Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình - 8

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU


Trong thời gian thực tập tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Tuyên Hóa, tôi đã chọn đề tài “Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình”.

- Mục đích nghiên cứu:

Hệ thống hóa một số lý luận chung về tín dụng ngân hàng, vai trò của tín dụng

đối với phát triển kinh tế ở nông thôn.

Đánh giá tình hình cho vay và phân tích hiệu quả của hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn trên địa bàn; hiệu quả sử dụng vốn của hộ sản xuất.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân

hàng đối với việc phát triển kinh tế hộ sản xuất trên địa bàn nghiên cứu

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 66 trang: Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình

- Dữ liệu phục vụ nghiên cứu đề tài:

+ Dữ liệu thứ cấp: Các nguồn số liệu về hoạt động cho vay vốn tín dụng đối với hộ sản xuất ở huyện Tuyên Hoá trong 3 năm 2007 – 2009 thông qua phòng kế hoạch - kinh doanh của ngân hàng NN&PTNT huyện Tuyên Hoá; các tài liệu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội của địa phương; nguồn tài liệu từ niên giám thống kê huyện Tuyên Hóa năm 2008; các tài liệu thu thập từ sách báo, tạp chí,..

Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình - 8

+ Dữ liệu sơ cấp: Số liệu được thu thập qua bảng điều tra về tình hình vay vốn và sử dụng vốn của các hộ sản xuất.

- Phương pháp nghiên cứu:

+ Phương pháp thu thập số liệu: Phương pháp chuyên gia, tham khảo ý kiến;

Phương pháp điều tra chọn mẫu.

+ Phương pháp phân tích thống kê: Tổng hợp thống kê; Thống kê mô tả;

Phương pháp so sánh; Phương pháp hạch toán kinh tế,...

- Kết quả đạt được:

86

Góp phần hệ thống hoá những luận điểm cơ bản về kinh tế trong nền kinh tế hộ nước ta, cũng như những vấn đề cơ bản về vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nềnviii

kinh tế nói chung và việc phát triển kinh tế hộ sản xuất nói riêng trong nền kinh tế thị trường. Từ đó đưa ra những luận cứ để vận dụng trong thực tiễn quản lý, chỉ đạo thực hiện vấn đề đầu tư tín dụng đối với kinh tế hộ sản xuất.

Nắm được thực trạng việc đầu tư tín dụng của ngân hàng NN&PTNT đối với hộ sản xuất và tình hình vay vốn, thực tế sử dụng vốn vay của các hộ sản xuất ở huyện Tuyên Hóa.

87

Tìm ra được những nguyên nhân làm ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với kinh tế hộ sản xuất tại chi nhánh.


ix

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số