Đánh Giá Về Các Chương Trình, Đề Án Phát Triển Dl Của Tỉnh Nghệ An ?

Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 24


Tỉnh cho cơ sở hạ tầng ngành Du Lịch


Chính sách tu bổ và nâng cấp các công

trình, di tích lịch sử, văn hoá của Tỉnh


Chất lượng của các chính sách phát triển

bền vững ngành Du lịch


Công tác bảo vệ an ninh trất tự tại các khu,

điểm DL


Sự tham gia của cộng đồng dân cư vào bảo

vệ môi trường và phát triển DL


Thái độ và ý thức của du khách


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 248 trang: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 24

C. Đánh giá của doanh nghiệp về các chính sách phát triển DL và định hướng xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An

1. Đánh giá về các chương trình, đề án phát triển DL của tỉnh Nghệ An ?

Không phù hợp Không phù hợp lắm Bình thường

Tương đối phù hợp Rất phù hợp

2. Quý vị có cơ hội tham gia góp ý về các chương trình, đề án phát triển du của địa phương (tỉnh) hay không?

Không có cơ hội Có ít cơ hội Bình thường

Có khá nhiều cơ hội Hoàn toàn có cơ hội

3. Đánh giá về các thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động DL

Rất khó khăn Khó khăn Trung bình Thuận lợi Rất thuận lợi

4. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển DL của tỉnh ?

Rất tốt Tốt Trung bình Khá yếu Yếu

5. Đánh giá nhận thức của cộng đồng địa phương về phát triển du lịch bền vững:


Các tiêu chíKhông

Tần suất sử dụng (1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Sự hợp tác của người dân địa phương với công ty DL
Nhận thức của người dân địa

phương về tầm quan trọng của DL
Đánh giá của khách DL về cộng đồng địa phương

6. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch bền vững của địa phương?


Các tiêu chí

Mức độ

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Trách nhiệm của chính quyền địa phương


Ý thức của người dân địa phương


Ý thức của khách DL


Trách nhiệm của các doanh nghiệp DL


Công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, doanh

nghiệp và người dân địa phương


công tác đảm bảo an ninh, trật tự đô thị tại các khu, điểm DL


Công tác quy hoạch, xác định các khu, điểm

DL trọng điểm


Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà

nước trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển DL


7. Đánh giá chất lượng các công tác liên quan đến xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển DL của tỉnh Nghệ An trong thời gian 5 năm trở lại đây:

Các công tác

Mức chất lượng (1: thấp nhất; 5: cao

nhất)


1

2

3

4

5

Công tác quy hoạch phát triển DL của Tỉnh


Công tác xác định mục tiêu phát triển DL của Tỉnh


Công tác đánh giá tác động của Du lịch đối với phát triển

kinh tế và xã hội


Công tác đánh giá tác động của sự phát triển DL đối với

cộng đồng dân cư


Công tác đánh giá tác động của DL đối với môi trường


Công tác tổ chức phổ biến các mục tiêu phát triển DL cho doanh nghiệp, các cấp chính quyền của Tỉnh


Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện

các mục tiêu phát triển DL của Tỉnh


Đánh giá chung về thực hiện các mục tiêu phát triển DL

của Tỉnh8. Đánh giá về hoạt động liên kết trong ngành DL tỉnh Nghệ An thông qua các mối liên kết trong lĩnh vực DL:


Các tiêu chíKhông

Tần suất sử dụng (1: rất khó khăn; 5: rất

thuận lợi)

1

2

3

4

5

Liên kết của DL với các lĩnh vực

khác trong Tỉnh
Liên kết DL Nghệ An với các tỉnh

khác
Liên kết của các địa phương trong

Tỉnh về phát triển DL
Chất lượng công tác liên kết DL của

Tỉnh
9. Theo Quý vị, mức độ tham gia để phát triển du lịch bền vững của những yếu tố sau trên địa bàn địa phương là ?


Các tiêu chíKhông

Tần suất sử dụng (1: rất tốt; 5: yếu kém)

1

2

3

4

5

Trách nhiệm của chính quyền địa

phương
Ý thức của người dân địa phương
Ý thức của khách DL
- Trách nhiệm của các doanh nghiệp

DL:
10. Theo Quý vị, mức độ đóng góp của doanh nghiệp đối với các lĩnh vực sau là?

- Đóng góp hiệu quả cho cộng đồng địa phương:

Rất tốt Tốt Trung bình Khá yếu Yếu

- Đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường:

Rất tốt Tốt Trung bình Khá yếu Yếu

11. Xin Quý vị cho biết, công tác quản lý của các cơ quan chức năng đối với các vấn đề sau là:

- Phổ biến các mục tiêu phát triển DL của Tỉnh cho các doanh nghiệp

Rất hiệu quả Khá hiệu quả Không tác động

Ít hiệu quả Chưa thực hiện công tác này.

- Đánh giá kết quả kinh doanh và những tác động của các doanh nghiệp DL đối với kinh tế, xã hội là:

Tốt Khá tốt Bình thường


Chưa tốt Yêú kém.

- Đánh giá các tác động của hoạt động DL đến môi trường:

Rất thường xuyên Khá thường xuyên Không tác động

Ít thường xuyên Chưa thực hiện công tác này.


C. Đề xuất của Doanh nghiệp

Để góp phần vào việc xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, xin quý vị đề xuất 03 giải pháp cụ thể và quan trọng nhất:......................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý vị !


Phụ lục 2: Mẫu phiếu điều tra khảo sát cán bộ QLNN về DL tỉnh Nghệ An

PHIẾU ĐIỀU TRA

PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN

Xin kính chào Quý vị !

1. Nhằm mục đích thu thập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiện trạng phát triển du lịch bền vững, đồng thời đưa ra những giải pháp thích hợp trong những năm tới, xin Quý vị vui lòng đánh dấu  vào vị trí thích hợp cho các nội dung của Phiếu khảo sát dưới đây Những thông tin cung cấp trong phiếu này được đảm bảo bí mật và chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích nào khác.

2. Bộ câu hỏi này có sẵn trên Web, tại địa chỉ: http://vinatest.vn, quý vị có thể truy cập và trả lời trực tuyến.

3. Với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn cách trả lời thích hợp bằng cách đánh dấu x vào ô hoặc ô tương ứng trong bảng.

4. Mọi thông tin bổ sung xin liên hệ: ...................................

Xin trân trọng cám ơn!

A. Thông tin chung

1. Họ và tên: .........................................................................................................

2. Bộ phận công tác ...............................................................................................

3. Chức vụ:............................................................................................................

4. Email: ...............................................................................................................

5. Đánh giá mức độ liên quan giữa lĩnh vực công tác của Quý vị với hoạt động DL?

Liên quan mật thiết Liên quan khá nhiều Liên quan mức TB

Ít liên quan Không liên quan

B. Về chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An

6. Nhận thức về tầm quan trọng của ngành DL trên nền kinh tế của tỉnh ?

Không quan trọng Khá quan trọng

Trung bình Quan trọng Rất quan trọng

7. Đánh giá về nhận thức, trách nhiệm của quý vị về hoạt động phát triển bền vững DL của tỉnh Nghệ An ?

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

8. Đánh giá tiềm năng nguồn tài nguyên DL của tỉnh Nghệ An


Các nguồn tài nguyên

Chất lượng

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Tài nguyên DL tự nhiên


Tài nguyên DL sinh thái


Tài nguyên DL nhân văn9. Hiệu quả hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường DL trong và ngoài nước của tỉnh ?

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

10. Quý vị đánh giá như thế nào về các chương trình, đề án phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An:

Rất phù hợp Tương đối phù hợp Bình thường

Không phù hợp lắm Hoàn toàn không phù hợp

11. Sự đa dạng của các sản phẩm DL trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao

12. Đánh giá về tác động của Du lịch đối với kinh tế, xã hội và môi trường của Nghệ An


Các tiêu chí

Mức chât lượng

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Tác dộng của Du lịch đối với phát triển kinh

tế của Tỉnh


Tác động của Du lịch đối với phát triển văn

hoá, xã hội của Tỉnh


Tác động của Du lịch đối với bảo vệ môi

trường


Chất lượng phát triển DL theo hướng bền vững của tỉnh Nghệ An


13. Đánh giá lợi thế phát triển DL tại Nghệ AnCác tiêu chí

Mức đạt

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Các khách sạn và nhà hàng


Sự thuận tiện về giao thông


Bãi biển


Sự hấp dẫn của môi trường sinh thái


Vệ sinh môi trường


An ninh và an toàn


Hệ thống các di tích lịch sử, văn hoá


Sự hấp dẫn của các món ăn và văn hoá ẩm

thực


Thái độ của người dân14. Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại Nghệ AnCác tiêu chí

Mức chât lượng

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Chất lượng hệ thống nhà hàng, khách sạn


Môi trường DL


Trình độ quản lý của doanh nghiệp Du lịch


Trình độ phục vụ của nhân viên ngành Du lịch


Chất lượng dịch vụ trong khách sạn


Đánh giá chung chất lượng dịch vụ lưu trú


15. Quý vị đánh giá về mức độ quan tâm tới nhãn DL bền vững Bông sen xanh đối với cơ sở lưu trú DL trên điện bàn tỉnh Nghệ An hiện nay ?

Không quan tâm Ít quan tâm Bình thường

Có quan tâm Rất quan tâm

16. Đánh giá chất lượng các yếu tố phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ AnCác tiêu chí

Mức chất lượng

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Cơ sở vật chất phục vụ DL


Chất lượng nguồn nhân lực DL


Trình độ quản lý của DN DL


Công tác xúc tiến, quảng bá DL của Tỉnh


Công tác quảng bá của các doanh nghiệp

DL


Chính sách đầu tư và thu hút đầu tư của Tỉnh cho cơ sở hạ tầng ngành Du Lịch


Chính sách tu bổ và nâng cấp các công trình, di tích lịch sử, văn hoá của Tỉnh


Chất luợng của các chính sách phát triển

bền vững ngành Du lịch


Công tác bảo vệ an ninh trất tự tại các khu,

điểm DL


Sự tham gia của cộng đồng dân cư vào bảo vệ môi trường và phát triển DL


Thái độ và ý thức của du khách17. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển du lịch bền vững của địa phương?


Các tiêu chí

Mức độ

(1: rất thấp; 5: rất cao)

1

2

3

4

5

Trách nhiệm của chính quyền địa phương


Ý thức của người dân địa phương


Ý thức của khách DL


Trách nhiệm của các doanh nghiệp DL


Công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, doanh

nghiệp và người dân địa phương


Công tác đảm bảo an ninh, trật tự đô thị tại các khu, điểm DL


Công tác quy hoạch, xác định các khu, điểm

DL trọng điểm


Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà

nước trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển DL


18. Đánh giá chất lượng các công tác liên quan đến xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển DL của tỉnh Nghệ An trong thời gian 5 năm trở lại đây:


Các công tác

Mức chất lượng (1: thấp nhất; 5: cao

nhất)


1

2

3

4

5

Công tác quy hoạch phát triển DL của Tỉnh


Công tác đánh giá tiềm năng phát triển DL của Tỉnh


Công tác đánh giá môi trường kinh doanh DL


Công tác xác định mục tiêu phát triển DL của Tỉnh


Công tác đánh giá tác động của Du lịch đối với phát triển

kinh tế và xã hội


Công tác đánh giá tác động của sự phát triển DL đối với

cộng đồng dân cư của Tỉnh


Công tác đánh giá tác động của DL đối với môi trường


Công tác kế hoạch phát triển DL của Tỉnh


Công tác tổ chức phổ biến các mục tiêu phát triển DL cho

doanh nghiệp, các cấp chính quyền của Tỉnh


Các chính sách cho việc thực thi các mục tiêu phát triển

DL của Tỉnh


Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện

các mục tiêu phát triển DL của Tỉnh


Đánh giá chung về thực hiện các mục tiêu phát triển DL

của Tỉnh


Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.9/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số