Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 26Estimate

TR

<-->

IT

,417

PR

<-->

IT

,268

IT

<-->

TC

,164

CUO

<-->

TC

,477

PR

<-->

TC

,573

TR

<-->

TC

,213

TR

<-->

CUO

,281

CUO

<-->

IT

,302

PR

<-->

CUO

,613

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

CO


,281

SC

,434

BU1

,542

AS1

,565

AS2

,697

BU2

,765

IT1

,607

IT5

,701

IT2

,685

IT3

,756

CUO5

,610

CUO4

,676

CUO3

,737

CUO1

,629

PR3

,597

PR2

,695

PR1

,695

PR5

,732

CO1

,541

CO8

,566

CO4

,681

CO7

,727

CO2

,718

TR6

,571

TR4

,535

TR2

,548

TR5

,547

TR7


,651Estimate

TR8


,691

SC8

,381

SC7

,551

SC1

,484

SC4

,505

SC11

,655

SC12

,623

SC2


,626

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR


,728

,077

9,499

***

PR

,488

,049

9,940

***

CUO

,396

,045

8,829

***

IT

,488

,048

10,175

***

TC

,332

,033

10,164

***

e35

,450

,048

9,393

***

e36

,275

,033

8,311

***

e1

,289

,026

11,207

***

e2

,279

,025

11,243

***

e3

,276

,025

10,892

***

e4

,377

,031

12,142

***

e5

,345

,028

12,262

***

e6

,370

,031

11,846

***

e7

,489

,038

12,718

***

e8

,325

,032

10,255

***

e9

,364

,034

10,809

***

e10

,439

,037

11,798

***

e11

,426

,036

11,791

***

e12

,429

,036

11,885

***

e13

,454

,039

11,611

***

e14

,245

,024

10,140

***

e15

,191

,019

9,994

***

e16

,268

,025

10,713

***

e17

,391

,033

11,846

***

e18

,401

,033

12,015

***

e19

,178

,019

9,570

***

e20

,197

,019

10,236

***

e21

,200

,020

10,247

***

e22


,259

,023

11,440

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e23


,234

,021

10,974

***

e24

,160

,017

9,235

***

e25

,205

,020

10,341

***

e26

,246

,022

11,181

***

e27

,157

,018

8,912

***

e28

,289

,028

10,316

***

e29

,243

,024

10,051

***

e30

,336

,030

11,293

***

e31

,102

,013

8,113

***

e32

,144

,015

9,648

***

e33

,175

,015

11,434

***

e34


,230

,020

11,633

***


3.6. Kết quả phân tích mô hình SEM2 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 1


3.6. Kết quả phân tích mô hình SEM2 Model Fit Summary

CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

95

1155,196

500

,000

2,310

Saturated model

595

,000

0Independence model

34

8201,154

561

,000

14,619

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,050

,846

,817

,711

Saturated model

,000

1,000Independence model

,240

,221

,174

,208

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,859

,842

,915

,904

,914

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,891

,766

,815

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

655,196

560,038

758,055

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

7640,154

7350,601

7936,137

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

3,131

1,776

1,518

2,054

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

22,225

20,705

19,920

21,507

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,060

,055

,064

,000

Independence model

,192

,188

,196

,000


AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

1345,196

1365,106

1716,978

1811,978

Saturated model

1190,000

1314,701

3518,534

4113,534

Independence model

8269,154

8276,280

8402,213

8436,213

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

3,646

3,388

3,924

3,699

Saturated model

3,225

3,225

3,225

3,563

Independence model

22,410

21,625

23,212

22,429

HOELTER

Model

HOELTER HOELTER

,05 ,01

Default model

Independence model

177 185

28 29

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CO

<---

CUO

,616

,073

8,400

***

CO

<---

TR

,103

,049

2,096

,036

SC_2

<---

TC

-,057

,084

-,680

,497

SC_2

<---

CO

,495

,056

8,810

***

SC_2

<---

TR

,199

,051

3,874

***

SC_2

<---

PR

,166

,073

2,286

,022

SC_2

<---

IT

,140

,062

2,276

,023

SC_1

<---

TC

-,039

,071

-,546

,585

SC_3

<---

TC

-,009

,063

-,138

,890

SC_1

<---

CO

,304

,048

6,314

***

SC_3

<---

CO

,325

,045

7,227

***

SC_1

<---

TR

,116

,043

2,669

,008

SC_3

<---

TR

,169

,040

4,223

***

SC_1

<---

PR

,183

,062

2,941

,003

SC_3

<---

PR

,154

,056

2,778

,005

SC_3

<---

IT

,187

,048

3,900

***

SC_1

<---

IT

,178

,053

3,348

***

SC4

<---

SC_2

,816

,077

10,648

***

SC7

<---

SC_2

1,000
TR8

<---

TR

1,000
TR7

<---

TR

,966

,055

17,667

***

TR5

<---

TR

,855

,054

15,749

***

TR2

<---

TR

,842

,054

15,692

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR4

<---

TR

,825

,053

15,521

***

TR6

<---

TR

,912

,056

16,169

***

CO2

<---

CO

1,000
CO7

<---

CO

,900

,046

19,723

***

CO4

<---

CO

,945

,051

18,505

***

CO8

<---

CO

,909

,055

16,581

***

CO1

<---

CO

,873

,055

16,021

***

PR5

<---

PR

1,000
PR1

<---

PR

,965

,050

19,359

***

PR2

<---

PR

,968

,050

19,217

***

PR3

<---

PR

,890

,052

17,270

***

CUO1

<---

CUO

1,000
CUO3

<---

CUO

1,065

,059

17,938

***

CUO4

<---

CUO

1,041

,061

17,071

***

CUO5

<---

CUO

,984

,062

16,005

***

IT3

<---

IT

1,000
IT2

<---

IT

1,136

,059

19,418

***

IT5

<---

IT

1,082

,055

19,805

***

IT1

<---

IT

1,035

,058

17,788

***

BU2

<---

TC

1,000
AS2

<---

TC

,998

,052

19,320

***

AS1

<---

TC

,828

,050

16,644

***

BU1

<---

TC

,905

,056

16,168

***

SC12

<---

SC_3

1,119

,096

11,602

***

SC11

<---

SC_3

1,170

,100

11,645

***

SC8

<---

SC_3

1,000
SC1

<---

SC_1

1,000
SC2

<---

SC_1

1,174

,116

10,084

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

CO

<---

CUO

,493

CO

<---

TR

,112

SC_2

<---

TC

-,045

SC_2

<---

CO

,531

SC_2

<---

TR

,231

SC_2

<---

PR

,158

SC_2

<---

IT

,133

SC_1

<---

TC

-,038

SC_3

<---

TC

-,009

SC_1

<---

CO

,408

SC_3

<---

CO

,434

SC_1

<---

TR

,168

SC_3

<---

TR

,244

SC_1

<---

PR

,217Estimate

SC_3

<---

PR

,182

SC_3

<---

IT

,221

SC_1

<---

IT

,211

SC4

<---

SC_2

,683

SC7

<---

SC_2

,805

TR8

<---

TR

,830

TR7

<---

TR

,805

TR5

<---

TR

,740

TR2

<---

TR

,738

TR4

<---

TR

,732

TR6

<---

TR

,755

CO2

<---

CO

,842

CO7

<---

CO

,847

CO4

<---

CO

,812

CO8

<---

CO

,753

CO1

<---

CO

,735

PR5

<---

PR

,852

PR1

<---

PR

,835

PR2

<---

PR

,831

PR3

<---

PR

,773

CUO1

<---

CUO

,793

CUO3

<---

CUO

,858

CUO4

<---

CUO

,823

CUO5

<---

CUO

,781

IT3

<---

IT

,867

IT2

<---

IT

,826

IT5

<---

IT

,837

IT1

<---

IT

,780

BU2

<---

TC

,875

AS2

<---

TC

,835

AS1

<---

TC

,751

BU1

<---

TC

,736

SC12

<---

SC_3

,765

SC11

<---

SC_3

,770

SC8

<---

SC_3

,663

SC1

<---

SC_1

,717

SC2

<---

SC_1

,782

Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR

<-->

PR

,137

,036

3,854

***

TR

<-->

IT

,247

,038

6,480

***

PR

<-->

IT

,129

,029

4,412

***

IT

<-->

TC

,066

,024

2,791

,005

CUO

<-->

TC

,173

,024

7,090

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

PR

<-->

TC

,230

,028

8,301

***

TR

<-->

TC

,105

,029

3,560

***

TR

<-->

CUO

,152

,033

4,590

***

CUO

<-->

IT

,133

,027

4,916

***

PR

<-->

CUO

,269

,032

8,442

***

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

TR

<-->

PR

,232

TR

<-->

IT

,417

PR

<-->

IT

,267

IT

<-->

TC

,165

CUO

<-->

TC

,476

PR

<-->

TC

,575

TR

<-->

TC

,213

TR

<-->

CUO

,283

CUO

<-->

IT

,304

PR

<-->

CUO

,615

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

CO


,287

SC_1

,461

SC_3

,554

SC_2

,551

SC2

,611

SC1

,514

SC8

,439

SC11

,593

SC12

,585

BU1

,542

AS1

,564

AS2

,697

BU2

,765

IT1

,608

IT5

,701

IT2

,682

IT3

,752

CUO5

,609

CUO4

,677

CUO3

,737

CUO1

,629

PR3

,597

PR2

,690

PR1

,697

PR5


,726

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số