Kết Quả Nghiên Cứu Định Lượng Chính Thức

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 22


13. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về niềm tin của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Các nhà cung cấp luôn công khai và trung thực khi làm việc

với công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

2

Các nhà cung cấp đáng tin cậy.

1

2

3

4

5

3

Các nhà cung cấp luôn giữ bí mật các thông tin mà họ nhận

được từ công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

4

Các nhà cung cấp luôn giữ lời hứa với công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

5

Các nhà cung cấp luôn cung cấp các thông tin chính xác.

1

2

3

4

5

6

Các nhà cung cấp sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cho công ty

chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào.

1

2

3

4

5

7

Các nhà cung cấp luôn quan tâm đến lợi ích của công ty chúng

tôi khi đưa ra các quyết định quan trọng.

1

2

3

4

5

8

Công ty chúng tôi tin tưởng rằng các nhà cung cấp luôn cân

nhắc xem những hành động của họ sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch - 22

14. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về mức độ cam kết của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Công ty chúng tôi cam kết duy trì mối quan hệ hợp tác dài hạn

với các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

2

Công ty chúng tôi luôn dành sự quan tâm trong việc phát triển

mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

3

Công ty chúng tôi cùng với các nhà cung cấp luôn tìm kiếm các

cách thức nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các bên.

1

2

3

4

5

4

Công ty chúng tôi luôn thực hiện các cam kết với các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

5

Công ty chúng tôi và các nhà cung cấp luôn nỗ lực và đầu tư

vào việc xây dựng mối quan hệ giữa các bên.

1

2

3

4

5

6

Công ty chúng tôi cố gắng duy trì mối quan hệ với các nhà

cung cấp có tầm quan trọng trong chuỗi cung ứng.

1

2

3

4

5

7

Công ty chúng tôi cho rằng mối quan hệ hợp tác trong chuỗi

được xây dựng dựa trên sự cam kết của các nhà cung cấp với công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

8

Công ty chúng tôi tin rằng việc giảm thiểu những rủi ro có thể

lường trước được sẽ làm gia tăng sự cam kết lẫn nhau.

1

2

3

4

5


15. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về mức độ ảnh hưởng của mối quan hệ cá nhân của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Quan hệ cá nhân đã thúc đẩy thiết lập mối quan hệ hợp tác

giữa công ty chúng tôi và các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

2

Quan hệ cá nhân đã thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác

giữa công ty chúng tôi và các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

3

Quan hệ cá nhân đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì

mối quan hệ giữa công ty chúng tôi và các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

4

Nhân viên công ty chúng tôi được đào tạo để thiết lập mối

quan hệ cá nhân với các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

5

Năng lực và trách nhiệm của các cá nhân quyết định sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa công ty chúng tôi và các

nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

6

Khi có vấn đề xảy ra, các cá nhân của công ty chúng tôi và các

đối tác tích cực giải quyết

1

2

3

4

5

16. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về việc ứng dụng CNTT trong chuỗi của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Ứng dụng CNTT trong chuỗi đã giúp công ty chúng tôi và các

nhà cung cấp tăng khả năng tiếp cận thông tin về sự biến động của thị trường.

1

2

3

4

5

2

Ứng dụng CNTT trong chuỗi đã giúp các thông tin được phản

ánh kịp thời tới công ty chúng tôi và các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

3

Ứng dụng CNTT trong chuỗi đã giúp công ty chúng tôi và các

nhà cung cấp có thông tin chính xác về sự biến động của thị trường.

1

2

3

4

5

4

Ứng dụng CNTT trong chuỗi đã giúp công ty chúng tôi và các nhà cung cấp có đầy đủ thông tin về sự biến động của thị

trường.

1

2

3

4

5

5

Ứng dụng CNTT trong chuỗi đã giúp giảm chi phí xây dựng

kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

6

Ứng dụng CNTT trong chuỗi đã giúp nâng cao chất lượng xây

dựng kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5


17. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về chính sách định hướng khách hàng của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Công ty chúng tôi thường xuyên theo dõi mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

1

2

3

4

5

2

Sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng quyết định các mục tiêu kinh doanh của công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

3

Chiến lược cạnh tranh của công ty chúng tôi được thiết lập trên cơ sở nhu cầu khách hàng.

1

2

3

4

5

4

Chiến lược kinh doanh của công ty chúng tôi được thiết lập trên cơ sở mong muốn tạo ra giá trị lớn hơn/tăng thêm/vượt

trội cho khách hàng.

1

2

3

4

5

5

Công ty chúng tôi đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng một cách thường xuyên và có hệ thống.

1

2

3

4

5


18. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về văn hóa hợp tác trong chuỗi của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Văn hóa hợp tác của công ty chúng tôi cho phép chia sẻ chiến lược kinh doanh với nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

2

Văn hóa hợp tác của công ty chúng tôi ảnh hưởng đến niềm tin vào mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5

3

Văn hóa hợp tác của công ty chúng tôi nhằm hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

1

2

3

4

5

4

Văn hóa hợp tác của công ty cho phép chúng tôi linh hoạt trong việc lựa chọn các nhà cung cấp phù hợp.

1

2

3

4

5

5

Văn hóa hợp tác của công ty giúp thúc đẩy việc tích hợp với các nhà cung cấp.

1

2

3

4

5


19. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về mức độ đầu tư vào mối quan hệ (tính chuyên biệt của tài sản) của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất

đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Các nhà cung cấp đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền

bạc để phát triển mối quan hệ với công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

2

Các nhà cung cấp đã điều chỉnh quy trình hoạt động nhằm đáp

ứng các yêu cầu của công ty chúng tôi.

1

2

3

4

5

3

Để thực hiện các cam kết với các nhà cung cấp, công ty chúng tôi đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền bạc vào quá

trình đào tạo nhân viên.

1

2

3

4

5


20. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về sự không chắc chắn về hành vi của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp?

(1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất

đồng ý)


TT

Phát biểu

Mức độ đồng ý

1

Trước khi thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp, công ty

chúng tôi khó kiểm soát hoạt động kinh doanh của họ.

1

2

3

4

5

2

Trước khi thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp, công ty

chúng tôi không thể biết khả năng thích nghi của họ nếu như chúng tôi thay đổi các yêu cầu kỹ thuật trong thời gian ngắn.

1

2

3

4

5

3

Trước khi thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp, công ty chúng tôi không thể dự đoán được hiệu quả hoạt động kinh

doanh của họ.

1

2

3

4

5


Chân thành cám ơn sự hợp tác của Ông/Bà!


PHỤ LỤC 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC

3.1. Kết quả phân tích Cronbach Alpha

3.1.1. Kiểm định thang đo SC

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,614

12


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

SC1

32,50

29,080

,557

,551

SC2

32,39

28,108

,618

,537

SC3

32,28

32,846

-,001

,654

SC4

32,53

28,840

,540

,550

SC5

32,16

32,615

,016

,650

SC6

32,14

32,394

,014

,655

SC7

32,14

28,589

,540

,548

SC8

32,38

29,276

,479

,560

SC9

32,06

32,159

,038

,647

SC10

31,98

31,859

,051

,646

SC11

32,36

28,042

,614

,536

SC12

32,42

28,369

,605

,540


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,654

11

Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

SC1

29,56

27,385

,556

,598

SC2

29,45

26,335

,630

,583

SC4

29,60

27,016

,554

,595

SC5

29,23

30,378

,042

,692

SC6

29,21

30,832

-,004

,706

SC7

29,21

26,794

,551

,594

SC8

29,44

27,114

,531

,598

SC9

29,12

30,180

,047

,693

SC10

29,04

30,041

,050

,694

SC11

29,43

26,337

,617

,584

SC12

29,49

26,516

,625

,585


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,692

10

Item-Total Statistics


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

SC1

26,52

24,982

,574

,639

SC2

26,41

23,873

,661

,621

SC4

26,55

24,628

,572

,636

SC6

26,16

28,281

,001

,751

SC7

26,16

24,205

,594

,631

SC8

26,39

24,982

,515

,644

SC9

26,08

27,794

,043

,739

SC10

25,99

27,626

,049

,740

SC11

26,38

23,970

,635

,625

SC12

26,44

24,155

,643

,626


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,751

9

Item-Total Statistics


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

SC1

23,45

22,985

,586

,709

SC2

23,34

21,855

,681

,693

SC4

23,48

22,505

,601

,705

SC7

23,09

22,092

,623

,700

SC8

23,32

22,869

,540

,713

SC9

23,01

25,366

,069

,807

SC10

22,92

25,815

,031

,817

SC11

23,31

21,910

,660

,695

SC12

23,37

21,962

,686

,693


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items


,807

8

Item-Total Statistics


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

SC1

20,29

20,137

,617

,774

SC2

20,18

19,032

,718

,758

SC4

20,32

19,645

,636

,770

SC7

19,94

19,307

,650

,767

SC8

20,17

20,134

,553

,781

SC10

19,77

23,121

,016

,893

SC11

20,15

19,003

,708

,759

SC12

20,21

19,263

,704

,761


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,893

7

Item-Total Statistics


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

SC1

17,06

17,913

,651

,882

SC2

16,95

16,870

,751

,870

SC4

17,09

17,464

,666

,880

SC7

16,70

17,099

,686

,878

SC8

16,93

17,982

,573

,891

SC11

16,92

16,698

,763

,868

SC12

16,98

17,002

,751

,870

3.1.2. Kiểm định thang đo TR

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

,756

8

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TR1

19,60

26,669

,092

,813

TR2

19,85

23,390

,622

,705

TR3

19,56

26,789

,088

,812

TR4

19,27

23,391

,631

,704

TR5

19,99

23,371

,613

,705

TR6

19,83

22,891

,632

,700

TR7

19,75

22,549

,678

,693

TR8

19,72

22,272

,707

,687


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

,812

7

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TR1

16,64

23,666

,070

,895

TR2

16,90

20,152

,652

,772

TR4

16,32

20,120

,666

,770

TR5

17,04

20,077

,650

,772

TR6

16,87

19,743

,653

,770

TR7

16,80

19,261

,722

,758

TR8

16,77

19,062

,744

,754


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,895

6

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

TR2

13,98

17,154

,691

,881

TR4

13,41

17,277

,684

,882

TR5

14,13

17,076

,690

,881

TR6

13,96

16,733

,696

,881

TR7

13,89

16,296

,766

,870

TR8

13,85

16,136

,784

,867


3.1.3. Kiểm định thang đo CO

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,646

8

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CO1

23,18

18,422

,573

,564

CO2

23,14

17,845

,656

,544

CO3

23,61

21,479

,042

,705

CO4

23,09

18,219

,618

,555

CO5

23,56

20,865

,065

,706

CO6

23,56

20,431

,098

,696

CO7

22,90

18,337

,679

,550

CO8

23,25

18,174

,595

,557


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,705

7

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CO1

20,18

16,075

,604

,630

CO2

20,14

15,574

,682

,612

CO4

20,09

15,905

,647

,622

CO5

20,56

18,600

,057

,790

CO6

20,56

17,917

,113

,775

CO7

19,90

16,028

,710

,615

CO8

20,25

15,805

,631

,623

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số