Kết Quả Phân Tích Mô Hình Sem 1 Model Fit Summary

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 25Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CO

<-->

IT

,133

,033

4,036

***

CO

<-->

TC

,225

,030

7,453

***

PR

<-->

CUO

,266

,032

8,362

***

PR

<-->

IT

,131

,030

4,431

***

PR

<-->

TC

,230

,028

8,295

***

CUO

<-->

IT

,131

,027

4,802

***

CUO

<-->

TC

,166

,024

6,887

***

IT

<-->

TC

,066

,024

2,792

,005

TR

<-->

SC_1

,215

,041

5,254

***

TR

<-->

SC_2

,249

,042

5,872

***

TR

<-->

SC_3

,260

,040

6,524

***

CO

<-->

SC_1

,274

,040

6,893

***

PR

<-->

SC_1

,203

,034

5,949

***

CUO

<-->

SC_1

,206

,032

6,440

***

IT

<-->

SC_1

,193

,034

5,731

***

TC

<-->

SC_1

,140

,027

5,105

***

SC_2

<-->

SC_3

,472

,046

10,227

***

SC_1

<-->

SC_2

,460

,047

9,880

***

CO

<-->

SC_2

,338

,043

7,949

***

PR

<-->

SC_2

,195

,034

5,678

***

CUO

<-->

SC_2

,219

,033

6,660

***

IT

<-->

SC_2

,180

,034

5,295

***

TC

<-->

SC_2

,147

,028

5,232

***

SC_1

<-->

SC_3

,489

,046

10,602

***

CO

<-->

SC_3

,290

,038

7,562

***

PR

<-->

SC_3

,199

,032

6,203

***

CUO

<-->

SC_3

,220

,031

7,149

***

IT

<-->

SC_3

,205

,032

6,386

***

TC

<-->

SC_3

,148

,026

5,701

***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 25

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

TR

<-->

CO

,250

TR

<-->

PR

,232

TR

<-->

CUO

,278

TR

<-->

IT

,417

TR

<-->

TC

,209

CO

<-->

PR

,397

CO

<-->

CUO

,496

CO

<-->

IT

,241

CO

<-->

TC

,495

PR

<-->

CUO

,604

PR

<-->

IT

,268

PR

<-->

TC

,574

CUO

<-->

IT

,296Estimate

CUO

<-->

TC

,459

IT

<-->

TC

,165

TR

<-->

SC_1

,361

TR

<-->

SC_2

,417

TR

<-->

SC_3

,451

CO

<-->

SC_1

,495

PR

<-->

SC_1

,415

CUO

<-->

SC_1

,466

IT

<-->

SC_1

,396

TC

<-->

SC_1

,349

SC_2

<-->

SC_3

,999

SC_1

<-->

SC_2

,939

CO

<-->

SC_2

,609

PR

<-->

SC_2

,399

CUO

<-->

SC_2

,494

IT

<-->

SC_2

,367

TC

<-->

SC_2

,364

SC_1

<-->

SC_3

1,038

CO

<-->

SC_3

,543

PR

<-->

SC_3

,422

CUO

<-->

SC_3

,518

IT

<-->

SC_3

,435

TC

<-->

SC_3

,382

Variances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR


,729

,077

9,514

***

CO

,627

,064

9,869

***

PR

,488

,049

9,947

***

CUO

,398

,045

8,871

***

IT

,488

,048

10,169

***

TC

,330

,033

10,142

***

SC_1

,489

,058

8,427

***

SC_2

,491

,061

8,041

***

SC_3

,454

,053

8,651

***

e8

,324

,032

10,237

***

e9

,365

,034

10,816

***

e10

,438

,037

11,798

***

e11

,426

,036

11,789

***

e12

,428

,036

11,883

***

e13

,456

,039

11,626

***

e14

,243

,024

10,165

***

e15

,190

,019

10,040

***

e16

,268

,025

10,762

***

e17


,391

,033

11,881

***Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e18


,402

,033

12,053

***

e19

,178

,019

9,550

***

e20

,197

,019

10,232

***

e21

,200

,020

10,224

***

e22

,259

,023

11,446

***

e23

,231

,021

10,903

***

e24

,160

,017

9,182

***

e25

,204

,020

10,281

***

e26

,245

,022

11,151

***

e27

,158

,018

8,931

***

e28

,288

,028

10,297

***

e29

,244

,024

10,071

***

e30

,335

,030

11,285

***

e31

,104

,012

8,316

***

e32

,142

,015

9,667

***

e33

,175

,015

11,458

***

e34

,230

,020

11,669

***

e7

,294

,031

9,393

***

e6

,332

,029

11,399

***

e5

,341

,035

9,701

***

e4

,372

,034

10,996

***

e3

,294

,026

11,458

***

e2

,291

,026

11,015

***

e1


,501

,039

12,961

***

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

SC8


,370

SC11

,640

SC12

,607

SC4

,516

SC7

,590

SC1

,508

SC2

,624

BU1

,541

AS1

,566

AS2

,700

BU2

,761

IT1

,608

IT5

,700

IT2

,686

IT3

,756

CUO5

,611

CUO4

,679

CUO3


,738Estimate

CUO1


,633

PR3

,596

PR2

,696

PR1

,695

PR5

,733

CO1

,540

CO8

,565

CO4

,681

CO7

,728

CO2

,720

TR6

,570

TR4

,536

TR2

,549

TR5

,547

TR7

,651

TR8


,692


3.5. Kết quả phân tích mô hình SEM 1 Model Fit Summary

CMIN

Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

85

769,250

510

,000

1,508

Saturated model

595

,000

0Independence model

34

8201,154

561

,000

14,619

RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

,039

,897

,880

,769

Saturated model

,000

1,000Independence model

,240

,221

,174

,208

Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

,906

,897

,966

,963

,966

Saturated model

1,000


1,000


1,000

Independence model

,000

,000

,000

,000

,000

Parsimony-Adjusted Measures


Model

PRATIO

PNFI

PCFI

Default model

,909

,824

,878

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

1,000

,000

,000

NCP


Model

NCP

LO 90

HI 90

Default model

259,250

188,601

337,862

Saturated model

,000

,000

,000

Independence model

7640,154

7350,601

7936,137

FMIN


Model

FMIN

F0

LO 90

HI 90

Default model

2,085

,703

,511

,916

Saturated model

,000

,000

,000

,000

Independence model

22,225

20,705

19,920

21,507

RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

,037

,032

,042

1,000

Independence model

,192

,188

,196

,000


AIC

Model

AIC

BCC

BIC

CAIC

Default model

939,250

957,064

1271,897

1356,897

Saturated model

1190,000

1314,701

3518,534

4113,534

Independence model

8269,154

8276,280

8402,213

8436,213

ECVI

Model

ECVI

LO 90

HI 90

MECVI

Default model

2,545

2,354

2,758

2,594

Saturated model

3,225

3,225

3,225

3,563

Independence model

22,410

21,625

23,212

22,429

HOELTER

Model

HOELTER HOELTER

,05 ,01

Default model

Independence model

271 282

28 29

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CO

<---

CUO

,610

,074

8,291

***

CO

<---

TR

,110

,050

2,211

,027

SC

<---

TC

,034

,072

,467

,640

SC

<---

CO

,336

,047

7,106

***

SC

<---

TR

,165

,044

3,717

***

SC

<---

PR

,161

,062

2,581

,010

SC

<---

IT

,187

,053

3,507

***

SC2

<---

SC

1,000
SC12

<---

SC

,975

,060

16,294

***

SC11

<---

SC

1,038

,062

16,809

***

SC4

<---

SC

,891

,062

14,335

***

SC1

<---

SC

,817

,059

13,965

***

SC7

<---

SC

,969

,064

15,115

***

SC8

<---

SC

,788

,065

12,138

***

TR8

<---

TR

1,000
TR7

<---

TR

,966

,054

17,756

***

TR5

<---

TR

,854

,054

15,765

***

TR2

<---

TR

,843

,053

15,784

***

TR4

<---

TR

,823

,053

15,528

***

TR6

<---

TR

,912

,056

16,232

***

CO2

<---

CO

1,000


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CO7

<---

CO

,900

,045

20,059

***

CO4

<---

CO

,955

,050

19,093

***

CO8

<---

CO

,903

,054

16,652

***

CO1

<---

CO

,869

,054

16,127

***

PR5

<---

PR

1,000
PR1

<---

PR

,959

,049

19,431

***

PR2

<---

PR

,967

,050

19,416

***

PR3

<---

PR

,886

,051

17,338

***

CUO1

<---

CUO

1,000
CUO3

<---

CUO

1,066

,059

17,927

***

CUO4

<---

CUO

1,041

,061

17,050

***

CUO5

<---

CUO

,985

,062

16,002

***

IT3

<---

IT

1,000
IT2

<---

IT

1,136

,058

19,545

***

IT5

<---

IT

1,080

,054

19,886

***

IT1

<---

IT

1,031

,058

17,823

***

BU2

<---

TC

1,000
AS2

<---

TC

,998

,052

19,310

***

AS1

<---

TC

,828

,050

16,649

***

BU1

<---

TC

,905

,056

16,161

***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)


Estimate

CO

<---

CUO

,485

CO

<---

TR

,118

SC

<---

TC

,028

SC

<---

CO

,382

SC

<---

TR

,202

SC

<---

PR

,161

SC

<---

IT

,188

SC2

<---

SC

,791

SC12

<---

SC

,789

SC11

<---

SC

,809

SC4

<---

SC

,711

SC1

<---

SC

,696

SC7

<---

SC

,743

SC8

<---

SC

,617

TR8

<---

TR

,831

TR7

<---

TR

,807

TR5

<---

TR

,740Estimate

TR2

<---

TR

,740

TR4

<---

TR

,731

TR6

<---

TR

,756

CO2

<---

CO

,847

CO7

<---

CO

,852

CO4

<---

CO

,825

CO8

<---

CO

,752

CO1

<---

CO

,736

PR5

<---

PR

,856

PR1

<---

PR

,834

PR2

<---

PR

,834

PR3

<---

PR

,773

CUO1

<---

CUO

,793

CUO3

<---

CUO

,859

CUO4

<---

CUO

,822

CUO5

<---

CUO

,781

IT3

<---

IT

,870

IT2

<---

IT

,828

IT5

<---

IT

,837

IT1

<---

IT

,779

BU2

<---

TC

,874

AS2

<---

TC

,835

AS1

<---

TC

,751

BU1

<---

TC

,736

Covariances: (Group number 1 - Default model)


Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TR

<-->

PR

,139

,036

3,878

***

TR

<-->

IT

,249

,038

6,498

***

PR

<-->

IT

,131

,030

4,427

***

IT

<-->

TC

,066

,024

2,784

.005

CUO

<-->

TC

,173

,024

7,096

***

PR

<-->

TC

,231

,028

8,294

***

TR

<-->

TC

,105

,029

3,553

***

TR

<-->

CUO

,151

,033

4,558

***

CUO

<-->

IT

,133

,027

4,895

***

PR

<-->

CUO

,269

,032

8,435

***

Correlations: (Group number 1 - Default model)


Estimate

TR <--> PR

,233

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.7/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số