Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 15


MĐĐU2

-4,925

149

,000

-,280

-,39

-,17

MĐĐU3

-5,796

149

,000

-,327

-,44

-,22

MĐĐU4

-5,009

149

,000

-,267

-,37

-,16

MĐĐU5

-3,574

149

,000

-,200

-,31

-,09

MĐĐU6

-6,223

149

,000

-,380

-,50

-,26

MĐĐU7

-4,350

149

,000

-,247

-,36

-,13

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 123 trang: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Content Marketing trên Facebook của Công ty Cổ phần Công nghệ VFFTECH - 15


NHÓM MỨC ĐỘ ĐỒNG CẢM


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

MĐĐC1

150

3,95

,622

,051

MĐĐC2

150

3,81

,610

,050

MĐĐC3

150

3,65

,687

,056

MĐĐC4

150

3,77

,647

,053

MĐĐC5

150

3,82

,614

,050


One-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

MĐĐC1

-1,051

149

,295

-,053

-,15

,05

MĐĐC2

-3,883

149

,000

-,193

-,29

-,09

MĐĐC3

-6,301

149

,000

-,353

-,46

-,24

MĐĐC4

-4,293

149

,000

-,227

-,33

-,12

MĐĐC5

-3,591

149

,000

-,180

-,28

-,08


NHÓM PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

PTHH1

150

3,66

,654

,053

PTHH2

150

3,73

,598

,049

PTHH3

150

3,92

,512

,042

PTHH4

150

3,92

,585

,048

PTHH5

150

3,93

,614

,050


One-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

PTHH1

-6,371

149

,000

-,340

-,45

-,23

PTHH2

-5,459

149

,000

-,267

-,36

-,17

PTHH3

-1,914

149

,058

-,080

-,16

,00

PTHH4

-1,674

149

,096

-,080

-,17

,01

PTHH5

-1,463

149

,146

-,073

-,17

,03


NHÓM ĐÁNH GIÁ CHUNG


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

ĐGC1

150

3,91

,623

,051

ĐGC2

150

3,85

,632

,052

ĐGC3

150

3,87

,726

,059


One-Sample Test


Test Value = 4

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

ĐGC1

-1,703

149

,091

-,087

-,19

,01

ĐGC2

-2,972

149

,003

-,153

-,26

-,05

ĐGC3

-2,136

149

,034

-,127

-,24

-,01

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số