Kết Quả Phân Tích Cfa Mô Hình Nghiên Cứu Hiệu Chỉnh 1 Model Fit Summary

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 23


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,790

6

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 23

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CO1

17,12

13,487

,617

,742

CO2

17,08

12,782

,740

,714

CO4

17,04

13,134

,696

,726

CO6

17,50

14,917

,134

,899

CO7

16,85

13,318

,751

,719

CO8

17,20

13,113

,666

,731


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,899

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CO1

14,06

9,963

,690

,889

CO2

14,03

9,471

,795

,866

CO4

13,98

9,666

,773

,871

CO7

13,79

10,024

,792

,869

CO8

14,14

9,820

,704

,887


3.1.4. Kiểm định thang đo PR

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,580

6

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

PR1

17,34

9,478

,577

,451

PR2

17,34

9,624

,536

,464

PR3

17,45

9,505

,572

,453

PR4

18,19

10,743

,028

,700

PR5

17,43

9,319

,600

,440

PR6

18,06

9,964

,099

,673


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,700

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

PR1

14,37

7,268

,652

,585

PR2

14,37

7,382

,613

,599

PR3

14,47

7,323

,639

,590

PR5

14,45

7,045

,698

,565

PR6

15,08

7,936

,085

,894

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,894

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

PR1

11,26

4,629

,768

,862

PR2

11,26

4,591

,773

,860

PR3

11,37

4,787

,713

,882

PR5

11,35

4,483

,805

,848


3.1.5. Kiểm định thang đo IT

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,637

6

Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

IT1

12,86

10,706

,634

,506

IT2

12,90

10,676

,608

,512

IT3

13,06

11,216

,658

,517

IT4

12,19

12,635

,068

,741

IT5

13,01

10,783

,643

,507

IT6

12,15

12,848

,067

,732


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,732

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

IT1

9,78

8,511

,644

,634

IT2

9,82

8,178

,683

,616

IT3

9,98

8,853

,699

,629

IT4

9,10

9,849

,101

,895

IT5

9,92

8,477

,677

,624


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,895

4

Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

IT1

6,73

5,753

,729

,879

IT2

6,77

5,467

,771

,864

IT3

6,93

6,011

,808

,853

IT5

6,88

5,706

,772

,862


3.1.6. Kiểm định thang đo CUO


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,685

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CUO1

14,93

6,938

,611

,575

CUO2

15,85

7,513

,069

,888

CUO3

14,97

6,742

,683

,549

CUO4

14,98

6,723

,669

,552

CUO5

14,92

7,034

,584

,586


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,888

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CUO1

11,86

4,399

,745

,860

CUO3

11,91

4,349

,783

,845

CUO4

11,91

4,352

,759

,854

CUO5

11,85

4,434

,731

,865

3.1.7. Kiểm định thang đo CC

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,338

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

CC1

12,11

10,879

,136

,314

CC2

12,12

10,650

,153

,299

CC3

12,40

10,041

,258

,208

CC4

12,41

11,235

,107

,338

CC5

12,22

10,624

,173

,282

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,282

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

CC1

9,02

7,547

,117

,260

CC2

9,02

7,292

,142

,228

CC3

9,31

7,158

,197

,160

CC4

9,32

7,627

,118

,259

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,260

3

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CC2

5,82

4,382

,157

,153

CC3

6,11

4,647

,151

,168

CC4

6,11

4,757

,116

,245


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,153

2

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CC3

CC4

2,91

2,91

2,064

1,982

,083

,083

.a

.a

a.The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.


3.1.8. Kiểm định thang đo AS

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

,505

3

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

AS1

7,01

3,106

,423

,356

AS2

7,15

2,871

,476

,271

AS3

7,86

1,438

,272

,777

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

,777

2

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

AS1

AS2

3,86

4,00

,475

,404

,638

,638

.a

.a

a.The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

3.1.9. Kiểm định thang đo BU

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,504

3

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

BU1

7,53

3,019

,497

,246

BU2

7,49

3,324

,411

,366

BU3

7,88

1,554

,264

,794


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,794

2

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

BU1

BU2

3,96

3,92

,435

,503

,660

,660

.a

.a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.


3.2. Kết quả phân tích EFA

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,916

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

7930,746

Df

561

Sig.

,000

Total Variance Explained


Factor


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadingsa


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

1

10,790

31,736

31,736

10,428

30,671

30,671

7,390

2

3,801

11,180

42,916

3,453

10,155

40,826

5,495

3

2,533

7,450

50,366

2,178

6,407

47,233

6,497

4

2,219

6,525

56,891

1,877

5,522

52,755

4,790

5

1,841

5,415

62,306

1,505

4,427

57,181

6,182

6

1,664

4,894

67,199

1,323

3,892

61,073

6,445

7

1,199

3,527

70,726

,898

2,641

63,714

5,623

8

,642

1,888

72,614

9

,610

1,794

74,409

10

,590

1,735

76,143

11

,562

1,653

77,797

12

,530

1,558

79,355

13

,509

1,497

80,852

14

,486

1,428

82,280

15

,444

1,306

83,587

16

,429

1,263

84,849

17

,412

1,213

86,062

18

,403

1,185

87,248

19

,389

1,145

88,393

20

,369

1,086

89,479


21

,346

1,019

90,497

22

,339

,998

91,496

23

,319

,939

92,435

24

,307

,902

93,337

25

,285

,838

94,175

26

,280

,823

94,998

27

,270

,795

95,793

28

,256

,753

96,546

29

,229

,672

97,218

30

,224

,659

97,877

31

,202

,593

98,470

32

,189

,557

99,027

33

,169

,498

99,526

34

,161

,474

100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

a.When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.

Pattern Matrix


Yếu tố

1

2

3

4

5

6

7

SC2

,862SC12

,812SC11

,806SC4

,728SC1

,721SC7

,650SC8

,505TR8


,870


TR7


,849


TR5


,746


TR2


,732


TR4


,704


TR6


,695


CO2,886

CO7,857

CO4,816

CO8,724

CO1,678

IT3
,919
IT5
,830
IT2
,816
IT1
,729
PR5

,924PR2

,836PR1

,784PR3

,694
CUO1


,820


CUO3


,816


CUO4


,807


CUO5


,780


BU2,977

AS2,849

AS1,649

BU1,609


Đánh giá lại thang đo cho nhóm biến mới TC Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,872

4

Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

AS1

11,74

3,268

,687

,852

AS2

11,88

2,978

,756

,824

BU1

11,82

3,092

,664

,863

BU2

11,78

2,981

,806

,804


3.3. Kết quả phân tích CFA mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 1 Model Fit Summary

CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

89

729,511

506

,000

1,442

Saturated model

595

,000

0Independence model

34

8201,154

561

,000

14,619

RMR, GFI

Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,031

,902

,885

,767

Saturated model

,000

1,000Independence model

,240

,221

,174

,208

Baseline Comparisons

Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,911

,901

,971

,968

,971

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,902

,822

,876

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.5/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số