An toàn trong hoạt động cho vay vốn của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - 8


Phụ lục 6: Tín hiệu cảnh báo về những khoản cho vay có vấn đề và về chính sách cho vay kém hiệu quả


Các dấu hiệu nhận biết một khoản cho vay có vấn đề

Các dấu hiệu nhận biết chính sách cho vay kém hiệu quả của ngân hàng

Thanh toán tiền vay không đúng kế hoạch

Sự đánh giá không chính xác về rủi ro của khách hàng

Kỳ hạn của khoản cho vay bị thay đổi liên tục

Cho vay dựa trên các sự kiên bất thường có thể xảy ra trong tương lai

Yêu cầu gia hạn nợ kém hiệu quả (vốn gốc trước mỗi lần gia hạn không giảm đáng kể).

Cho vay do khách hang hứa duy trì một khoản tiền gửi lớn.

Lãi suất cao bất thường (cố gắng bù đắp rủi ro cao)

Không xác định rõ kế hoạch hoàn trả đối với từng khoản cho vay.

Sự tích tụ bất thường các khoản phải thu và/ hoặc hàng tồn kho của khách hàng.

Cung cấp tín dụng lớn cho các khách hàng không thuộc khu vực thị trường của ngân hàng.

Tỷ lệ đòn bẩy nợ trên vốn cổ phần tăng

Hồ sơ tín dụng không đầy đủ

Thất lạc các tài liệu (đặc biệt là các báo cáo tài chính của ngân hàng)

Cấp các khoản tín dụng lớn cho thành viên trong nội bộ ngân hàng (nhân viên, giám đốc hay các cổ đông).

Tài sản thế chấp không đủ tiêu chuẩn

Có khuynh hướng cạnh tranh tăng thái quá (cấp các khoản tín dụng cho khách hàng để họ không tới ngân hàng khác dù khoản cho vay sẽ có vấn đề).

Trông chờ việc đánh giá lại tài sản sản phẩm tăng vốn chủ sở

hữu.

Cho vay để tài trợ các hoạt động đầu cơ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang tài liệu này.

An toàn trong hoạt động cho vay vốn của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - 8


Nguồn: Công ty bảo hiểm liên bang, các chính sách về thanh tra ngân hang ở bang Washington D.C trong một năm.

Xem tất cả 64 trang.

Ngày đăng: 16/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí