Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 8


CorrelationsHL

TC

PT

DC

DU

NL

HL

Pearson Correlation


1

.332**

.390**

.472**

.181*

.271**


Sig. (2-tailed)


.000

.000

.000

.033

.001


N

140

140

140

140

140

140

TC

Pearson Correlation


.332**


1


.000


.000


.000


.000


Sig. (2-tailed)

.000


1.000

1.000

1.000

1.000


N

140

140

140

140

140

140

PT

Pearson Correlation


.390**


.000


1


.000


.000


.000


Sig. (2-tailed)

.000

1.000


1.000

1.000

1.000


N

140

140

140

140

140

140

DC

Pearson Correlation


.472**


.000


.000


1


.000


.000


Sig. (2-tailed)

.000

1.000

1.000


1.000

1.000


N

140

140

140

140

140

140

DU

Pearson Correlation


.181*


.000


.000


.000


1


.000


Sig. (2-tailed)

.033

1.000

1.000

1.000


1.000


N

140

140

140

140

140

140

NL

Pearson Correlation


.271**


.000


.000


.000


.000


1


Sig. (2-tailed)

.001

1.000

1.000

1.000

1.000N

140

140

140

140

140

140

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 71 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 8


Mode l


R


R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin- Watson

1

.769a

.591

.575

.65164735

1.881


ANOVAb


Model

Sum of Squares


df

Mean Square


F


Sig.

1

Regression

82.098

5

16.420

38.667

.000a


Residual

56.902

134

.425
Total

139.000

139

Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.

Collinearity StatisticsB

Std. Error


Beta


Tolerance


VIF

1 (Constant)

1.525E-16

.055


.000

1.000TC

.332

.055

.332

6.005

.000

1.000

1.000

PT

.390

.055

.390

7.049

.000

1.000

1.000

DC

.472

.055

.472

8.534

.000

1.000

1.000

DU

.181

.055

.181

3.270

.001

1.000

1.000

NL

.271

.055

.271

4.906

.000

1.000

1.000

a. Dependent Variable:

HL


Residuals StatisticsaMinimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

-1.6686575E0

1.8392493E0

.0000000

.76852502

140

Residual

-1.92425048E0

1.54775906E0

.00000000

.63981974

140

Std. Predicted Value

-2.171

2.393

.000

1.000

140

Std. Residual

-2.953

2.375

.000

.982

140

Xem tất cả 71 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí