Đánh Giá Chất Lượng Các Yếu Tố Phát Triển Du Lịch Bền Vững Của Tỉnh Nghệ An

Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 27


3.16. Mức độ thu hút đầu tư của Nghệ An

PL 20: Đánh giá của doanh nghiệp về mức độ thu hút đầu tư DL

tỉnh Nghệ AnFrequency

Valid Percent (%)

Rất cao

0

0.00

Cao

7

6.67

Trung bình

74

70.48

Thấp

20

19.05

Rất thấp

4

3.81

Total

105

100.00

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 248 trang: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 27

PL 21: Đánh giá một số chỉ tiêu ảnh hưởng tới mức độ thu hút đầu tư của ngành DL tỉnh Nghệ An

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.


Yes

No

Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Thủ tục hành

chính

74

31

0

3

6

45

20

2.90

0.98

Hiệu quả của các

dự án đầu tư thấp

54

51

0

4

5

40

5

1.98

0.80

Sự chỉ đạo của

chính quyền

51

54

0

8

30

11

2

1.52

0.65

Các vấn đề môi

trường DL

36

69

5

23

6

2

0

0.733

0.70

3.17. Hoạt động xúc tiến, quảng bá DL

PL 22: Đánh giá hiệu quả xúc tiến DL quốc tế và nội địa của tỉnh Nghệ An

Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.Frequency

Valid Percent (%)

Mean

Std.Deviation

Hiệu quả xúc tiến DL3.00

0.74

trong nước

Rất cao

13

12,38Cao

19

18,10Bình thường

37

35,24Thấp

27

25,71Rất thấp

9

8,57Total

105

100,00Hiệu quả xúc tiến DL2.44

0.72

quốc tế

8

7,62Rất cao

13

12,38Cao

19

18,10Bình thường

40

38,10Thấp

25

23,81Rất thấp

105

100,00Total


PL 23: Mức độ đáp ứng của các sản phẩm bổ sung phục vụ hoạt động DLFrequency

Valid Percent (%)

Rất cao

2

1.90

Cao

21

20.00

Bình thường

23

21.90

Thấp

50

47.62

Rất thấp

9

8.57

Total

105

100.00

3.18. Hoạt động xây dựng tour của các doanh nghiệp

PL 24: Hoạt động xây dựng tour DL của các doanh nghiệp kinh doanh

DL tỉnh Nghệ AnFrequency

Valid Percent (%)

Rất tốt

0

0.00

Tốt

14

13.33

Trung bình

24

22.86

Kém

65

61.90

Rất kém

2

1.90

Total

105

100.00

3.19. Nhân lực trong các doanh nghiệp DL

PL 25: Đánh giá một số chỉ tiêu về nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.


Yes

No

Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Nhu cầu sử dụng lao động

ngành DL của DN

105

0

0

0

15

75

15

4.00

0.54

Mức đãi ngộ của DN với

lao động ngành DL

105

0

5

21

61

18

0

2.88

0.74

Đầu tư của DN cho đào tạo

nhân lực ngành DL

105

0

7

50

30

18

0

2.56

0.85

PL 26: Đánh giá một số chỉ tiêu ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực ngành DL tỉnh Nghệ An

Với 1 là mức rất kém và 5 là mức rất tốt theo thang đo Likert. Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.


Yes

No

Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Chính sách của tỉnh về

đào tạo nguồn nhân lực DL


93


12


5


35


45


6


2


2.32


1.11

Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành

DL của tỉnh


98


7


15


0


53


24


6


2.86


0.77

Chính sách của DN về

thu hút nguồn nhân lực

105

0

15

49

30

9

2

2.37

0.90


3.20. Đánh giá chất lượng các yếu tố phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An

PL 27: Đánh giá chất lượng các yếu tố phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.


Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Cơ sở vật chất phục vụ DL

10

18

48

25

4

2.95

0.97

Chất lượng nguồn nhân lực DL

8

12

73

8

4

2.89

0.80

Trình độ quản lý của DN DL

12

16

61

15

1

2.78

0.87

Công tác xúc tiến, quảng bá DL của Tỉnh

29

50

15

9

2

2.10

0.97

Công tác quảng bá của các DN DL

2

65

24

13

1

2.49

0.77

Chính sách đầu tư và thu hút đầu tư của

Tỉnh cho cơ sở hạ tầng ngành DL

13

85

5

0

2

1.98

0.59

Chính sách tu bổ và nâng cấp các công

trình, di tích lịch sử, văn hoá của Tỉnh

40

45

10

9

1

1.91

0.95

Chất lượng của các chính sách phát triển bền vững ngành DL

7

29

51

17

1

2.77

0.84

Công tác bảo vệ an ninh trất tự tại các khu,

điểm DL

3

3

9

75

15

3.91

0.77

Sự tham gia của cộng đồng dân cư vào bảo

vệ môi trường và phát triển DL

0

10

78

12

5

3.11

0.63

Thái độ và ý thức của du khách

0

5

76

21

3

3.21

0.57

Nguồn: Điều tra của tác giả

3.21. Công tác xây dựng và quản lý quy hoạch của Nghệ An

PL 28: Đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch của Nghệ AnFrequency

Valid Percent (%)

Rất không tốt

10

9.52

Không tốt

30

28.57

Trung bình

34

32.38

Tốt

19

18.10

Rất tốt

12

11.43

Total

105

100.00

Nguồn: Điều tra của tác giả


3.22. Các thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động DL

PL 29: Đánh giá về các thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động DL


Frequency

Valid Percent (%)

Rất khó khăn

8

7.62

Khó khăn

61

58.10

Trung bình

17

16.19

Thuận lợi

13

12.38

Rất thuận lợi

6

5.71

Total

105

100.00

Nguồn: Điều tra của tác giả

3.23. Hoạt động liên kết trong phát triển DL tại Nghệ An

PL 31: Đánh giá về hoạt động liên kết trong ngành DL tỉnh Nghệ An

Với 1 là mức rất khó khăn và 5 là mức rất thuận lợi theo thang đo Likert. Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.


Yes

No

Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Liên kết của DL với các

lĩnh vực khác trong Tỉnh

105

0

16

16

12

61

0

3.12

0.76

Liên kết DL Nghệ An với

các tỉnh khác

105

0

8

73

8

12

4

2.34

0.92

Liên kết của các địa

phương trong Tỉnh về lĩnh vực DL


105


0


10


48


18


14


15


2.77


0.63

Nguồn: Điều tra của tác giả

PL 32: Sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương


Frequency

Valid Percent (%)

Rất tốt

14

13.33

Tốt

26

24.76

Trung bình

59

56.19

Khá yếu

4

3.81

Yếu

2

1.90

Total

105

100.00

Nguồn: Điều tra của tác giả

3.24. Công tác đánh giá các điều kiện phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An

PL 33: Công tác đánh giá các điều kiện phát triển du lịch bền vững tỉnh

Nghệ An


Frequency

Valid Percent (%)

Rất tốt

0

0.00

Tốt

0

0.00

Trung bình

5

4.76

Khá yếu

25

23.81

Yếu

75

71.43

Total

105

100.00

Nguồn: Điều tra của tác giả


3.25. Đánh giá chất lượng các công tác liên quan đến xây dựng và thực các mục tiêu phát triển DL của tỉnh Nghệ An trong thời gian 5 năm trở lại đây

PL 34 : Đánh giá chất lượng các công tác liên quan đến xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển phát triển du lịch bền vững của Nghệ An 5 năm trở

lại đây

Với 1 là mức thấp nhất và 5 là mức cao nhất theo thang đo Likert. Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.


Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Công tác quy hoạch phát

triển DL của Tỉnh

2

49

30

15

9

2.81

0.90

Công tác xác định mục tiêu phát triển DL của

Tỉnh


9


41


45


10


0


2.53


0.79

Công tác đánh giá tác động của Du lịch đối với

phát triển kinh tế và xã hội


0


6


75


24


0


3.17


0.51

Công tác đánh giá tác động của sự phát triển DL

đối với cộng đồng dân cư


0


12


77


11


5


3.09


0.64

Công tác đánh giá tác động của DL đối với môi

trường


2


65


28


9


1


2.45


0.72

Công tác tổ chức phổ biến các mục tiêu phát triển DL cho các doanh nghiệp, các

cấp chính quyền của Tỉnh


2


29


52


22


0


2.90


0.75

Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu

phát triển DL của Tỉnh


0


79


20


6


0


2.31


0.57

Đánh giá chung về thực

hiện các mục tiêu phát triển DL của Tỉnh


0


59


29


9


8


2.68


0.93

Nguồn: Điều tra của tác giả


3.26. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển DL của TỉnhPL 35: Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển DL của Tỉnh


Frequency

Valid Percent (%)

Rất tốt

0

0.00

Tốt

4

3.81

Trung bình

76

72.38

Khá yếu

20

19.05

Yếu

5

4.76

Total

105

100.00

Nguồn: Điều tra của tác giả

3.27. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch bền vững của địa phương

PL 36: Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch bền vững của địa phương

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra đối với 105 doanh nghiệp.


Frequency


Mean

Std.Deviati on

1

2

3

4

5

Trách nhiệm của chính quyền địa phương

1

12

17

61

8

3.71

0.87

Ý thức của người dân địa

phương

4

14

26

59

2

3.20

0.95

Ý thức của khách DL

2

30

49

15

9

2.99

0.93

Trách nhiệm của các doanh

nghiệp DL

10

40

45

10

0

2.52

0.80

Công tác huấn luyện, đào tạo

cán bộ, doanh nghiệp và người dân địa phương


9


50


23


21


2


2.59


0.97

công tác đảm bảo an ninh,

trật tự đô thị tại các khu, điểm DL


0


6


75


22


2


3.19


0.56

Công tác quy hoạch, xác định các khu, điểm DL trọng

điểm


2


29


52


21


1


2.91


0.77

Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong

việc thực hiện các mục tiêu chiến lược


0


83


20


2


0


2.23


0.47

Nguồn: Điều tra của tác giả


4. Thống kê cơ bản về kết quả điều tra đối tượng cán bộ quản lý

Kết quả điều tra tương tự đối với 102 cán bộ quản lý của tỉnh Nghệ An được thể hiện trong các bảng mô tả khảo sát như sau:

4.1. Đánh giá sự đa dạng của các sản phẩm DL trên địa bàn tỉnh Nghệ An của cán bộ quản lý ngành DL tỉnh

PL 37: Đánh giá sự đa dạng của các sản phẩm DL trên địa bàn tỉnh Nghệ An của cán bộ quản lý ngành DL tỉnh


Frequency

Valid Percent (%)

Rất quan tâm

0

0.00

Có quan tâm

8

7.84

Bình thường

15

14.71

Ít quan tâm

54

52.94

Không quan tâm

25

24.51

Total

102

100.00

Nguồn: Điều tra của tác giả

4.2. Đánh giá mức độ quan tâm tới nhãn DL bền vững Bông sen xanh đối với cơ sở lưu trú DL trên điện bàn tỉnh Nghệ An hiện nay

PL 38: Mức độ quan tâm tới nhãn DL bền vững Bông sen xanh đối với cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Frequency

Valid Percent (%)

Rất quan tâm

15

14.70

Có quan tâm

65

63.73

Bình thường

20

19.61

Ít quan tâm

2

1.96

Không quan tâm

0

0.00

Total

102

100.0

Nguồn: Điều tra của tác giả

4.3. Hiệu quả hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường DL trong và ngoài nước của tỉnh Nghệ An

PL 39: Hiệu quả hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường DL trong và ngoài nước của tỉnh Nghệ An


Frequency

Valid Percent

(%)

Rất tốt

0

0.0

Tốt

29

28.43

Bình thường

66

64.71

Kém

7

6.86

Rất kém

0

0.00

Total

102

100.0

Nguồn: Điều tra của tác giả

4.4. Đánh giá sự tiềm năng phát triển du lịch bền vững các loại hình DL tại Nghệ An của các cán bộ quản lý DL tỉnh


PL 40: Đánh giá sự tiềm năng phát triển du lịch bền vững các loại hình DL tại Nghệ An của các cán bộ quản lý DL tỉnh

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra trên 102 cán bộ quản lý của tỉnh.

Các nguồn tài nguyên

Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Tài nguyên DL tự nhiên

2

2

4

78

16

4.02

0.68

Tài nguyên DL sinh thái

3

2

8

69

20

3.99

0.79

Tài nguyên DL nhân văn

2

2

12

70

16

3.94

0.73

Nguồn: Điều tra của tác giả

4.5. Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại Nghệ An của các cán bộ quản lý ngành DL tỉnh

PL 41: Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại Nghệ An của các cán bộ quản

lý ngành DL tỉnh

Với 1 là mức rất thấp và 5 là mức rất cao theo thang đo Likert. Kết quả điều tra trên 102 cán bộ quản lý của tỉnh.


Frequency

Mean

Std.Deviation

1

2

3

4

5

Chất lượng hệ thống nhà hàng, khách sạn

4

71

12

13

2

2.39

0.83

Môi trường DL

5

31

52

14

0

2.74

0.78

Trình độ quản lý của doanh nghiệp Du lịch

0

24

60

12

6

3.00

0.77

Trình độ phục vụ của nhân viên ngành Du lịch

5

12

73

8

4

2.94

0.74

Chất lượng dịch vụ trong khách sạn

0

81

17

4

0

2.25

0.52

Đánh giá chung chất lượng dịch vụ lưu trú

25

53

17

7

0

2.06

0.83

Nguồn: Điều tra của tác giả

4.6. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch bền vững của địa phương từ các cán bộ quản lý DL tỉnh

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số