Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 27Estimate

CO1


,540

CO8

,567

CO4

,659

CO7

,717

CO2

,710

TR6

,569

TR4

,536

TR2

,545

TR5

,548

TR7

,648

TR8

,688

SC7

,648

SC4


,467

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR


,725

,077

9,475

***

PR

,484

,049

9,878

***

CUO

,396

,045

8,834

***

IT

,486

,048

10,134

***

TC

,332

,033

10,169

***

e35

,441

,047

9,303

***

e37

,241

,045

5,344

***

e38

,155

,027

5,745

***

e36

,186

,032

5,809

***

e4

,409

,041

10,012

***

e6

,292

,047

6,254

***

e8

,328

,032

10,313

***

e9

,367

,034

10,861

***

e10

,438

,037

11,804

***

e11

,430

,036

11,826

***

e12

,428

,036

11,888

***

e13

,456

,039

11,637

***

e14

,253

,024

10,342

***

e15

,197

,019

10,221

***

e16

,286

,026

11,033

***

e17

,390

,033

11,866

***

e18

,402

,033

12,046

***

e19

,182

,019

9,689

***

e20

,195

,019

10,205

***

e21

,203

,020

10,316

***

e22

,259

,023

11,433

***

e23

,233

,021

10,977

***

e24

,160

,017

9,253

***

e25


,205

,020

10,341

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e26


,246

,022

11,192

***

e27

,160

,018

9,018

***

e28

,292

,028

10,361

***

e29

,243

,024

10,064

***

e30

,335

,030

11,285

***

e31

,102

,013

8,102

***

e32

,144

,015

9,650

***

e33

,176

,015

11,441

***

e34

,230

,020

11,634

***

e2

,308

,033

9,314

***

e3

,326

,036

9,173

***

e7

,443

,039

11,264

***

e5

,326

,038

8,624

***

e1


,302

,046

6,569

***


E2 ,308 ,033 9,314 e3 ,326 ,036 9,173 e7 ,443 ,039 11,264 e5 ,326 ,038 8,624 e1 ,302 ,046 6,569 1

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số