Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình - 1

Phần I: Đặt Vấn Đề 1.1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Việt Nam Đang Tập Trung Vào Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa (Cnh- Hđh) Đất Nước, Trước Hết Là Cnh-Hđh Nông Nghiệp Nông Thôn. Trong Lộ Trình Việt Nam Trở Thành Nước Công ...

Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình - 2

Trong những năm qua, các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng đã giúp hàng vạn hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển mở rộng ngành nghề, góp phần ...

Tình Hình Huy Động Vốn Tại Chi Nhánh Giai Đoạn 2007 – 2009

Qua đó cũng cho chúng ta thấy chi nhánh đã phát triển các công cụ nợ mới rất tốt, bên cạnh vay ngân hàng cấp trên, và các nguồn ủy thác đầu tư (UTĐT), chi nhánh còn mở rộng các công cụ nợ truyền thống, đối tượng mục tiêu của ...

Tình Hình Sử Dụng Vốn Vay Thực Tế Của Các Hộ Điều Tra

Bảng 13: Tình hình sử dụng vốn vay thực tế của các hộ điều tra Ch ỉ tiêu Hương Hóa Thanh Hóa Bình quân chung Số hộ (Hộ) STBQH (Trđ) Số hộ (Hộ) STBQH (Trđ) Số hộ (Hộ) STBQH (Trđ) Trồng trọt 3 7,67 6 5,69 9 6,35 Chăn nuôi 14 16,79 13 18 27 ...

Một Số Nhận Xét, Ý Kiến Của Các Hộ Điều Tra

Mong muốn quay lại vay tiếp tại chi nhánh chỉ có 3 hộ mong muốn vay tiếp ở NH chính sách. Điều đó chứng tỏ hiệu quả tín dụng đối với HSX tại chi nhánh trong thời gian qua đã đạt được kết quả khá tốt, các hộ sản xuất đã đạt ...

Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình - 7

PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Nguồn vốn tín dụng của ngân hàng thực sự có một vai trò to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất. Với nguồn vốn này các ...

Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình - 8

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Trong thời gian thực tập tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Tuyên Hóa, tôi đã chọn đề tài “Đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí