Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế - 9


CorrelationsDU

HH

NL

TC

BA

DC

HL

DU

Pearson Correlation

1

.115

.116

.074

-.023

-.066

.379**


Sig. (2-tailed)


.126

.123

.327

.764

.383

.000


N

177

177

177

177

177

177

177

HH

Pearson Correlation

.115

1

.125

-.053

-.005

-.171*

.374**


Sig. (2-tailed)

.126


.097

.483

.943

.023

.000


N

177

177

177

177

177

177

177

NL

Pearson Correlation

.116

.125

1

.044

.125

.068

.477**


Sig. (2-tailed)

.123

.097


.561

.098

.371

.000


N

177

177

177

177

177

177

177

TC

Pearson Correlation

.074

-.053

.044

1

.068

.145

.308**


Sig. (2-tailed)

.327

.483

.561


.369

.054

.000


N

177

177

177

177

177

177

177

BA

Pearson Correlation

-.023

-.005

.125

.068

1

-.003

.354**


Sig. (2-tailed)

.764

.943

.098

.369


.970

.000


N

177

177

177

177

177

177

177

DC

Pearson Correlation

-.066

-.171*

.068

.145

-.003

1

.112


Sig. (2-tailed)

.383

.023

.371

.054

.970


.136


N

177

177

177

177

177

177

177

HL

Pearson Correlation

.379**

.374**

.477**

.308**

.354**

.112

1


Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.136N

177

177

177

177

177

177

177

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 77 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế - 9

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).


5.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Model Summary


Mode l


R


R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.764a

.584

.572

.36488

a. Predictors: (Constant), BA, HH, TC, DU, NL


ANOVAb


Model

Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

1

Regression

32.007

5

6.401

48.082

.000a


Residual

22.766

171

.133
Total

54.773

176
a. Predictors: (Constant), BA, HH, TC, DU, NL

b. Dependent Variable: HL


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

1

(Consta nt)

1.387

.178


7.773

.000
DU

.160

.028

.289

5.769

.000

.969

1.032


HH

.167

.027

.312

6.233

.000

.970

1.031


NL

.180

.026

.355

7.042

.000

.956

1.046


TC

.145

.027

.267

5.382

.000

.985

1.016


BA

.157

.026

.300

6.020

.000

.979

1.022

a. Dependent Variable: HLCollinearity DiagnosticsaDimensi Model on


Eigenval ue


Conditio n Index

Variance Proportions

(Constant

)


DU


HH


NL


TC


BA

1

1

5.640

1.000

.00

.00

.00

.00

.00

.00


2

.103

7.403

.00

.02

.53

.00

.17

.17


3

.088

7.998

.00

.34

.04

.09

.18

.31


4

.078

8.483

.00

.11

.25

.60

.13

.05


5

.071

8.893

.00

.38

.02

.22

.29

.28


6

.019

17.040

1.00

.15

.15

.08

.22

.20

a. Dependent Variable: HL


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách của tác giả: Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (tập 1, 2), nhà xuất bản Hồng Đức.

2. Giáo trình quản trị dịch vụ

3. Quản trị marketing của Philip Kotler

4. Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ than toán nội địa tại ngân hàng ngoại thương Cần Thơ” của tác giả Nguyễn Như Quỳnh (2007)

5. Luận văn tốt nghiệp “Đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ của ngân hàng BIDV, chi nhánh Huế” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Sương (2015).

6. Luận văn tốt nghiệp: “Giải pháp phát triển dịch vụ kinh doanh thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế” của tác giả Nguyễn Thị Nhật Tiên (2012)

7. Quyết định của Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước số 20/2007 QĐ-NHNN 15/05/2007. http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/vbqppl/vbqpplnhnn?year=2010&_afrLoop=29437856626852835&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=if39h6nd9_1#%40%3F_afrWindowId%3Dif39h6nd9_1%26_afrLoop%3D29437856626852835%26year%3D2010%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dif39h6nd9_33

8. Các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng http://www.uef.edu.vn/newsimg/tap-chi-uef/2015-01-02-20/7.pdf

9. “Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ” của tác giả: Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh_trường Đâị học kinh tế-Đại học quốc gia Hà Nội (2013)

http://tapchi.vnu.edu.vn/upload/2014/01/1001/2.pdf

10. Mô hình nghiên cứu và kiểm định thang đo trong mô hình với SPSS http://nghiencuudinhluong.com/mo-hinh-nghien-cuu-va-kiem-dinh-thang-trong-mo-hinh-voi-spss/

11. Hệ số tương quan Pearson http://vietlod.com/tuong-quan-pearson-spss

Xem tất cả 77 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí