.000

.8136682

.9381373

rate

      

--.

-.0120719

.018899

-0.64

0.528

-.0507247

.0265808

L1.

-.1107944

.0225607

-4.91

0.000

-.1569362

-.0646526

gdp

      

--.

.5841964

.0829219

7.05

0.000

.4146019

.7537908

L1.

-.2205824

.0438284

-5.03

0.000

-.3102216

-.1309432

cpi

      

--.

.0249911

.0127536

1.96

0.060

-.001093

.0510751

L1.

.0992002

.0175895

5.64

0.000

.0632257

.1351747

liq

      

L1.

.4566469

.7093674

0.64

0.525

-.9941724

1.907466

liq1rate

.0032315

.0511597

0.06

0.950

-.1014019

.1078649

liq1rate1

-.0106388

.0342579

-0.31

0.758

-.0807039

.0594264

d1

.0759669

.1100237

0.69

0.495

-.1490567

.3009905

d2

.2819059

.2136878

1.32

0.197

-.1551349

.7189466

d3

0

(omitted)

    

_cons

-.7343867

1.048517

-0.70

0.489

-2.878845

1.410072

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.liq liq1rate liq1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.46 Pr > z = 0.001 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.17 Pr > z = 0.244

Sargan test of overid. restrictions: chi2(26) = 104.44 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(26) = 24.50 Prob > chi2 = 0.548 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels

Hansen test excluding group: chi2(9) = 14.28 Prob > chi2 = 0.113 Difference (null H = exogenous): chi2(17) = 10.22 Prob > chi2 = 0.894

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3)

Hansen test excluding group: chi2(18) = 19.69 Prob > chi2 = 0.350 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 4.80 Prob > chi2 = 0.779

B.10. Kết quả ước lượng mô hình (4.2) sử dụng đặc điểm vốn hóa

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 40

Obs per group: min

=

7

F(13, 29) = 462.51

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000 max = 9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.8669635

.0498641

17.39

0.000

.76498

.968947

rate

      

--.

-.0208134

.0217849

-0.96

0.347

-.0653685

.0237418

L1.

-.1132549

.0236419

-4.79

0.000

-.1616079

-.0649019

gdp

      

--.

.607463

.076439

7.95

0.000

.4511277

.7637982

L1.

-.2448576

.0496153

-4.94

0.000

-.3463323

-.143383

cpi

      

--.

.033512

.0134341

2.49

0.019

.0060361

.0609878

L1.

.1036331

.017257

6.01

0.000

.0683385

.1389277

cap

      

L1.

-.4153922

1.489609

-0.28

0.782

-3.461984

2.6312

cap1rate

.0103189

.048974

0.21

0.835

-.0898442

.110482

cap1rate1

.0042839

.0677113

0.06

0.950

-.1342014

.1427691

d1

.0246333

.1479113

0.17

0.869

-.2778793

.3271458

d2

.2053339

.262499

0.78

0.440

-.3315369

.7422046

d3

0

(omitted)

    

_cons

-.0939332

1.027048

-0.09

0.928

-2.194481

2.006615

Instruments for first differences equation Standard

D.(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(L.lnloan L.cap cap1rate cap1rate1)

Instruments for levels equation Standard

rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3

_cons

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.(L.lnloan L.cap cap1rate cap1rate1)

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.50 Pr > z = 0.000 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.19 Pr > z = 0.234

Sargan test of overid. restrictions: chi2(26) = 138.41 Prob > chi2 = 0.000 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(26) = 24.01 Prob > chi2 = 0.575 (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels

Hansen test excluding group: chi2(9) = 14.65 Prob > chi2 = 0.101 Difference (null H = exogenous): chi2(17) = 9.36 Prob > chi2 = 0.928

iv(rate L.rate gdp L.gdp cpi L.cpi d1 d2 d3)

Hansen test excluding group: chi2(18) = 20.59 Prob > chi2 = 0.301 Difference (null H = exogenous): chi2(8) = 3.43 Prob > chi2 = 0.905

B.11. Kết quả ước lượng mô hình (4.3) sử dụng đặc điểm quy mô

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM

Group variable: crossid

Number of obs

=

265

Time variable : timeid

Number of groups

=

30

Number of instruments = 43

Obs per group: min

=

7

F(12, 29) = 1029.60

avg

=

8.83

Prob > F = 0.000

max

=

9

lnloan

Coef.

Robust Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnloan

      

L1.

.6909622

.1326364

5.21

0.000

.4196902

.9622341

rate

      

--.

-1.031847

.3230847

-3.19

0.003

-1.692629

-.3710646

L1.

.6027843

.1841679

3.27

0.003

.2261186

.9794501

gdp

      

--.

.2300899

.155776

1.48

0.150

-.0885078

.5486875

L1.

-.7085794

.1434497

-4.94

0.000

-1.001967

-.4151919

cpi

      

--.

.1603575

.0375792

4.27

0.000

.0834993

.2372156

L1.

-.0826891

.0579773

-1.43

0.164

-.201266

.0358879

size

      

L1.

.1830053

.1265173

1.45

0.159

-.0757517

.4417623

Xem tất cả 70 trang.

Ngày đăng: 09/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí