Kết Quả Phân Tích Cfa Mô Hình Nghiên Cứu Hiệu Chỉnh 2 Model Fit Summary

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 24


NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

223,511

155,674

299,354

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

7640,154

7350,601

7936,137

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

1,977

,606

,422

,811

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

22,225

20,705

19,920

21,507

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,035

,029

,040

1,000

Independence model

,192

,188

,196

,000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

907,511

926,164

1255,813

1344,813

Saturated model

1190,000

1314,701

3518,534

4113,534

Independence model

8269,154

8276,280

8402,213

8436,213

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2,459

2,276

2,665

2,510

Saturated model

3,225

3,225

3,225

3,563

Independence model

22,410

21,625

23,212

22,429

HOELTER

Model

HOELTER HOELTER

,05 ,01

Default model

Independence model

283 295

28 29

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SC2

<---

SC

1,000
SC12

<---

SC

,975

,059

16,461

***

SC11

<---

SC

1,039

,061

16,986

***

SC4

<---

SC

,890

,062

14,465

***

SC1

<---

SC

,816

,058

14,079

***

SC7

<---

SC

,969

,063

15,269

***

SC8

<---

SC

,788

,064

12,266

***

TR8

<---

TR

1,000
TR7

<---

TR

,966

,054

17,786

***

TR5

<---

TR

,853

,054

15,770

***

TR2

<---

TR

,842

,053

15,791

***

TR4

<---

TR

,822

,053

15,532

***

TR6

<---

TR

,911

,056

16,238

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CO2

<---

CO

1,000
CO7

<---

CO

,896

,045

20,113

***

CO4

<---

CO

,955

,050

19,251

***

CO8

<---

CO

,900

,054

16,717

***

CO1

<---

CO

,866

,054

16,163

***

PR5

<---

PR

1,000
PR1

<---

PR

,958

,049

19,440

***

PR2

<---

PR

,967

,050

19,447

***

PR3

<---

PR

,885

,051

17,339

***

CUO1

<---

CUO

1,000
CUO3

<---

CUO

1,062

,059

18,021

***

CUO4

<---

CUO

1,038

,061

17,159

***

CUO5

<---

CUO

,982

,061

16,074

***

IT3

<---

IT

1,000
IT2

<---

IT

1,136

,058

19,569

***

IT5

<---

IT

1,079

,054

19,859

***

IT1

<---

IT

1,032

,058

17,837

***

BU2

<---

TC

1,000
AS2

<---

TC

1,003

,052

19,426

***

AS1

<---

TC

,831

,050

16,705

***

BU1

<---

TC

,906

,056

16,150

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SC2

<---

SC

,794

SC12

<---

SC

,792

SC11

<---

SC

,812

SC4

<---

SC

,713

SC1

<---

SC

,698

SC7

<---

SC

,746

SC8

<---

SC

,621

TR8

<---

TR

,832

TR7

<---

TR

,807

TR5

<---

TR

,739

TR2

<---

TR

,740

TR4

<---

TR

,731

TR6

<---

TR

,756

CO2

<---

CO

,850

CO7

<---

CO

,851

CO4

<---

CO

,827

CO8

<---

CO

,752

CO1

<---

CO

,735

PR5

<---

PR

,856

PR1

<---

PR

,834

PR2

<---

PR

,834Estimate

PR3

<---

PR

,772

CUO1

<---

CUO

,796

CUO3

<---

CUO

,859

CUO4

<---

CUO

,824

CUO5

<---

CUO

,781

IT3

<---

IT

,870

IT2

<---

IT

,828

IT5

<---

IT

,837

IT1

<---

IT

,780

BU2

<---

TC

,872

AS2

<---

TC

,837

AS1

<---

TC

,753

BU1

<---

TC

,735

Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SC

<-->

TR

,249

,039

6,364

***

SC

<-->

CO

,303

,039

7,843

***

SC

<-->

PR

,203

,032

6,369

***

SC

<-->

CUO

,220

,031

7,183

***

SC

<-->

IT

,199

,032

6,293

***

SC

<-->

TC

,148

,026

5,773

***

TR

<-->

CO

,169

,041

4,151

***

TR

<-->

PR

,138

,036

3,860

***

TR

<-->

CUO

,150

,033

4,521

***

TR

<-->

IT

,249

,038

6,490

***

TR

<-->

TC

,103

,029

3,498

***

CO

<-->

PR

,220

,035

6,261

***

CO

<-->

CUO

,248

,034

7,313

***

CO

<-->

IT

,133

,033

4,034

***

CO

<-->

TC

,226

,030

7,457

***

PR

<-->

CUO

,267

,032

8,364

***

PR

<-->

IT

,131

,030

4,429

***

PR

<-->

TC

,230

,028

8,295

***

CUO

<-->

IT

,131

,027

4,802

***

CUO

<-->

TC

,167

,024

6,888

***

IT

<-->

TC

,066

,024

2,791

,005

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SC

<-->

TR

,415

SC

<-->

CO

,545

SC

<-->

PR

,413

SC

<-->

CUO

,496

SC

<-->

IT

,405

SC

<-->

TC

,367Estimate

TR

<-->

CO

,249

TR

<-->

PR

,232

TR

<-->

CUO

,278

TR

<-->

IT

,417

TR

<-->

TC

,209

CO

<-->

PR

,397

CO

<-->

CUO

,496

CO

<-->

IT

,241

CO

<-->

TC

,495

PR

<-->

CUO

,604

PR

<-->

IT

,268

PR

<-->

TC

,574

CUO

<-->

IT

,296

CUO

<-->

TC

,459

IT

<-->

TC

,165

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

SC


,493

,055

8,892

***

TR

,729

,077

9,510

***

CO

,629

,064

9,883

***

PR

,489

,049

9,951

***

CUO

,399

,045

8,877

***

IT

,488

,048

10,176

***

TC

,330

,033

10,146

***

e1

,289

,026

11,220

***

e2

,279

,025

11,253

***

e3

,275

,025

10,902

***

e4

,377

,031

12,153

***

e5

,346

,028

12,276

***

e6

,370

,031

11,854

***

e7

,489

,038

12,721

***

e8

,324

,032

10,235

***

e9

,363

,034

10,798

***

e10

,439

,037

11,799

***

e11

,427

,036

11,791

***

e12

,429

,036

11,886

***

e13

,454

,039

11,612

***

e14

,242

,024

10,121

***

e15

,193

,019

10,095

***

e16

,266

,025

10,715

***

e17

,391

,033

11,868

***

e18

,402

,033

12,042

***

e19

,178

,019

9,540

***

e20


,197

,019

10,234

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e21


,200

,020

10,229

***

e22

,259

,023

11,441

***

e23

,231

,021

10,894

***

e24

,160

,017

9,177

***

e25

,204

,020

10,280

***

e26

,245

,022

11,156

***

e27

,157

,018

8,911

***

e28

,288

,028

10,299

***

e29

,244

,024

10,073

***

e30

,335

,030

11,287

***

e31

,104

,012

8,305

***

e32

,142

,015

9,666

***

e33

,175

,015

11,455

***

e34


,231

,020

11,676

***


3.4. Kết quả phân tích CFA mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 2 Model Fit Summary CMIN 1


3.4. Kết quả phân tích CFA mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 2 Model Fit Summary

CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

104

704,487

491

,000

1,435

Saturated model

595

,000

0Independence model

34

8201,154

561

,000

14,619

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,030

,905

,885

,747

Saturated model

,000

1,000Independence model

,240

,221

,174

,208

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,914

,902

,972

,968

,972

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,875

,800

,851

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

NCP

Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

213,487

146,985

288,000

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

7640,154

7350,601

7936,137

FMIN

Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

1,909

,579

,398

,780

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

22,225

20,705

19,920

21,507

RMSEA

Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,034

,028

,040

1,000

Independence model

,192

,188

,196

,000

AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

912,487

934,283

1319,491

1423,491

Saturated model

1190,000

1314,701

3518,534

4113,534

Independence model

8269,154

8276,280

8402,213

8436,213

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2,473

2,293

2,675

2,532

Saturated model

3,225

3,225

3,225

3,563


Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Independence model

22,410

21,625

23,212

22,429

HOELTER

Model

HOELTER HOELTER

,05 ,01

Default model

Independence model

285 297

28 29

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR8

<---

TR

1,000
TR7

<---

TR

,965

,054

17,774

***

TR5

<---

TR

,853

,054

15,787

***

TR2

<---

TR

,843

,053

15,810

***

TR4

<---

TR

,823

,053

15,556

***

TR6

<---

TR

,910

,056

16,220

***

CO2

<---

CO

1,000
CO7

<---

CO

,899

,045

20,186

***

CO4

<---

CO

,954

,050

19,186

***

CO8

<---

CO

,901

,054

16,697

***

CO1

<---

CO

,867

,054

16,146

***

PR5

<---

PR

1,000
PR1

<---

PR

,959

,049

19,441

***

PR2

<---

PR

,967

,050

19,451

***

PR3

<---

PR

,885

,051

17,327

***

CUO1

<---

CUO

1,000
CUO3

<---

CUO

1,063

,059

18,010

***

CUO4

<---

CUO

1,039

,061

17,151

***

CUO5

<---

CUO

,983

,061

16,077

***

IT3

<---

IT

1,000
IT2

<---

IT

1,137

,058

19,564

***

IT5

<---

IT

1,079

,054

19,855

***

IT1

<---

IT

1,033

,058

17,835

***

BU2

<---

TC

1,000
AS2

<---

TC

1,003

,052

19,420

***

AS1

<---

TC

,831

,050

16,694

***

BU1

<---

TC

,907

,056

16,164

***

SC2

<---

SC_1

1,000
SC1

<---

SC_1

,837

,058

14,408

***

SC7

<---

SC_2

1,000
SC4

<---

SC_2

,898

,065

13,903

***

SC12

<---

SC_3

1,000
SC11

<---

SC_3

1,066

,064

16,792

***

SC8

<---

SC_3

,805

,066

12,103

***


Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

TR8

<---

TR

,832

TR7

<---

TR

,807

TR5

<---

TR

,740

TR2

<---

TR

,741

TR4

<---

TR

,732

TR6

<---

TR

,755

CO2

<---

CO

,849

CO7

<---

CO

,853

CO4

<---

CO

,825

CO8

<---

CO

,752

CO1

<---

CO

,735

PR5

<---

PR

,856

PR1

<---

PR

,834

PR2

<---

PR

,834

PR3

<---

PR

,772

CUO1

<---

CUO

,796

CUO3

<---

CUO

,859

CUO4

<---

CUO

,824

CUO5

<---

CUO

,782

IT3

<---

IT

,869

IT2

<---

IT

,829

IT5

<---

IT

,837

IT1

<---

IT

,780

BU2

<---

TC

,872

AS2

<---

TC

,837

AS1

<---

TC

,752

BU1

<---

TC

,736

SC2

<---

SC_1

,790

SC1

<---

SC_1

,713

SC7

<---

SC_2

,768

SC4

<---

SC_2

,718

SC12

<---

SC_3

,779

SC11

<---

SC_3

,800

SC8

<---

SC_3

,608

Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR

<-->

CO

,169

,041

4,154

***

TR

<-->

PR

,138

,036

3,860

***

TR

<-->

CUO

,150

,033

4,522

***

TR

<-->

IT

,249

,038

6,491

***

TR

<-->

TC

,103

,029

3,497

***

CO

<-->

PR

,220

,035

6,258

***

CO

<-->

CUO

,248

,034

7,312

***

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số