Chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp định BASEL II và việc áp dụng tại Việt Nam - 1511.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006), Báo cáo Tổng kết hoạt động năm

2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006, Hà Nội.

12.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Báo cáo thường niên NHNN Việt

Nam 2004, Hà Nội

13.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2003), Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế

của ngành ngân hàng Việt Nam, Quyết định 663/QĐ-NHNN ngày 26/6/2003, Hà Nội.

14.

Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế

hội nhập, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội

15.

Nguyễn Văn Tiến ( 2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,

NXB Thống kê, Hà Nội

16.

David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Chính trị quốc gia,

Hà Nội.

17.

Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế quốc

dân, NXB Tài chính, Hà Nội, trang 4

18.

Edward W. Reed (2004), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội

19.

Báo cáo thường niên của Incombank, Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB,

Sacombank các năm 2002, 2003, 2004

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang tài liệu này.

Chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp định BASEL II và việc áp dụng tại Việt Nam - 15


B. Tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài20.

Basel Committee on Banking Supervision (2005), The History of the Basel

Committee and its Memberships, Basel.

21.

Basel Committee on Banking Supervision (2004), International

Convergence of Capital Measurement and Capital Stadards, A Revised Framework, Basel.

22.

Basel Committee on Banking Supervision (2000), Principles for Credit Risk

Management, Basel.

23.

Basel Committee on Banking Supervision (2004), Implementation of the new

capital adequacy framework in non-Basel Committee member countries, Basel.24.

The Global Implementation of Basel II: Prospects and Outstanding

Problems, www.bis.org.

25.

BCBS (2002), Core principles methodology, www.bis.org.

26.

Clive Wykes (2004), Lecture on Risk Management to Incombank’s senior

leaders, Paris.

27.

Delloitte & Touch Tomatsu (Financial Services, 2005), Understanding the

Framework. Adopting the Basel II Accord in Asia Pacific.

28.

Price Waterhouse & Coopers and Enterplan (2005), Proposals for Internal Audit and Supervision – Incombank Vietnam, AFD sponsored Incombank

Restructuring Project, Hanoi.

29.

Monetary Authority of Singapore (2005), Proposals for the Implementation

of Basel II in Singapore – Phase 1, www.mas.gov.sg .

30.

The World Bank (2002), Banking Sector Review, www.worldbank.org.


C. Website31.

www.bis.org (Bank for International Settlement).

32.

www.vnexpress.net (Công ty truyền thông FTP)

33.

www.vneconomy.com.vn (Thời báo kinh tế Việt Nam)

34.

www.sbv.gov.vn (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

35.

www.mof.gov.vn (Bộ Tài chính Việt Nam)

36.

www.fitchratings.com (Fitch ICBA)

37.

www.almprofessional.com (Diễn đàn chuyên nghiệp quản lý TSN/TSC)

38.

www.bai.org (Viện quản trị ngân hàng, Mỹ)

39.

www.banktech.com

40.

www.worldbank.org/vietnam


PHỤ LỤC 1

PHÂN NHÓM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NGÂN HÀNG


Phân nhóm cấp 1

Phân nhóm cấp 2

Các hoạt động

Dịch vụ tài chính

Corporate Finance

Dịch vụ tài chính cho tập đoàn

Corporate Finance

Mua lại và sáp nhập, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư nhân hoá/cổ phần hoá, chứng khoán hoá, các công cụ nợ của Chính phủ, cổ phiếu, hợp vốn, IPO (phát hành lần đầu ra công chúng)…

Dịch vụ Tài chính cho Chính phủ

Government Finance

Dịch vụ NHTM bán buôn

Merchant Banking

Dịch vụ tư vấn

Advisory

Dịch vụ mua bán

Trading & Sales

Kinh doanh

Sales

Trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối, hàng hoá, tín dụng, hợp đồng REPO, môi giới..

Tạo lập thị trường

Market Making

Ngân quỹ

Treasury

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Retail banking

Ngân hàng bán lẻ

Retail banking

Cho vay cá nhân, tiền gửi dân cư, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tín thác và bất động

sản

Dịch vụ ngân hàng tư

Private banking

Cho vay, tiền gửi (đối với khách hàng giàu có), dịch vụ ngân hàng, tín tác, bất

động sản và tư vấn đầu tưPhân nhóm cấp 1

Phân nhóm cấp 2

Các hoạt động


Dịch vụ thẻ

Card service

Các loại thẻ công ty, dịch

thẻ thương mại…

Khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp

Tài trợ dự án, bất động sản, tài trợ xuất khẩu, tín dụng thương mại, bao thanh toán, cho thue, cho

vay, bảo lãnh, hối phiếu…

Dịch vụ thanh toán

Khách hàng bên ngoài

Thanh toán và dịch vụ

nhờ thu, chuyển khoản, bù trừ

Dịch vụ đại lý

Agency services

Lưu ký


Đại diện

Tín thác

Quản lý tài sản

Asset Management

Quản lý


Quản lý đầu tư

Môi giới bán lẻ

Retail BrokeragePHỤ LỤC 2

MỘT SỐ CÔNG TY CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHẦN MỀM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ RỦI RO THEO BASEL II

(BASEL II COMPLIANCE)


BancWare (A SunGard Company)

88 Broad St.

Boston, MA 02110

Tel: (617) 542-2800

Fax: (617) 542-2100

http://www.risk.sungard.com/bancware/fundstransferpricing.html


Kamakura Corporation

2800 Woodlawn Drive, Suite 138

Honolulu, Hawaii 96822

Tel: 808-539-3847

info@kamakuraco.com sales@kamakuraco.com www.kamakura.com

MWI Solutions

949-474-8727

20101 SW Birch St, Suite 150M Newport Beach, CA, 92660

Sales: mwisales@mwisolutions.com

Customer Support:: mwisupport@mwisolutions.com http://www.mwisolutions.com/

Quantitative Risk Management (QRM)

181 West Madison Street 49th Floor

Chicago, Illinois 60602

(312) 782-1880

E-mail: geninfo@qrm.com www.qrm.com

Sendero Corporation

7272 E. Indian School Road, Suite 300 Scottsdale, AZ 85251

Tel: (602) 941-8112 or (800) 321-6899

Fax: (602) 946-8224

www.ips-sendero.com


Methodware

7 Switchbud Place, Suite 192C,

PMB 266,

Woodland, TX 77380, USA.


International Business Machines Corporation (IBM)

New Orchard Road Armonk, New York 10504 914-499-1900

USA


hoặc

IBM Corporation

1133 Westchester Avenue White Plains, New York 10604 United States


BMC Software

2101 City West Blvd.

Houston, Texas USA

77042 713-918-8800


PHỤ LỤC 3

TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH BASEL II TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC CHÂU Á


Quốc gia

Nội dung thực hiện

và kế hoạch thời gian

Quy định hiện tại

Nhật Bản

Tất cả các NHTM hoạt động tại Nhật Bản bắt buộc phải tuân thủ Basel II chậm nhất vào tháng 3/2007

- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

+ Đối với tất cả các NHTM hoạt động tại Nhật Bản và nước ngoài: tối thiểu 8%

+ Đối với các NHTM chỉ hoạt động tại Nhật Bản: tối thiểu 4%

- Thay đổi trong quy định về

đánh giá rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp và rủi ro

Hồng Kông

Thời điểm thực hiện Basel II: tháng 1/2007.

Hiện tại đang tiến hành tham vấn ý kiến các NHTM

- CAR: tối thiểu từ 8% - 16%

- Phương pháp tính rủi ro tín dụng: Basel I (có chỉnh sửa), Chuẩn hoá (SA) và Tự đánh giá nội bộ ở mức đơn giản (IRB foundation).

- Yêu cầu về công khai thông tin

hoạt động; báo cáo định kỳ

Singapore

Thời điểm thực hiện Basel II: tháng 3/2007.

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore sẽ ban hành thêm các hướng dẫn, quy định chi tiết.

- CAR: tối thiểu 8%

- Phương pháp tính toán rủi ro tín dụng tối thiểu: Chuẩn hoá (SA) và Tự đánh giá nội bộ (IRB).

- Cho phép NHTM lựa chọn phương pháp tính toán tỷ lệ vốn an

toàn tối thiểu phù hợp với mức độQuốc gia

Nội dung thực hiện

và kế hoạch thời gian

Quy định hiện tạirủi ro của mình.

Hàn Quốc

Thời điểm thực hiện Basel II (đối với cả NHTM trong nước và chi nhánh NHTM nước ngoài tại Hàn Quốc: tháng 12/2007.

Các NHTM trong nước phải hoàn tất xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro của ngân hàng mình vào cuối 2005.

NHTW xây dựng bản Dự thảo

cho cột trụ thứ 2 và cột trụ thứ 3 vào giữa năm 2005

- CAR: tối thiểu 8%

- Tính toán rủi ro tín dụng: phương pháp Chuẩn hoá và phương pháp Tự đánh giá nội bộ.

- Tính toán rủi ro tác nghiệp: phương pháp chỉ số cơ bản (BIA), phương pháp Chuẩn hoá, phương pháp Đo lường tiên tiến

– AMA (hiện đang xây dựng tài liệu hướng dẫn).

Đài Loan

Tuyên bố dự định áp dụng Basel II vào cuối năm 2006.

Thành lập Tổ đặc nhiệm về Hiệp định Basel II để đánh giá về tác động của Basel II tới Đài Loan và đề xuất mức áp dụng.

- Đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết.

- ủng hộ Basel II, tuy nhiên không mặn mà với phương pháp IRB trong tính toán rủi ro tín

dụng.

Trung Quốc

Dự kiến áp dụng đầy đủ Basel II vào năm 2010.

Tới 2007, tất cả các NHTM phải tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo Basel I.

Dự kiến tới 2009 sẽ sử dụng phương pháp IRB trong tính toán

rủi ro tín dụng.

- CAR: tối thiểu 8% (Basel I)

- Cơ quan giám sát hoạt động NHTM Trung Quốc đã ban hành quy định về quy trình rà soát giám sát và công khai thông tin phù hợp với Basel II.

Xem tất cả 132 trang.

Ngày đăng: 08/09/2023