Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 2


Nhân Dân Lào” với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé trong sự nghiệp phát triển ngành ngân hàng vì mục tiêu phát triển nền kinh tế đất nước.

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Việc nghiên cứu hoạt động TTTD trên thế giới đã được đẩy mạnh, đã có rất nhiều bài viết, công trình khoa học được công bố, đây chính là nguồn tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu luận án. Ví dụ một vài nghiên cứu về TTTD đã đăng tải trên diễn đàn WB như: Bài toán mô hình kinh tế

lượng chứng minh hiệu quả

TTTD của tác giả

Craig Mcintosh và Bruce

wydick, giáo sư trường đại học Francisco, tháng 9/2004; Nghiên cứu về vai

trò và hiệu quả

của chia sẻ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 206 trang tài liệu này.

TTTD của tác giả

Tulllio Jappelli và Mareo

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 2

Pagano, năm 2005; Nghiên cứu về hệ thống báo cáo TTTD trên toàn cầu,

vai trò của nhà nước đối với hệ

thống, của tác giả

Margaret Miller, năm

2000; Nghiên cứu sự phát triển của hệ thống báo cáo TTTD trên thế giới của tác giả Leora Klapper, thuộc nhóm nghiên cứu phát triển về tài chính WB, năm 2003; Nghiên cứu sự phát triển của TTTD tiêu dùng ở Nam Á của

nhóm nghiên cứu phát triển về tài chính WB, năm 2004. Nhìn chung, các

công trình nghiên cứu trên thế

giới về

TTTD cũng chưa hệ

thống, vẫn

mang tính rời rạc, chủ yếu là tập trung nghiên cứu về hiệu quả, lợi ích của TTTD và xây dựng cơ chế vận hành cho cơ quan TTTD tư nhân, khuyến khích cho việc hình thành, phát triển cơ quan TTTD tư nhân tại các nước đang phát triển.

2.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

Tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đã có những công trình nghiên cứu về hoạt động thông tin tín dụng của hệ thống ngân hàng và các công trình liên quan đến một số khía cạnh khác nhau của hệ thống TTTD


tương đối đầy đủ và toàn diện về vấn đề này. Một số công trình đã công bố liên quan đến đề tài nghiên cứu như sau:

(1) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện của Trung tâm Thông tin tín dụng NHNN Việt Nam, "Gii pháp phát trin và nâng cao hiu quhot động thông tin tín dng NHNN Vit Nam đến năm 2010”. Nội dung cơ bản: nghiên cứu về lý luận TTTD, đi sâu vào nghiên cứu về cơ quan TTTD công trực thuộc NHTW, nghiên cứu thực trạng hoạt động TTTD của NHNN Việt Nam với trọng tâm chính là Trung tâm TTTD và đưa ra các giải pháp phát triển đối với Trung tâm TTTD đến năm 2010. Đánh giá mặt tích cực: Công trình đã nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của hoạt động TTTD, đã đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể cho phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm TTTD NHNN đến năm 2010. Đến nay Trung tâm TTTD NHNN Việt Nam đã nghiên cứu khái quát đầy đủ lý luận về TTTD và hệ thống TTTD, về cấu trúc, vận hành hệ thống, đưa ra được các loại hình dịch vụ TTTD, đặc biệt là về dịch vụ xếp loại tín dụng doanh nghiệp; dịch vụ thông tin tiêu dùng cá nhân và thể tiêu dùng. Ngoài ra đã nghiên cứu đưa ra đề án thành lập các công ty TTTD tư.

(2) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện của Trung tâm Thông tin tín

dụng NHNN Việt Nam, “Giải pháp hoàn thiện một bước việc phân tích,

xếp loi doanh nghip đối vi hot động thông tin tín dng”. Nội dung chính của đề tài: nghiên cứu đưa ra phương pháp xếp loại tín dụng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng để áp dụng trong thực tiễn tại trung tâm TTTD. Đánh giá mặt tích cực: đưa ra một phương pháp đánh giá, xếp loại doanh nghiệp tương đối chi tiết, đề tài đã đi vào đánh giá, xếp loại doanh nghiệp tương đối kỹ về mặt tài chính doanh nghiệp, đồng thời đưa ra một thang tính điểm hợp lý và xếp doanh nghiệp thành 9 loại. Đây là một bước tiến


triển trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đối với dịch vụ tính điểm và xếp loại doanh nghiệp, thực sự là một thành công đáng kể của các nhà chính

sách ngân hàng trung ương. Đến nay, tại Trung tâm TTTD NHNN Việt

Nam đã thực hiện đầy đủ các loại hình dịch vụ TTTD đó là báo cáo TTTD doanh nghiệp, báo cáo TTTD về cá nhân, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và dịch vụ cảnh báo tín dụng.

(3) Ngoài ra, còn có một số luận án thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng đã nghiên cứu về hệ thống TTTD ngân hàng. Nhưng chỉ nghiên cứu về một số khía cạnh, một dịch vụ cụ thể của TTTD, chưa có một luận án nghiên cứu tổng thể về hệ thống TTTD ngân hàng.

2.2. Tình hình nghiên cứu ở CHDCND Lào


Hoạt động thông tin tín dụng là vấn đề

rất mới đối với hệ

thống

ngân hàng CHDCND Lào. Nhưng cả về lý luận và thực tiễn đang đòi hỏi phải nhanh chóng phát huy vai trò hiệu quả to lớn của TTTD. Hoạt động TTTD như là một công cụ phục vụ quản lý nhà nước không thể thiếu được

của Ngân hàng Nhà nước và hỗ

trợ

kinh doanh hiệu quả của các TCTD,

góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phát

triển kinh tế ­ xã hội, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động phù hợp với đường lối phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng đáp ứng nhu cầu tín dụng,

cung

ứng các dịch vụ

ngân hàng thuận lợi cho xã hội, nâng cao năng lực

giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay tại CHDCND Lào chưa có công trình, đề tài nào nghiên cứu về lĩnh vực này được triển khai. Cơ sở lý luận về TTTD chưa khái quát đầy đủ, về cơ cấu vận hành hệ thống chưa đưa ra được các loại hình dịch vụ TTTD, đặc biệt là chưa nghiên cứu về dịch vụ xếp loại tín dụng doanh nghiệp. Chủ yếu chỉ cung


cấp 2 dịch vụ nhân.

đó là báo cáo TTTD doanh nghiệp và báo cáo TTTD về cá

2.3. Những kết quả chủ yếu của các công trình nghiên cứu trên

­ Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về TTTD.

­ Nghiên cứu thực trạng hoạt động TTTD của NHNN Việt Nam với trọng tâm chính là Trung tâm TTTD ở giai đoạn những năm đầu thế kỷ 21.

­ Công trình đưa ra các giải pháp phát triển Trung tâm TTTD của NHNN Việt Nam đến năm 2010

­ Nghiên cứu phương pháp xếp loại doanh nghiệp đối với hoạt động

TTTD để Nam.

áp dụng trong thực tiễn tại Trung tâm TTTD của NHNN Việt

2.4. Những khoảng hở của đề tài luận án

Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài đã công bố và các kết quả đạt được từ các công trình này là chưa nhiều. Nên còn một số khoảng hở đặt ra để tác giả tiếp tục nghiên cứu đề tài luận án.

­ Hệ thống hóa luận giải những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống TTTD (khái niệm, lợi ích, cấu trúc, vận hành, các dịch vụ...).

­ Kinh nghiệm về hoạt động của hệ thống TTTD các nước trên thế giới và cần rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng cho việc hoàn thiện hệ thống TTTD của CHDCND Lào.

­ Cần đánh giá đầy đủ và toàn diện thực trạng vận hành, cung cấp các dịch vụ, những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế đang tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại đó của Trung tâm TTTD của NHNN nói riêng và hệ thống TTTD nói chung của CHDCND Lào.

­ Đưa ra giải pháp nào cho hợp lý nhất, có luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn thiện hệ thống TTTD của CHDCND Lào.


Đây là lần đầu tiên một luân án tiến sĩ nghiên cứu tổng thể về vấn đề này, nội dung nghiên cứu trọng tâm của đề tài là tổng hợp những cơ sở lý luận về TTTD và hệ thống TTTD ngân hàng, các điều kiện để phát triển hệ thống ngân hàng, đánh giá phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống

TTTD ngân hàng CHDCND Lào và đề xuất những giải pháp khắc phục

những nguyên nhân và hạn chế của hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND

Lào để

phát triển hệ

thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào. Đối với

CHDCND Lào vấn đề nghiên cứu này còn rất mới mẻ, trong thực tiễn còn

nhiều mặt về

hoạt động của hệ

thống dịch vụ

chưa được thực hiện, tài

liệu tham khảo rất thiếu, kinh nghiệm thực tiễn cũng ít,… Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống, có cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện hệ thống TTTD ngân hàng là một vấn đề rất cấp bách đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng CHDCND Lào.

3. Mục đích nghiên cứu đề tài

Những vấn đề cơ bản và nội dung vận hành cụ thể đối với các cơ quan tổ chức thu thập, quản lý và cung cấp TTTD của hệ thống ngân hàng CHDCND Lào, cụ thể là:

­ Hệ

thống hóa và nâng cao nhận thức những vấn đề

lý luận về

TTTD, hệ thống TTTD, các điều kiện để hoàn thiện hệ thống TTTD ngân

hàng thông qua việc nghiên cứu sự

phát triển về

hoạt động TTTD ngân

hàng của một số CHDCND Lào.

nước để

rút ra bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng

­ Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động TTTD trong hệ thống

ngân hàng CHDCND Lào về

quy trình tổ

chức hoạt động và thực trạng

hoạt động của hệ

thống TTTD trong thời gian qua, để

nhận thức được


thuận lợi và khó khăn; thách thức đối với sự

phát triển hệ

thống TTTD

trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế hiện đại hóa.

­ Xác lập những mục tiêu, định hướng và đề ra những giải pháp có tính khả thi, đồng thời đưa ra các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ CHDCND Lào về các biện pháp hoàn thiện nhằm phát triển hệ thống TTTD trong hệ thống ngân hàng CHDCND Lào.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài


Đối tượng nghiên cứu đề của hệ thống TTTD ngân hàng.

tài là TTTD, hệ

thống TTTD, hoạt động

Phạm vi nghiên cứu đề tài là hệ thống TTTD ngân hàng nói chung và hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào nói riêng, không nghiên cứu về TTTD phục vụ cho các ngành khác. Cũng như không nghiên cứu về mặt kỹ thuật tin học, kỹ thuật lập trình cho hệ thống TTTD ngân hàng.

NHTM là loại hình TCTD chủ yếu trong nền kinh tế, nên phạm vi nghiên cứu đề tài luận án là hoạt động tín dụng và thông tin tín dụng của NHTM.

Thực trạng hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào từ năm 2001 ­ năm 2014.

Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống TTTD đến

năm 2020.

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài


Đề tài kết hợp một số phương pháp trong nghiên cứu khoa học là

phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp phân tích tổng hợp và phối hợp dùng các bảng biểu, mô hình để minh hoạ.


Phương pháp dung vật biện chứng là coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác.

Phương pháp duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, là kết quả của sự vân dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại.

Phương pháp tiếp cận hệ thống là cách xem xét đối tượng trong hệ thống như một hệ toàn vẹn phát triển động, trong quá trình sinh thành thông qua giải quyết những mâu thuẫn bên trong, do những tương tác hợp quy luật giữa các thành tố của hệ thống. Vạch ra được bản chất toàn vẹn của hệ thống qua việc phát hiện ra được: cấu trúc của hệ thống, quy luật

tương tác giữa các thành tố

của hệ

thống, tính toàn vẹn. Thuộc loại

phương pháp triết học, là sự cụ thể hoá của phép biện chứng duy vật, sự khái quát hoá của các phương pháp điều khiển học.

Phương pháp phân tích tổng hợp là nghiên cứu các tài liệu, lý luận khác nhau bằng cách phân tích chúng thành từng bộ phận để tìm hiểu sâu sắc về đối tượng. Tổng hợp là liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã được phân tích tạo ra một hệ thông lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc về đối tượng.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài nghiên cứu

Ý nghĩa khoa hc ca lun án: Luận án hệ hống hóa, phân tích và bổ sung nhận thức, ý nghĩa, vai trò, nội dung về hệ thống TTTD và hoạt động

TTTD trong hệ

thống ngân hàng, những nhân tố

tác động đến hoạt động

TTTD ngân hàng. Từ đó, đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện


hệ thống TTTD trong việc phát triển hoạt động TTTD ngân hàng CHDCND Lào.

Ý nghĩa thc tin ca lun án: Luận án đi sâu phân tích, đánh giá

thực trạng hoạt động TTTD trong hệ thống ngân hàng để tìm ra những ưu

điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và rút ra bài học kinh

nghiệm. Từ đó, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phát triển hoạt động TTTD trong hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào.

7. Kết cấu đề tài

Đề tài có kết cấu truyền thống gồm 3 phần:

Chương 1:

Lý luận cơ bản về thông tin tín dụng và hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng.

Chương 2:

Thực trạng hệ thống thông tin tín dụng trong hệ hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

thống ngân

Chương 3:

Giải pháp hoàn thiện hệ

thống thông tin tín dụng trong hệ

thống ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Xem tất cả 206 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *